حیوانات و طبیعت

آخرین به روز رسانی: 8/12-2022

شش شغل دارای مقررات صلاحیت ویژه در عرصه بهداشت و درمان حیوانات وجود دارد. از جمله دامپزشک و دامپرور را می توان نام برد. برای مهندس کشاورزی، شکاربان، زیست شناس و مشابه آن ارزشیابی توسط شورای دانشگاهها و مدارس عالی صورت میگیرد.

ارزیابی مدرک خارجی پایان تحصیلات

برای حرفههائی که اشتغال در آنها توسط قانون تنظیم شده است، اداره کل کشاورزی تحصیلات مربوطه را ارزیابی میکند و پروانه اشتغال در سوئد را صادر میکند. در مواردی نیز پس از پایان تحصیلات پروانه اشتغال صادر میشود. پس از انجام ارزیابی شما یک پاسخ دریافت خواهید کرد دائر بر آنکه شما میتوانید پروانه اشتغال دریافت کنید، نخست باید تحصیلات خود را تکمیل کنید و یا آنکه نمیتوانید پروانه اشتغال دریافت کنید.​

کارکنان بهداشت حیوانات

شش شغل با صلاحیت ویژه در عرصه بهداشت و درمان حیوانات وجود دارد که توسط قانون تنظیم شدهاند:

  • دامپزشک دارای پروانه اشتغال
  • پرستار دام دارای پروانه اشتغال
  • نعلبند تأیید شده
  • پرستار دام تأیید شده دارای پروانه اشتغال
  • فیزیوتراپ تأیید شده دارای پروانه اشتغال
  • دندانپزشک تأیید شده دارای پروانه اشتغال

ارزشیابی تحصیلات خارجی برای مشاغل طبقه بندی نشده توسط شواری دانشگاهها و مدارس عالی انجام می شود.

تحصیلات تکمیلی

پس از آنکه تحصیلات شما مورد قضاوت قرار گیرد و ارزیابی شود شما میتوانید یا مستقیماً به بازار کار مراجعه کنید و یا تحصیلات تکمیلی خود را آغاز کنید تا بتوانید امکانات خود برای یافتن کار را افزایش دهید.

دورۀ آموزشی تکمیلی در دانشگاهها و مدراس عالی سوئد برگزار می شود. این دوره های آموزشی واجد شرایط دریافت کمک مالی تحصیلی بوده و 1 تا 2 سال طول می کشند.