بهم پیوستن اعضای خانواده

آخرین به روز رسانی: 19/1-2023

در اینجا می توانید در باره اینکه خانواده شما چگونه می تواند برای پیوستن به شما در سوئد درخواست کند، مطالبی بخوانید.

بهم پیوستن اعضای خانواده چیست؟

پیوند مجدد خانوادگی به این معنی است که یک خانواده از هم جدا افتاده می تواند درخواست کند با یکی از اعضای خانواده که در سوئد اجازه اقامت دریافت کرده زندگی کند.

چه کسی از حق بهم پیوستن خانواده برخوردار است؟

افراد نزدیک خانواده شما حق دارند به سوئد مهاجرت کنند و به شما بپیوندند (همسر، همزی، شریک زندگی/جنسی و فرزندان زیر ١٨ سال).

اگر شما دارای شرایط زیر باشیدخانواده شما حق دارد برای مهاجرت به سوئد تقاضای اجازه اقامت بکند:

  • دارای اجازه اقامت دائم باشید
  • اجازه اقامت محدود به زمان بعنوان پناهنده یا نیازمند به پناه دریافت کرده باشید و ارزیابی شود که از دورنمای مشخصی برای دریافت اجازه اقامت طولانی مدت برخوردارید
  • بعلت وجود مانع برای اجرای حکم، اجازه اقامت محدود به زمان دریافت کرده باشید، یعنی برای اجرای حکم ترک خاک یا رد درخواست مانع وجود داشته باشد، و تشخیص داده شود که شما دارای دورنمای اساسی برای دریافت اجازه اقامت طولانی مدت هستید
  • بعلت وجود وضعیت های ویژه یا اسفناک آشکار، اجازه اقامت محدود به زمان دریافت کرده باشید و تشخیص داده شود که شما دارای دورنمای اساسی برای دریافت اجازه اقامت طولانی مدت هستید

سن شما و همسر، همزی شریک زندگی/جنسی شما هر دو بایستی بالای ١٨ سال باشد. اگر اجازه اقامت محدود به زمان دارید در اغلب موارد بایستی قبلاً با هم ازدواج کرده یا با هم زندگی کرده باشید. اگر اجازه اقامت دائم دارید می توانید در سوئد با هم بصورت همزی زندگی یا ازدواج کنید.

چه مقرراتی وجود دارد؟

برای آنکه بتوانید خانواده خود را به اینجا بیاورید بایستی نشان دهید که از عُهدۀ امرا ر معاش تان برمی آیید (شرط امرار معاش). شما همچنین بایستی یک مسکن مناسب برای تمامی خانواده نیز داشته باشید.

اگر خانواده شما ظرف مدت سه ماه از وقتی که شما اجازه اقامت خود را دریافت کرده اید درخواست اجازه اقامت بکند شرط امرار معاش شامل شما نمی شود.

شرط امرار معاش برای افرادی که بصورت پناهنده سهمیه ای به اینجا آمده اید وجود ندارد، مشروط بر آنکه خانواده شما اجازه اقامت خود رادر مدت سه ماه از وقتی که شما به سوئد آمدید، درخواست کنند.

برای درخواست بهم پیوستن خانواده چکار بایستی بکنید؟

خانواده شما می توانند در کشوری که زندگی می کند تقاضانامه تسلیم کنند. آنها می توانند در سفارت سوئد یا در وبگاه اداره مهاجرت درخواست کنند.

وقتی خانواده شما برای بهم پیوستن خانواده درخواست می کنند بایستی هویت خود را نشان بدهند.