مسکن

آخرین به روز رسانی: 24/8-2023

در سوئد می توانید به شیوه های مختلفی سکونت کنید. شما می توانید آپارتمان اجاره کرده یا خریداری کنید. شما می توانید یک خانه را اجاره یا خریداری کنید. در این صفحات از جمله اطلاعات در باره شیو های مختلف سکونت و کارهایی که باید برای جستجوی مسکن انجام دهید، وجود دارد.

يحق للجميع الحصول على مسكن

من حق الجميع في السويد أن يكون لديهم مسكن. ويُمنع معاملة الباحثين عن مسكن معاملة تمييزية بسبب:

  • الانتماء العرقي
  • الدين أو أي معتقد آخر
  • التأخر الوظيفي
  • الجنس
  • الهوية الجنسية أو التعبيرات الجنسية
  • الميول الجنسية
  • العمر

سازمان های ضد تبعیض

سازمان های مختلف محلی و ناحیه ای ضد تبعیض در سوئد وجود دارد. آنها می توانند به کسانی که مورد تبعیض قرار گرفته اند مشاوره و حمایت ارائه کنند.

نماینده منع تبعیض

نماینده منع تبعیض (DO) یک اداره دولتی است که بر اجرای قانون منع تبعیض نظارت دارد. اگر مورد تبعیض قرار گرفته اید می توانید به نماینده منع تبعیض اطلاع دهید یا شکایت کنید.

نماینده منع تبعیض از اطلاعیه ها و شکایت ها برای رعایت قانون استفاده می کند، نه برای آنکه وضعیت افراد را حل و فصل کند.

کمک برای اسکان

افرادی که در قرارگاههای سکونتی اداره مهاجرت زندگی می کنند یا افرادی که بعنوان پناهندۀ سهمیه ای به سوئد آمده اند می توانند برای دریافت مسکن در یک کمون کمک دریافت کنند.

نمایی از یک منطقه مسکونی در یوتبوری با ساختمان های مسکونی، بُرج های مرتفع و نماهای معروف شهر.

عکس: میثاق نعلبندیان


اداره مهاجرت با کمون ها تماس می گیرد تا افرادی که به تازگی اجازه اقامت گرفته اند را بپذیرند. وقتی یک کمون شما را بپذیرد مسئولیت دارد برای شما مسکن فراهم کند.

شما نمی توانید انتخاب کنید که کدام کمون شما را بپذیرد. شما فقط یک پیشنهاد پذیرش در یک کمون دریافت می کنید. اگر این پیشنهاد را نپذیرید از سیستم پذیرش اداره مهاجرت ترخیص می شوید. در اینصورت دیگر از حق دریافت پول و مسکن از اداره مهاجرت برخوردار نیستید و خودتان بایستی مسکن تهیه کنید.

کمون ها در سوئد

همه کسانی که در سوئد زندگی می کنند در یک کمون زندگی می کنند. کمون ميتواند يك شهر، يك شهرستان يا چندين شهرستان باشد. در سوئد ٢٩٠ کمون وجود دارد.

ثبت احوال نفوس

همه افرادی که در سوئد زندگی می کنند در ثبت احوال نامنویسی می شوند. در ثبت احوال افرادی که در سوئد زندگی می کنند و محل زندگی آنها ثبت میشود.