فعالیت اوقات فراغت، فرهنگی و انجمنی

آخرین به روز رسانی: 25 4 2019

با شرکت در فعالیت های مختلف می توانید با افراد جدید آشنا شده و زبان سوئدی را تمرین کنید.

تعداد بسیار زیادی از انجمن ها و فعالیت های مختلف برای انتخاب وجود دارد.

کمونها و انجمن ها گاهی اوقات فعالیت هایی برای تازه واردان، پناهندگان و مهاجران برگزار می کنند تا وارد شدن به جامعه سوئد برای آنها آسانتر شود. برای آگاهی از آنچه در کمون شما وجود دارد با کمون خود تماس بگیرید یا در وبسایت آنها جستجو کنید.

اگر اجازه اقامت دریافت کرده اید ولی هنوز در کمپ های سکونتی اداره مهاجرت زندگی می کنید می توانید در فعالیت های برای پناهجویان شرکت کنید.

بسیاری از کمون ها و سازمانهای داوطلبانه به پناهندگان و مهاجران تازه وارد کمک می کنند که با سوئدی ها تماس برقرار کنند. نام این فعالیت ممکن است متفاوت باشد، ممکن است دوست تمرین زبان، راهنمای پناهندگان، مربی، راهنما یا دوست نامیده شود.

در اینجا می توانید در بارۀ موارد زیر مطالبی بخوانید: