تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی

آخرین به روز رسانی: 6 8 2018

ممکن است تأسیس شرکت/کسب و کار خصوصی گزینه بهتری نسبت به جستجوی کار در سوئد باشد.

خطاب به افرادی که دارای اجازه اقامت محدود به زمان هستند

وقتی اجازه اقامت محدود به زمان شما خاتمه می باید اگر از شرکت/کسب و کار خصوصی خودتان درآمد کافی داشته باشید می توانید اجازه اقامت دائم درخواست کنید.

برای دریافت اجازۀ اقامت دائم بایستی:

  • در زمینه کار خود تجربیات فراوانی داشته باشید.
  • در زمینه اداره کردن شرکت/کسب و کار خصوصی تجربیات قبلی داشته باشید.
  • دارای معلومات لازمه در زبان سوئدی/و یا انگلیسی باشید.
  • ثابت کنید که شما خودتان اداره کنندۀ شرکت/کسب و کار خصوصی هستید.
  • مسئولیت قطعی شرکت را بر عُهده داشته باشید.
  • مالک حداقل نیمی از شرکت/کسب و کار خصوصی باشید.
  • برای امرار معاش خود درآمد کافی داشته باشید.
  • برای اداره کردن شرکت پول کافی داشته باشید و تا دو سال آینده درآمد داشته باشید.