حمایت و کمک هزینه

آخرین به روز رسانی: 12/5-2023

انواع مختلف حمایت های مالی و کمک هزینه وجود دارند که شما می توانید در سوئد درخواست کنید. برای برخورداری از حق دریافت پول بایستی واجد برخی شرایط باشید.

صندوق بیمه های اجتماعی یک اداره دولتی است که مسئولیت بخش های بزرگی از نظام آسایش اجتماعی سوئد را بر عُهده دارد. برای اغلب غرامت های پرداختی شما در سوئد بیمه هستید.

انواع حمایت های مالی

حمایت مالی قبلاً کمک هزینه اجتماعی نامیده می شد. حمایت مالی کمکی است که شما می توانید درصورت داشتن مشکلات مالی از اداره خدمات اجتماعی شهر خود دریافت کنید. اگر از حق دریافت غرامت از صندوق بیکاری، کمکهای مالی تحصیلی یا درآمد و کمکهزینه دیگری برخوردار باشید بایستی در درجه نخست برایدریافت آنها اقدام کنید.

حمایت مالی معاش بخشی از حمایت های مالی است. برای تأمین معاش خود می توانید حمایت مالی معاش دریافت کنید. ولی همچنین می توانید برای سایر نیازهای خود مانند خدمات دندانپزشکی، عینک یا وسایل منزل نیز کمک مالی دریافت کنید.

پول والدین پولی است که والدین می توانند برای بودن با فرزند خود در خانه بجای کار کردن یا درس خواندن دریافت کنند. پول والدین بایستی از طریق صندوق بیمه های اجتماعی درخواست شود. پول والدین حداکثر 480 روز بابت یک فرزند پرداخت می شود.

برای برخورداری از حق دریافت پول والدین شما بایستی در سوئد زندگی کرده و بیمه باشید.

فیلم اطلاع رسانی از صندوق بیمه های اجتماعی

کمک هزینه فرزند یک حمایت مالی است که بطور اتوماتیک از سوی صندوق بیمه های اجتماعی به والدینی پرداخت می شود که در سوئد زندگی می کنند و فرزند زیر 16 سال دارند. مبلغ کمک هزینه فرزند 1250 کرون در ماه است و در تاریخ 20 اُم هر ماه پرداخت می شود. اگر چندین فرزند داشته باشید کمک هزینه فوق العاده چند فرزندی دریافت می کنید.

حمایت مالی نفقه یک حمایت مالی است که از سوی صندوق بیمه های اجتماعی به افرادی پرداخت می شود که با فرزند خود تنها زندگی می کنند و والد/والده دیگر نفقه خود را نمی پردازد.

برای دریافت حمایت مالی نفقه از جمله لازم است که شما و فرزندتان در سوئد زندگی کنید. فرزندتان زیر 18 سال بوده و در آدرس شما نامنویسی شده باشد. برای دریافت حمایت مالی نفقه همچنین لازم است که شما سرپرستی فرزند را بر عُهده داشته و شما و والد/والده دیگر باهم زندگی نکنید.

فیلم اطلاع رسانی از صندوق بیمه های اجتماعی

کمک هزینه مسکن یک حمایت دولتی است که می تواند به افراد کم درآمد که برای هزینه مسکن خود به کمک نیاز دارند پرداخت شود. این کمک هزینه می تواند به افراد زیر پرداخت شود:

  • خانواده های دارای فرزند
  • جوانان بین 18 تا 28 ساله

مقدار کمک هزینه ای که می توانید دریافت کنید به تعداد افرادی که در خانوار زندگی می کنند، درآمد و دارائی تان، هزینه مسکن و مساحت مسکن بستگی دارد.

درخواست کمک هزینه مسکن از طریق صندوق بیمه های اجتماعی انجام می شود. شما بایستی بهمراه درخواست تان برگه های مربوط به هزینه مسکن و اطلاعات مربوط به درآمدتان را ضمیمه کنید.

اگر درآمد یا وضعیت مسکن تان تغییر کند مهم است که با صندوق بیمه های اجتماعی تماس بگیرید تا کمک هزینه با مبلغ صحیح دریافت کنید. اگر کمک هزینه زیادی دریافت کنید ممکن استمجبور شوید پولها را پس بدهید.

در اینجا از سوی صندوق بیمه های اجتماعی برای شما که می خواهید اطلاعات بیشتری کسب کنید، اطلاعات وجود دارد:

کمک هزینه مسکن برای خانواده ها

کمک هزینه مسکن برای جوانان

اگر در برنامه استقرار زندگی و کار در اداره کاریابی شرکت می کنید می توانید کمک هزینه استقرار زندگی و کار درخواست کنید. اگر دارای فرزند هستید یا تنها در خانه خود زندگی می کنید نیز از حق دریافت سایر مزایا برخوردار هستید.

پول ایام بیماری می تواند به کسی که مریض است و نمی تواند سر کار برود، پرداخت شود. پول ایام بیماری از صندوق بیمه های اجتماعی درخواست می شود. پول ایام بیماری یک غرامت کوتاه مدت است که درآمد کاری از دست رفته شما را جبران می کند تا تندرست شوید و بتوانید مجدداً کار کنید. مبلغ دریافتی کمک هزینه ایام بیماری شما به درآمدتان بستگی دارد. مقررات مربوط به پول ایام بیماری به بیکار بودن، استخدام بودن یا داشتن کسب و کار و شرکت خصوصی تان بستگی دارد.

اگر استخدام باشید کارفرمای شما بجای حقوق در اولین 14 روز بیماری تان به شما حقوق بیماری پرداخت می کند. سپس می توانید پول ایام بیماری درخواست کنید.

برای واجد شرایط بودن جهت دریافت پول ایام بیماری بایستی در سوئد بیمه باشید.

به پولی که شما در سالمندی و زمانی که به کارکردن خاتمه می دهید حقوق بازنشستگی گفته می شود. حقوق بازنشستگی شما ممکن است از جاهای مختلفی پرداخت شود. بخشی از حقوق بازنشستگی که به همه افرادی که کار می کنند و مالیات می پردازند، حقوق بازنشستگی همگانی نام دارد. حقوق بازنشستگی همگانی توسط اداره امور بازنشستگی کارگزاری می شود. آنها همچنین مأموریت دارند در مورد حقوق بازنشستگی اطلاع رسانی کنند.

حمایت مالی سالمندان

اگر حقوق بازنشستگی شما کم یا اصلاً نداشته باشید می توانید حمایت مالی سالمندان دریافت کنید تا بتوانید بابت معاش و مسکن خود پرداخت کنید.

حقوق بازنشستگی بازمانده یک حمایت مالی است که به کسی پرداخت می شود که فرد نزدیک خود را از دست داده باشد. حقوق بازنشستگی بازمانده بایستی آن بخش از معاش را که مرحوم تأمین میکرده پوشش دهد.