اگر دارای نوعی کاهش کارکردی، بیمار یا صدمه دیده هستید

آخرین به روز رسانی: 30/1-2023

اگر توان کارکردی شما کاهش یافته طوری که از لحاظ جسمی و روحی روی شما تأثیر می گذارد گفته می شود شما دارای یک کاهش کارکردی هستید. یعنی ممکن است شما به وسایل کمکی یا حمایت برای از عُهده برآمدن زندگی روزمره و کارکردن نیاز داشته باشید.

مثال برای وضعیت هایی که می تواند روی توان شما برای کار یا تحصیل تأثیر بگذارد.

  • اگر مشکل بینائی دارید، بطور مثال افراد را از دور تشخیص ندهید یا متن ریز را نتوانید بخوانید.
  • اگر مشکل شنوائی دارید، بطور مثال شنیدن گفتگو برایتان دشوار باشد یا صدای آزار دهنده در گوشداشته باشید.
  • اگر حال تان خوب نباشد، بطور مثال اِسترس داشته باشید، افسرده باشید، مشکل خواب، دشواری تمرکز حواس و حافظه داشته باشید یا یادگیری برایتان دشوار باشد.
  • اگر دردهای جسمانی دارید، بطور مثال نشستن، ایستادن، راه رفتن یا استفاده از بازوها و دستها برایتان دشوار باشد.
  • اگر دارای مشکلات خانوادگی هستید، بطور مثال اعتیاد، خویشاوند بیمار یا در خانه خشونت وجوددارد.

حمایت برای شرکت در فعالیت های اداره کاریابی

اگر شما به دنبال کار پیدا کردن هستید مهم است در فعالیت هایی که باید به کار پیدا کردن شما منجر می شوند شرکت کنید. اگر برای اداره کاریابی تعریف کنید که معلولیت دارید، این فعالیت ها می توانند با وضعیت شما سازگار شوند. اداره کاریابی همچنین می تواند به شما امکان پشتیبانی ویژه در بازار کار نیز ارائه دهد.

افرادی که دارای یک کاهش کارکردی هستند می توانند برای سازگار کردن محل کار، وظایف کاری یا محیط کار کمک دریافت کنند. سازگار کردن به این معنی است که محل کار یا وظایف کاری طوری تغییر داده می شوند که شما از شرایط یکسانی با همۀ دیگران برای شرکت در فعالیت ها یا کارکردن برخوردار شوید.

اداره کاریابی می تواند بهمراه شما نوع حمایت یا سازگاری های مورد نیاز شما را بررسی کند. در اداره کاریابی افرادی کار می کنند که در مورد انواع کاهش های کارکردی و انواع حمایت های موجود، معلومات دارند. شما باهم چگونگی شرکت در فعالیت ها را با سازگاری با توان شما برنامه ریزی می کنید.

حمایت مالی

اگر دارای نوعی کاهش کارکردی هستید حق دارید از صندوق بیمه های اجتماعی حمایت مالی دریافت کنید. بطور مثال در موارد زیر می توانید پول دریافت کنید:

  • برای از عُهده برآمدن زندگی روزمره به دستیار شخصی نیاز داشته باشید
  • نتوانید کار کنید
  • برای کارکردن به وسایل کمکی نیاز داشته باشید
  • بخواهید ادامۀ تحصیل بدهید
  • به ماشین سازگار شده نیاز داشته باشید