پیداکردن فعالیت ها

آخرین به روز رسانی: 20 7 2021

با شرکت در فعالیت های مختلف می توانید با افراد جدید آشنا شده و زبان سوئدی را تمرین کنید.

"انجام فعالیت های مختلف در سوئد " یک جدول تقویمی است که شما می توانید در آن فعالیت های مختلف مناسب برای خود را جستجو کنید. بطور مثال می توانید انجمن های نزدیک محل زندگی خود را که دارای فعالیت های مناسب برای شما هستند را پیدا کنید.

شما می توانید یک واژۀ برای جستجو، یا یک روز بخصوص یا فعالیت های موجود در یک منطقۀ بخصوص را بنویسید. بطور مثال واژۀ Idrott (ورزش)، Svenska språket (زبان سوئدی) یا Kultur (فرهنگ) و Underhållning (تفریح و سرگرمی) را بنویسید.

کمونها و انجمن ها گاهی اوقات فعالیت هایی برای تازه واردان، پناهندگان و مهاجران برگزار می کنند تا وارد شدن به جامعه سوئد برای آنها آسانتر شود. برای آگاهی از آنچه در کمون شما وجود دارد با کمون خود تماس بگیرید یا در وبسایت آنها جستجو کنید.

بسیاری از کمون ها و سازمانهای داوطلبانه به پناهندگان و مهاجران تازه وارد کمک می کنند که با سوئدی ها تماس برقرار کنند. نام این فعالیت ممکن است متفاوت باشد، ممکن است دوست تمرین زبان، راهنمای پناهندگان، مربی، راهنما یا دوست نامیده شود.