بیمه ها

آخرین به روز رسانی: 12/5-2023

بیمه های خصوصی مختلفی وجود دارند که شما می توانید برای محافظت خود و اموال تان قرار داد تنظیم کنید. با داشتن بیمه می توانید در صورت بروز حادثه برای فرد یا اشیائی که بیمه کرده اید غرامت بگیرید.

یک بیمه خصوصی با بیمه های همگانی که صندوق بیمه های اجتماعی و اداره بازنشستگی کارگزاری می کنند تفاوت دارد. بیمه های همگانی که به آنها بیمهه ای اجتماعی نیز گفته می شود شامل از جمله پول ایام بیماری، حقوق بازنشستگی و پول والدین است. ممکن است علاوه بر بیمه های اجتماعی به حفاظت بیشتری برای شما و اموال تان نیاز باشد.

قرارداد بیمه از طریق یک شرکت بیمه بایستی تنظیم شود. مبلغی که برای بیمه پرداخت می شود حق بیمه نام دارد.

بیمه خانه

بیمه خانه یک محافظت اساسی است که همه به آن نیاز دارند. تقریباً همه در سوئد بیمه خانه دارند. به شما توصیه می شود یک بیمه خانه داشته باشید. این بیمه از جمله اموال را در برابر آتشسوزی، صدمه و سرقت محافظت می کند. در بیمه خانه همچنین بیمه مسئولیت/تقصیر، حفاظت حقوقی/قضائی و بیمه سفر نیز وجود دارد.

بیمه های فردی

بیمه کودک

اغلب والدین یک بیمه کودک برای فرزندان خود تنظیم می کنند. بیمه کودک می تواند از جمله هنگام نقصان کارکردی جسمی و روحی دائمی، در صورت بیماری طولانی مدت فرزندتان و هنگام عدم توانائی دائمی کار غرامت پرداخت کند. مواردی که در یک بیمه کودک وجود دارد متفاوت هستند. از اینرو مهم است که قبل از تنظیم بیمه نامه موارد شامل بیمه را بخوانید. یک بیمه خوب کودک هم برای بیماری و هم برای حوادث غرامت پرداخت می کند.

بیمه بیماری و حوادث

اگر مریض یا دچار حادثه شوید بیمه بیماری و حوادث می تواند غرامت مالی جبرانی پرداخت کند.

بیمه عمر

بیمه عمر می تواند در صورت فوت فرد به بازماندگان او غرامت مالی پرداخت کند.

بیمه های اتومبیل

اگر مالک اتومبیل هستید طبق قانون بایستی یک بیمه شخص ثالث داشته باشید تا بتوانید با آن رانندگی کنید. بیمه شخص ثالث بایستی از روزی که شما اتومبیل را خریداری می کنید معتبر باشد. اگر اتومبیل بیمه نباشد بایستی هزینه بیمه ترافیک پرداخت کنید. هزینه بیمه ترافیک بابت هر روزی که اتومبیل بیمه نباشد اخذ شده و مبلغ آن بسیار بالاتر از یک حق بیمه عادی است.

بیمه شخص ثالث غرامت همه صدمات فردی و صدمات به اموال غیر که شما با اتومبیل خود وارد کرده باشید را می پردازد. اگر می خواهید اتومبیل خود را بیشتر بیمه کنید می توانید بیمه کامل یا بیمه نیمه کامل تنظیم کنید.