مهندسان، تکنسینها و کارشناسان سامانهها

آخرین به روز رسانی: 25 6 2019

​​شغلهای مهندسی٬ تکنسین و کارشناس سامانه شغلهائی هستند که در سوئد توسط قانون تنظیم نشدهاند. این بدان معناست که چنین تحصیلاتی میتواند شکلهای گوناگونی داشته باشد. در سوئد بین مهندس دانشگاه دیده högskoleingenjörer و مهندس مدنی civilingenjörer تفاوت هست. تحصیلات مهندس مدنی دراز مدتتر از تحصیلات مهندس دانشگاه دیده است و بیشتر در راستای توسعه فناوری است.