مدرسه

آخرین به روز رسانی: 27 7 2018

همه کودکان از حق تحصیل برخوردارند. کمون موظف است به شما در مدرسه جا بدهد. در اینجا می توانید مقررات جاری و کمک و حمایت هایی را که می توانید برای رفتن به مدرسه سوئدی دریافت کنید مطالبی بخوانید.

مدرسه اجباری و حق تحصیل

مدرسه اجباری به این مفهوم است که فرزند شما بایستی به مدرسه برود مگر آنکه دلیل موجهی برای نرفتن به مدرسه داشته باشد.

مدرسه اجباری برای فرزند شما از ترم پاییز سالی که فرزند شما به سن شش سالگی تمام برسد، آغاز می شود، مشروط بر آنکه او در آمار ثبت احوال کمون نامنویسی شده یا خواهد شد. کلاس پیش دبستانی اجباری است. در برخی موارد این امکان وجود دارد که فرزند شما بتواند مدرسه ابتدائی، مدرسه ابتدائی ویژه یا مدرسه ویژه را مستقیماً شروع کند. مدرسه اجباری معمولاً ده سال است.

اگر دلایل ویژه ای وجود داشته باشد مدرسه اجباری تا قبل از ترم پاییز سال تقویمی که فرزند شما به سن 7 سالگی تمام می رسد، آغاز نمی شود. این امر با درخواست شما به تعویق انداختن آغاز مدر سه اجباری توسط کمون شما بررسی می شود. اگر مدرسه اجباری به تعویق بیفتد به فرزند شما پیش دبستانی ارائه می شود.

مدرسه اجباری معادل حق تحصیل است. فرزند شما از حق تحصیل در مقاطع کودکستانی، کلاس پیش دبستانی، مدرسه ابتدائی/راهنمائی یا مدرسه ابتدائی راهنمائی ویژه، مدرسه ویژه و خانه اوقات فراغت برخوردار است.

فرزند شما همچنین از حق آغاز تحصیلات خود در دبیرستان یا دبیرستان ویژه لغایت اولین نیمسال تقویمی که او به سن 20 سالگی تمام می رسد نیز برخوردار است، مشروط بر آنکه او در آمار ثبت احوال یک. کمون نامنویسی شده یا خواهد شد.

با کمون خود تماس بگیرید

کمون شما موظف است برای فرزندان شما جا در مدرسه ارائه کند. اگر شما یک یا چند فرزند دارید که به جا در کودکستان، کلاس پیش دبستانی، مدرسۀ ابتدائی و راهنمائی یا مدرسۀ ابتدائی و راهنمائی ویژه، دبیرستان یا دبیرستان ویژه نیاز دارد، با کمون خود تماس بگیرید. کمون می تواند در مورد اینکه چکار بایستی بکنید، اطلاعات بیشتری ی یه شما بدهد.

ظرف مدت چهار ماه از زمانی که با کمون تماس گرفته و اعلام کرده اید که فرزند شما به جا در کودکستان نیاز دارد، بایستی یک جا در کودکستان به فرزند شما ارئه شود.

فرزند شما بایستی مدرسۀ ابتدائی و راهنمائی را در اسرع وقت شروع کند یا به او در دبیرستان جا داده شود. اینکار بایستی حداکثر یک ماه پس از ورود شما به سوئد انجام شود.

تعیین وضعیت

تعیین وضعیت در مدرسه ابتدائی و راهنمائی

وقتی فرزند شما مدرسه ابتدائی/راهنمائی را شروع می کند پرسنل مدرسه بایستی بررسی کنند کودک از قبل دارای چه معلوماتی است. در این تعیین وضعیت سن و سال، معلومات قبلی و شرایط فردی مورد توجه قرار می گیرد. دو ماه پس از آنکه فرزند شما مدرسه را آغاز کرد مدیر مدرسه بایستی کلاس و سال آموزشی فرزند شما را تعیین کند. از این تعیین وضعیت برای ادامۀ برنامه ریزی تدریس به فرزند شما نیز استفاده می شود. هنگام تعیین وضعیت از یک مترجم یا معلمی که زبان مادری کودک را بداند استفاده می شود.

