مقررات راحتی و آسایش همگانی

آخرین به روز رسانی: 5/12-2022

شما بهمراه همسایگان تان در محل سکونت تان همنشینی و آسایش ایجاد می کنید. در یک ساختمان چند واحدی مقررات آسایشی برای ساکنان آن وجود دارد که بایستی برای آسایش همگان رعایت شوند.

صاحبخانه ها یا انجمن های مسکن مختلف ممکن است مقررات متفاوتی داشته باشند.

شما در یک ساختمان چند واحدی نزدیک همسایه ها زندگی می کنید. یعنی شما بایستی حال دیگران را رعایت کرده و برای شیوۀ زندگی دیگران صبور باشید. این نوع سکونت برای همه ساکنان ایجاب می کند که مزاحم یکدیگر نشویم و مقررات آسایشی و انضباطی تعیین شده را رعایت کنیم.

عصرها و شب ها بایستی میزان صدا را تنظیم کرد و حال همسایگان خود را بیشتر رعایت کنیم. بطور مثال می توان در نظر گرفت که صدای تلویزیون و استریوی خود را بلند نکنیم، عصر و شب دیر هنگام مته نکنیم، به دیوارها میخ نکوبیم و از ماشین آلات خانگی استفاده نکنیم.

بخاطر ایمنی آتشسوزی و تسهیل نظافت نبایستی در راهرو پلکان، راهروها یا در زیرزمین اشیائی بگذارید.

اغلب کباب کردن در بالکن ممنوع است. ممکن است کباب کردن در حیاط آزاد باشد، ولی بخاطر داشته باشید که دود اجاق ممکن است برای همسایه ها مزاحمت ایجاد کند.

سیگار کشیدن در همه اماکن مشترک مانند راهرو پلکلن، راهروها، زیرزمین و لباسشویخانه ممنوع است. ممکن است سیگار کشیدن در بالکن آزاد باشد. بخاطر داشته باشید که حال همسایگان خود را رعایت کرده و از پرتاب ته سیگار از بالکن خودداری کنید.

لباسشویخانه یک مکان مشترک است که همه ساکنان بایستی از آن استفاده کنند. از اینرو مهم است که پس از استفاده از لباسشویخانه آنرا نظافت کنید. در اکثر ساختمان های چند واحدی بایستی برای لباسشوئی وقت رزرو کرد. رزرو وقت از طریق یک سیستم رزرو انجام می شود.

مسئولیت اینکه حیوان خانگی شما مزاحم همسایه ها نشود یا محل های بازی، فضای سبز و سایر اماکن محله مسکونی را کثیف نکند، بر عُهدۀ شماست.

اگر بخواهید یک آنتن یا بشقابک ماهواره نصب کنید ممکن است لازم باشد از صاحبخانه یا انجمن مسکن اجازه بگیرید.

مقررات آسایشی ممکن است در مسکن های مختلف متفاوت باشند از اینرو کنترل کنید در محل سکونت شما چه مقرراتی وجود دارد.