امور مالی، پول و صورتحساب ها

آخرین به روز رسانی: 28 6 2019

در اینجا شما می توانید در مورد کمک هزینه استقرار زندگی و کار و چگونگی افتتاح یک حساب بانکی پس از دریافت اجازه اقامت در سوئد مطالبی بخوانید. همچنین اطلاعات در مورد مالیات ها، صورتحساب ها، بیمه ها و انواع مختلف حمایت مالی نیز وجود دارد.

کمک هزینه استقرار زندگی و کار

اگر در برنامه استقرار زندگی و کار در اداره کاریابی شرکت می کنید می توانید کمک هزینه استقرار زندگی و کار درخواست کنید. اگر دارای فرزند هستید یا تنها در خانه خود زندگی می کنید نیز از حق دریافت سایر مزایا برخوردار هستید.

بانک و حساب بانکی

به اداره امور مالی شخصی خود به یک حساب بانکی و دسترسی به خدمات بانکی مختلف نیاز دارید.

وام وسایل خانه از CSN

اگر شما به تازگی اجازه اقامت گرفته اید ممکن است از امکان گرفتن وام از سازمان مرکزی حمایت های مالی تحصیلی(CSN) برخوردار باشید. شما می توانید پول برای خرید مبلمان و وسایل دیگر برای خانه خود قرض بگیرید. به آن وام وسایل خانه گفته می شود.

اداره امور مالی خود در سوئد

اطلاعاتی وجود دارد که دانستن آنها برای اداره امور مالی خود در سوئد مهم است. بعنوان مثال چگونگی پرداخت مالیات و عملکرد بیمه ها و انواع مختلف حمایت های مالی که وجود دارند.

در اینجا می توانید در بارۀ موارد زیر مطالبی بخوانید: