بهم پیوستن اعضای خانواده

آخرین به روز رسانی: 19 8 2019

در اینجا می توانید در باره اینکه خانواده شما چگونه می تواند برای پیوستن به شما در سوئد درخواست کند، مطالبی بخوانید.

بهم پیوستن اعضای خانواده چیست؟

بهم پیوستن اعضای خانواده یعنی خانواده ای که از هم پراکنده شده می تواند درخواست کند با کسی که در سوئد اجازه اقامت دائم یا اجازه اقامت سه ساله بعنوان پناهنده دریافت کرده، زندگی کند.

چه کسی از حق بهم پیوستن خانواده برخوردار است؟

افراد نزدیک خانواده شما حق دارند به سوئد مهاجرت کنند (همسر، همزی، شریک زندگی/جنسی و کودکان زیر 18 سال). سن فردبایستی بالای 21 سال باشد و قبل از ترک کشور باهم ازدواج کرده یا زندگی کرده باشید.

اگر شما دارای شرایط زیر باشیدخانواده شما حق دارد برای مهاجرت به سوئد تقاضای اجازه اقامت بکند:

  • اجازه اقامت دائم دریافت کرده باشید،
  • اجازه اقامت موقت بعنوان پناهنده و یا نیازمند پناه آلترناتیو دریافت کرده اید و ارزیابی می شود که امکان خوبی برای گرفتن اقامت دائم دارید.

چه مقرراتی وجود دارد؟

برای آنکه بتوانید خانواده خود را به اینجا بیاورید بایستی نشان دهید که از عُهدۀ امرا ر معاش تان برمی آیید (شرط امرار معاش). شما همچنین بایستی یک مسکن مناسب برای تمامی خانواده نیز داشته باشید. 

برای درخواست بهم پیوستن خانواده چکار بایستی بکنید؟

خانواده شما می توانند در کشوری که زندگی می کند تقاضانامه تسلیم کنند. آنها می توانند در سفارت سوئد یا در وبگاه اداره مهاجرت درخواست کنند. 

وقتی خانواده شما برای بهم پیوستن خانواده درخواست می کنند بایستی هویت خود را نشان بدهند. آنها بایستی گذرنامه معتبر یا مدارک شناسائی مشابه نشان بدهند.