اگر بالای 65 سال هستید

آخرین به روز رسانی: 12/5-2023

اگر بالای 65 سال هستید و دیگر نمی خواهید یا نمی توانید کار کنید می توانید از ادارۀ بازنشستگی حمایت مالی دریافت کنید.

حمایت مالی از ادارۀ بازنشستگی

نوع حمایت مالی که از ادارۀ بازنشستگی می توانید دریافت کنید به موارد زیر بستگی دارد:

  • اینکه چه مدت در سوئد زندگی کرده اید که به آن مدت سکونت گفته می شود.
  • اگر بعنوان پناهنده اجازۀ اقامت گرفته باشید.
  • مقدار درآمد حاصل از کار در مدتی که در سوئد زندگی کرده اید.

مدتی که در سوئد زندگی کرده اید و مقدار پولی که از کار کردن کسب کرده اید تعیین می کند که آیا می توانید حقوق بازنشستگی دریافت کنید یا نه.

اگر نتوانید حقوق بازنشستگی دریافت کنید

اگر حقوق بازنشستگی شما خیلی کم باشد یا اصلاً حقوق بازنشستگی دریافت نکنید ممکن است از حق دریافت سایر حمایت ها از ادارۀ بازنشستگی برخوردار شوید.

  • فوق العاده مسکن
  • حمایت معاش سالمندی

درخواست حمایت مالی از ادارۀ بازنشستگی به شرح زیر است.

برای درخواست حقوق بازنشستگی یک فُرم بخصوص را تکمیل می کنید. فوق العاده مسکن و حمایت معاش سالمندی در یک فُرم دیگر انجام می شوند. هر دو درخواست را بایستی همزمان به ادارۀ بازنشستگی تسلیم کنید.

آسانترین شیوۀ درخواست حقوق بازنشستگی، فوق العاده مسکن و حمایت معاش سالمندی از طریق وبگاه ادارۀ بازنشستگی است.

ادارۀ بازنشستگی درخواست شما را بررسی کرده و تصمیم می گیرد که آیا شما حمایت مالی دریافت می کنید یا نه. پس از آنکه تصمیم در مورد حقوق بازنشستگی شما صادر شود ادارۀ بازنشستگی در مورد فوق العاده مسکن و حمایت معاش سالمندی تصمیم گیری خواهد کرد. این حمایت های مالی از جمله به درآمد و هزینۀ مسکن شما بستگی دارد.

شما بایستی هر سال برای حمایت معاش سالمندی درخواست کنید

حمایت معاش سالمندی را می توانید هر دوازده ماه یکبار درخواست کنید. یعنی شما بایستی حمایت معاش سالمندی را هر سال تقاضا کنید. حقوق بازنشستگی و فوق العاده مسکن را فقط یکبار درخواست می کنید.

حقوق بازنشستگی از کشور دیگر

ادارۀ بازنشستگی به شما کمک می کند که از سایر کشورهای محدودۀ اتحادیه اروپا (EU) و برخی دیگر از کشورهایی که سوئد با آنها قرارداد دارد، حقوق بازنشستگی درخواست کنید، مشروط برآنکه استحقاق آنرا داشته باشید. به ادارۀ بازنشستگی بگویید در کدام کشورها زندگی و کار کرده اید.