پیداکردن فعالیت ها

آخرین به روز رسانی: 7/12-2022

با شرکت در فعالیت های مختلف می توانید با افراد جدید آشنا شده و زبان سوئدی را تمرین کنید.

کمونها و انجمن ها گاهی اوقات فعالیت هایی برای تازه واردان، پناهندگان و مهاجران برگزار می کنند تا وارد شدن به جامعه سوئد برای آنها آسانتر شود. برای آگاهی از آنچه در کمون شما وجود دارد با کمون خود تماس بگیرید یا در وبسایت آنها جستجو کنید.

بسیاری از کمون ها و سازمانهای داوطلبانه به پناهندگان و مهاجران تازه وارد کمک می کنند که با سوئدی ها تماس برقرار کنند. نام این فعالیت ممکن است متفاوت باشد، ممکن است دوست تمرین زبان، راهنمای پناهندگان، مربی، راهنما یا دوست نامیده شود.