اگر بیمار هستید

آخرین به روز رسانی: 27 3 2018

اگر آنقدر بیمار هستید که نمی توانید کار یا تحصیل کنید می توانید از صندوق بیمه های اجتماعی پول بیماری بگیرید.

برای دریافت پول بیماری بایستی بیش از 14 روز مریض بوده باشید.

در این مورد با توجه به اینکه شما بطور مثال کار می کنید، جویای کار هستید یا تحصیل می کنید، مقررات مختلفی وجود دارد.