نقصان کارکردی

آخرین به روز رسانی: 27 6 2019

یک فرد دارای نقصان کارکردی فردی است که توان جسمی، روحی یا عقلی او کاهش یافته باشد. در سوئد حدوداً یک نفر از هر چهار نفر دارای نوعی نقصان کارکردی است.

فردی که دارای نقصان کارکردی است از حق و حقوق یکسان مانند همۀ سایرین برای شرکت در حیات اجتماعی برخوردار است. بطور مثال کودکان دارای نقصان کارکردی بایستی مانند سایر کودکان از کودکیاری و مدرسه برخوردار شوند. هر گونه تبعیض بخاطر نقصان کارکردی مطابق قانون منع تبعیض ممنوع است.

حمایت فردی

چندین حمایت فردی برای افراد دارای نقصان کارکردی وجود دارد تا مشارکت در جامعه با شرایط یکسان امکان پذیر شود. اینکه شما چه حمایت هایی را می توانید دریافت کنید به نقصان کارکردی شما و نوع حمایت مورد نیازتان بستگی دارد.

از طریق صندوق بیمه های اجتماعی می توانید کمک هزینه های مختلف بطور مثال برای سازگار کردن مسکن و ماشین یا انواع مختلف کمک های مالی را دریافت کنید.

در خدمات بهداشتی و درمانی می توانید حمایت از جمله برای توانبخشی و تجویز وسایل کمکی دریافت کنید. اگر در مورد حمایت هایی که می توانید دریافت کنید سوالی دارید با بهداری ناحیه خود صحبت کنید.

شما همچنین می توانید از کمون خود حمایت فردی دریافت کنید. این حمایت می تواند بطور مثال بصورت دستیاری شخصی، مسکن با خدمات ویژه یا داشتن فرد راهنما باشد. اگر سفر به تنهایی یا با وسایل نقلیه همگانی (اتوبوس، قطار، تراموا) برایتان دشوار باشد از حق استفاده از سرویس ایاب و ذهاب برخوردارید. آنموقع می توانید با تاکسی یا مینی بوس سفر کنید. اگر در مورد حمایت هایی که می توانید دریافت کنید سوالی دارید با اداره خدمات اجتماعی در کمون خود صحبت کنید.

افراد دارای نقصان کارکردی همچنین می توانند حمایت ویژه برای کار پیدا کردن یا اشتغال دیگری که برایشان مناسب باشد نیز دریافت کنند. بطور مثال می توانید از طریق انواع ویژه استخدامی استخدام شوید یا وسایل کمکی کار درخواست کنید.

اطلاعات بیشتر