حق و حقوق و وظایف

آخرین به روز رسانی: 24/2-2023

قانون والدین مهمترین قانون است که در مورد کودک و خانواده صِدق می کند. در این قانون حق و حقوق کودک در رابطه با والدین خود و وظایف والدین در رابطه فرزند درج شده است.

حق و حقوق والدین و کودکان در خدمات درمانی

هم کودک و هم شما که والدین کودک هستید بایستی در مورد درمان کودک اطلاعات دریافت کرده و بتوانید در مورد آن موضع گیری کنید. مثلاً ممکن است به این معنی باشد که شما به مترجم نیاز دارید.

حق و حقوق والدین در مدرسه

همه افرادی که در مدرسه کار می کنند بایستی با والدین همکاری داشته باشند تا محتوای کار و تشکیلات مدرسه پیشرفت کند.

حداقل یک مرتبه در هر نیمسال تحصیلی بایستی والدین به جلسه ملاقات در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز دعوت شوند.

مطابق قانون والدین کودک از حق مراقبت و نگهداری، آسایش و تربیت خوب برخوردار است. با کودک بایستی با احترام به شخصیت و خصوصیات خود رفتار شود و مجازات جسمانی یا سایر رفتارهای تحقیرآمیز نسبت به کودک مجاز نیست.

وظیفه اجباری مدرسه رفتن

تقریباً همه کودکان ساکن سوئد وظیفه اجباری مدرسه رفتن دارند. وظیفه اجباری مدرسه رفتن به این معناست که دانش آموز بایستی اگر دلیل موجه برای غیبت ندارد، در کلاسهای درس مدرسه شرکت کند. کسی که سرپرستی یک کودک موظف به مدرسه رفتن را بر عُهده دارد بایستی کاری کند که کودک وظیفه تحصیل خود را انجام دهد.

وظیفه امرار معاش

وظیفه امرار معاش فرزندان توسط والدین تا زمانیکه فرزند به سن 18 سالگی تمام برسد ادامه می یابد. اگر فرزند پس از 18 سالگی به مدرسه می رود وظیفه امرار معاش فرزندان توسط والدین تا زمانیکه او به مدرسه می رود، البته لغایت رسیدن فرزند به سن 21 سالگی تمام، ادامه می یابد.

در مسائل مربوط به سرپرستی، سکونت و معاشرت با والدین بایستی خیروصلاح کودک تعیین کننده باشد. به میل و اراده کودک با توجه به سن و بلوغ وی بایستی توجه شود. اگر به خیروصلاح کودک باشد بایستی هدف این باشد که والدین سرپرستی مشترک کودک را بر عُهده داشته باشند.

سرپرستی کودکان

سرپرستی کودکان به این معنی است که سرپرستان که معمولا پدر و مادر کودک هستند، مسئولیت قانونی آن کودک را به عهده دارند. یعنی این که حق و وظیفه نگهداری از کودک به عهده شماست. کودک باید طبق قانون تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمام، سرپرستی داشته باشد.

گواهی اثبات پدری

وقتی یک کودک (تا سن 18 سالگی) اجازۀ اقامت بگیرد اگر پدر با مادر ازدواج نکرده باشد پدر بایستی گواهی کند که پدر کودک است. این امر صرفنظر از اینکه پدر با خانواده در سوئد باشد یا نباشد، صِدق می کند. در اغلب کمونها کمیتۀ امور اجتماهی به امور اثبات پدری رسیدگی می کند ولی ممکن است کمیته های اجتماعی محلی یا کمیته های منطقه ای کمون نیز اینکار را انجام دهند. به کمون محل سکونت خود مراجعه کرده و در مورد مقررات محل سکونت خود کسب اطلاع کنید.

سرپرستی مشترک

سرپرستی مشترک بدین معنی ست که والدین هر دو مسئولیت فرزند را بر عُهده دارند. در این صورت آنان باید در مورد مسائل مربوط به فرزندشان باهم تصمیم گیری کنند و هر دو دارای وظایف مشابه هستند حتی اگر باهم زندگی نکنند. کسی که سرپرستی فرزند را بر عُهده دارد حق دارد اطلاعات مربوط به کودک را نیز دریافت کند. این اطلاعات می تواند مربوط به کودکستان، مدرسه، خدمات درمانی، اداره خدمات اجتماعی، پلیس و سایر ادارات دولتی باشد.

سرپرستی انحصاری

سرپرستی انحصاری یعنی فقط یکی از والدین مسئولیت فرزند را بر عُهده دارد و برای او تصمیم گیری می کند. اگر ازدواج کرده باشید بطور خودکار سرپرستی مشترک فرزند را بر عُهده دارید. اگر با هم ازدواج نکرده اید باید برگه ای را نزد اداره امور اجتماعی (واحد حقوق خانواده) تکمیل کرده و اعلام کنید که چه کسی پدر کودک است. در این صورت سرپرستی مشترک کودک به شما داده خواهد شد.

قیم

برای کودکانی که بدون والدین یا فرد بزرگسال دیگری به سوئد می آیند بایستی قیم انتخاب شود. قیم مسئولیت وضعیت فردی کودک را بر عُهده دار و از منافع کودک بجای ولی و سرپرست او حراست می کند.

حقوق خانواده

اگر می خواهید طلاق بگیرید و باهم درمورد سرپرستی فرزند توافق ندارید می توانید با واحد حقوق خانواده تماس بگیرید. آنان می توانند در یافتن یک راه حل مناسب به شما کمک کنند. در صورتی که به توافق نرسید دادگاه بدوی به پرونده ی شما رسیدگی خواهد کرد. دادگاه در این صورت پیش از اخذ تصمیم و تعیین سرپرست و محل زندگی کودک از واحد حقوق خانواده خواهد خواست تا تحقیقاتی را در این مورد انجام دهد.

در سوئد طبق قانون استفاده از خشونت جسمی و روحی علیه کودکان ممنوع است. این امر شامل والدین در رابطه با تربیت و مدرسه نیز می شود.

همچنین قرار دادن کودکان در معرض دیدن یا شنیدن برخی جرائم در روابط نزدیک خانگی نیز غیرقانونی است. کودکان نباید مثلاً ضرب و شتم، تهدید یا تعرض جنسی بین والدین، خواهر و برادر یا بستگان خود را ببینند یا بشنوند. مفهوم این امر آنست که خشونت بین والدین خشونت علیه کودکان نیز محسوب می شود. این جُرم سلب آسایش کودک نامیده می شود و مجازات آن می تواند حبس باشد. کودکانی که در روابط نزدیک خانوادگی شاهد ارتکاب جُرم باشند قربانی محسوب شده و ممکن است از حق دریافت غرامت برخوردار باشند.

هر نوع خشونت فیزیکی خشونت جسمی محسوب می شود. ضربه های خفیف، کشیدن مو و نیشگون گرفتن نیز خشونت جسمی محسوب می شود.

خشونت روحی می تواند تهدید، ترساندن، ترد کردن یا در جائی حبس کردن یک کودک باشد. خشونت روحی می تواند بهمان اندازۀ خشونت جسمی به عزت نفس و رُشدونمو کودک آسیب برساند.

اگر شما نگران هستید که یک کودک در معرض خطر قرار دارد می توانید با اداره خدمات اجتماعی تماس بگیرید. اگر شاهد خشونت علیه یک کودک بوده اید می توانید با پلیس از طریق شماره تلفن 11414 تماس بگیرید.