شغلهای بهداشت و خدمات درمانی

آخرین به روز رسانی: 25/9-2023

در اینجا می توانید در باره مقررات مربوط به افرادی که در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی تحصیل کرده اند، مطالبی بخوانید.

حرفه‌ی خدمات بهداشتی و پزشکی درمانی‏ از جمله ی حرفه های تنظیم شده میباشند. این به این معنی است که یک دکتر، پرستار یا دکتر دندان پزشک با دیپلم خارجی باید اجازه کار سوئد‏ی‏ را برای کار بدست آورد. اداره‌ی کل مسائل مربوط به خدمات تأمین اجتماعی مقامی است که جواز کار را صادر مینماید.

ارزیابی مدرک خارجی پایان تحصیلات

افرادی که در خارج از اتحادیه اروپا و منطقه همکاریهای اقتصادی اروپا تحصیل کرده و می خواهند در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی در سوئد کار کنند برای برخی از مشاغل به پروانه کار نیاز دارند. شورایعالی امور اجتماعی ارزشیابی برای تمامی 21 شغل دارای مقررات در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی را بر عُهده دارد. اولین قدم برای کسب پروانه کار آنست که شورایعالی امور اجتماعی تحصیلات خارجی شما را ارزشیابی کند. این ارزشیابی از آن جهت انجام می شود که بتوان تحصیلات شما را با معادل سوئدی آن از لحاظ سطح، طول مدت و محتوای آموزشی مقایسه کرد. قدم بعدی انجام یک آزمون معلوماتی است تا دانش و معلومات خود در زمینه شغلی مربوطه را نشان دهید. اگر در این آزمون قبول شوید بایستی یک دوره آموزشی قوانین سوئد را بگذرانید تا با قوانین و مقررات خدمات بهداشتی و درمانی سوئد آشنا شوید. شما همچنین بایستی خدمت عملی نیز انجام دهید که طی آن معلومات و صلاحیت خود را برای شغل مربوطه نشان می دهید. شما همچنین بایستی زبان سوئدی نیز یاد بگیرید. اطلاعات بیشتر در وبگاه شواریعالی امور اجتماعی وجود دارد.

تحصیلات تکمیلی

برای افرادی که دارای مدرک تحصیلات عالی از کشور دیگری هستند دوره های تحصیلی تکمیلی وجود دارد. این دوره های تحصیلی شما را واجد شرایط برای دریافت کمکهای مالی تحصیلی کرده و 1 تا 2 ساله بوده و از جمله برای پزشکان، دندانپزشکان، پرستاران یا داروسازان وجود دارند.​