کارشناس علوم اجتماعی و علوم رفتاری

آخرین به روز رسانی: 8/12-2022

حرفههای کارشناس علوم اجتماعی و علوم رفتاری غالباً بر اساس قانون تنظیم نشدهاند. روانشناس و رواندرمانگر در این میان دو استثنا هستند. برای خواندن اطلاعات بیشتر در این باره به قسمت "حرفههای بهداشت و درمان" نگاه کنید.

دوره های آموزشی بازار کار

مسیر سریع برای تازه واردان دارای دانشنامه در زمینۀ کار اجتماعی اقدامی است که مخاطب آن تازه واردانی هستند که در ادارۀ کاریابی نامنویسی کرده اند. مسیر سریع در درجۀ نخست برای افرادی است که در 36 ماه گذشته از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا/جامعۀ همکاریهای اقتصادی اروپا به اینجا آمده و حداقل یک دانشنامه در زمینۀ کار اجتماعی دارند. این امر شامل افراد دارای مدرک تحصیلی خارجی با حداقل یک دانشنامه در زمینۀ کار اجتماعی نیز شامل این مسیر می شوند.

این دورۀ آموزشی از یک بخش آماده سازی تشکیل شده که شما در آن زبان سوئدی دانشگاهی می خوانید و نوعی کارآموزی انجام می دهید به اینصورت که فردی را که کار اجتماعی می کند همراهی می کنید. سپس یک دورۀ 26 هفته ای تحصیل دانشگاهی خواهید داشت که معادل 30 واحد دانشگاهی است. این آموزش ها مکمل دانشنامۀ خارج از کشور شما هستند طوری که بتوانید در بازار کار سوئد استخدام شوید. برای کسب اطلع بیشتر د رمورد مسیر سریع با کارمند مسئول خود در ادارۀ کاریابی تماس بگیرید.

یک مسیر سریع برای کارشناسان امور اجتماعی که دارای حداقل تحصیلات دانشگاهی در زمینه های علوم اجتماعی، اقتصاد یا حقوق باشند نیز وجود دارد. برنامۀ آموزشی این مسیر شبیه برنامۀ کار اجتماعی است ولی در این مسیر سریع کارآموزی وجود ندارد. شما دورۀ آماده سازی زبان دانشگاهی را می خوانید و سپس به تحصیلات عالی بصورت سه دورۀ آموزشی معادل 30 واحد دانشگاهی ادامه می دهید. دست آخر به مدت 4 تا 6 ماه در یک ادارۀ دولتی کارآموزی خواهید کرد. هدف از این مسیر سریع آنست که شما بتوانید در یک ادارۀ بزرگ دولتی، بخصوص اداره ای که به کارمند با معلومات زبان از خارج از اتحادیه اروپا/همکاریهای اقتصادی اروپا نیاز داشته باشد بعنوان کارمند کار کنید.

تحصیلات تکمیلی

پس از آنکه تحصیلات شما مورد قضاوت قرار گیرد و ارزیابی شود شما میتوانید یا مستقیماً به بازار کار مراجعه کنید و یا تحصیلات تکمیلی خود را آغاز کنید تا بتوانید امکانات خود برای یافتن کار را افزایش دهید.

دورۀ آموزشی تکمیلی در دانشگاهها و مدراس عالی سوئد برگزار می شود. این دوره های آموزشی واجد شرایط دریافت کمک مالی تحصیلی بوده و 1 تا 2 سال طول می کشند.

آموزش مقرر

دانشگاه استکهلم برای لیسانسیه های امور اجتماعی خارجی یک دوره آموزشی تکمیلی برگزار می کند که چهار ترم تحصیلی ادامه دارد.