برای مهارت و شایستگی خود مدرک و گواهی کسب کنید

آخرین به روز رسانی: 6/12-2022

اگر شما در یک کار آموزش دیده یا تجربه دارید ولی برگه و گواهی برای آن ندارید می توانید مهارت و شایستگی خود را ارزشیابی کنید. اگر مهارت و شایستگی خود را ارزشیابی کنید می توانید تحصیلات خود را خاتمه داده و سریعتر یک کار پیدا کنید.

ارزشیابی مهارت و شایستگی یعنی شما تجربیات و مهارت های خود تغریف و بررسی می کنید. به شما امکان داده می شود معلومات خود را هم بطور عملی و هم نظری از طریق مصاحبه، آزمون و کارآزمائی نشان دهید.

ادارۀ کاریابی می تواند برای ارزشیابی به شما کمک کند. برای تعیین سطح مهارت و شایستگی تان و چنانچه به آموزش بیشتر نیاز داشته باشید، به شما کمک می شود تا بتوانید در یک شغل بخصوص کار کنید.

ادارۀ کاریابی ارزشیابی شما را در یک گواهی مهارت و شایستگی یا درجۀ مهارت و شایستگی مستند می کند.