مسکن

آخرین به روز رسانی: 30 10 2018

اگر تقاضای پناهندگی کرده و اجازه اقامت گرفته اید حق دارید در سوئد سکونت کنید. اگر پناهندۀ سهمیه ای هستید و قبل از آمدن به سوئد اجازه اقامت دریافت کرده اید نیز از این حق برخوردارید.

بسیاری از افرادی که اجازه اقامت گرفته اند خودشان مسکن فراهم می کنند.

افرادی که در قرارگاههای سکونتی اداره مهاجرت زندگی می کنند و پس از دریافت اجازه اقامت نمی توانند برای خود مسکن فراهم کنند می توانند از کمک و حمایت اداره مهاجرت برای سکونت در یک کمون برخوردار شوند.

کمک برای اسکان

افرادی که در قرارگاههای سکونتی اداره مهاجرت زندگی می کنند یا افرادی که بعنوان پناهندۀ سهمیه ای به سوئد آمده اند می توانند برای دریافت مسکن در یک کمون کمک دریافت کنند.

نمایی از یک منطقه مسکونی در یوتبوری با ساختمان های مسکونی، بُرج های مرتفع و نماهای معروف شهر.

عکس: میثاق نعلبندیان

اداره مهاجرت با کمون ها تماس می گیرد تا افرادی که به تازگی اجازه اقامت گرفته اند را بپذیرند. وقتی یک کمون شما را بپذیرد مسئولیت دارد برای شما مسکن فراهم کند.

شما نمی توانید انتخاب کنید که کدام کمون شما را بپذیرد. شما فقط یک پیشنهاد پذیرش در یک کمون دریافت می کنید. اگر این پیشنهاد را نپذیرید از سیستم پذیرش اداره مهاجرت ترخیص می شوید. در اینصورت دیگر از حق دریافت پول و مسکن از اداره مهاجرت برخوردار نیستید و خودتان بایستی مسکن تهیه کنید.

نامنویسی در آمار ثبت احوال

همه افرادی که در سوئد زندگی می کنند در آمار ثبت احوال کشور نامنویسی می شوند. در آن آمار مشخصات افرادی که زندگی می کنند و محل سکونت آنها ثبت می شود.

وام خرید وسایل خانه از سازمان حمایت های مالی تحصیلی (CSN)

افرادی که اجازه اقامت گرفته اند می توانند از سازمان مرکزی حمایت های تحصیلی (CSN) وام بگیرند تا مبلمان و سایر وسایل را برای مسکن خود خریداری کنند. به آن وام وسایل خانه گفته می شود.

بطور مثال می توانید پول برای خریداری موارد زیر قرض کنید:

  • تختخواب
  • صندلی
  • بشقاب
  • دیگ و قابلمه

شما نمی توانید پول برای خرید مثلاً مواد غذائی، دستمال توالت یا پرداخت اجاره یهاء پول قرض کنید.

شرایط دریافت وام وسایل خانه

در موارد زیر می توانید پول قرض کنید:

  • یک کمون شما را پذیرفته باشد و از اداره مهاجرت نامه پذیرش دریافت کرده باشید.
  • سن شما هنگام نقل مکان به کمون حداقل 18 سال بوده باشد.

بازپرداخت وام

شما بایستی وام را بازپرداخت کنید. دو سال پس از دریافت اولین پول بایستی بازپرداخت وام را آغاز کنید.