اگر فرزند شما نیاز داشته باشد به مدرسه ابتدائی/راهنمائی ویژه یا مدرسۀ ویژه برود

اگر پرسنل مدرسه مظنون شوند که فرزند شما به گروه دانش آموزان مدارس ابتدائی/راهنمائی ویژه یا مدرسۀ ویژه تعلق دارد، قبل از تعیین نوع مدرسه ای که به بهترین وجه برای کودک مناسب باشد، از او تحقیقات بیشتری بعمل می آید. بدون تصمیم از سوی کمون شما و ادارۀ آموزش ویژه تعلیم و تربیت، فرزند شما نمی تواند به مدارس ابتدائی/راهنمائی ویژه یا مدرسۀ ویژه برود.

تعیین وضعیت در دبیرستان

در دبیرستان آموزگاران بایستی بطور دائم دانش و معلومات فرزند شما را ارزشیابی کنند. این ارزشیابی مبنای ادامه تدریس به فرزند شما قرار می گیرد.

رفتن به دبیرستان اختیاری است. فرزند شما می تواند در دبیرستان رشته های مختلف سراسری یا رشته مقدماتی را بخواند. رشته های سراسری شامل رشته های آماده سازی فنی و حرفه ای و رشته های آماده سازی برای دانشگاه و مدارس عالی هستند.

برای آنکه فرزند شما بتواند در یک رشته آماده سازی فنی و حرفه ای تحصیل کند بایستی در ماده های درسی زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم، زبان انگلیسی، ریاضی و پنج مادۀ درسی دیگر نمره قبولی گرفته باشد. یعنی داشتن نمرۀ قبولی در هشت ماده درسی لازم است.

برای آنکه فرزند شما بتواند در یک رشته آماده سازی دانشگاه و مدارس عالی تحصیل کند بایستی در ماده های درسی زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم، زبان انگلیسی، ریاضی و ده مادۀ درسی دیگر نمره قبولی گرفته باشد. یعنی داشتن نمرۀ قبولی در جمعاً دوازده ماده درسی لازم است.

اگر فرزند شما واجد شرایط برای تحصیل در رشته های سراسری نباشد می تواند یکی از پنج رشته مقدماتی را انتخاب کند. رشته ای مقدماتی از لحاظ شتاب تحصیلی، ابعاد و محتوا قابل انعطاف هستند. این رشته ها بایستی همچنین با معلوملت قبلی فرزند شما نیز قابلیت سازگاری داشته باشند.

کلاس آمادگی

فرزند شما در کلاس آمادگی ماده های درسی مختلف را می خواند و همزمان مبانی زبان سوئدی را یاد می گیرد. هدف از خواند یک یا چند ماده درسی در کلاس آمادگی آنست که کودک در اسرع وقت ممکن آماده شود که در یک کلاس عادی درس بخواند.

به فرزند شما حداکثر دو سال تحصیل در کلاس آمادگی ارائه می شود. کودک نمی تواند همه تحصیل خود را در این کلاس انجام دهد. اینکه چه مقدار تدریس در کلاس آمادگی و چه مقدار در کلاس عادی انجام می شود برای هر کودک متفاوت است. مدیر مدرسه در مورد سازماندهی تدریس تصمیم گیری می کند.

معلم میزان معلومات کودک در کلاس آمادگی را ارزشیابی می کند. وقتی معلم تشخیص دهد که کودک برای شرکت در یک ماده درسی در کلاس عادی آماده است کودک بایستی به آن کلاس برود.

سوئدی بعنوان زبان دوم

در مقطع ابتدائی/راهنمائی فرزند شما می تواند ماده درسی زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند. اگر زبان مادری کودک سوئدی نباشد در صورت نیاز می تواند زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند. مدیر مدرسه تصمیم می گیرد که کودک زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند. اگر فرزند شما نیاز دارد سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند با مدیر مدرسه تماس بگیرید.

فرزند شما در دبیرستان می تواند ماده درسی زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم را بخواند.

جدول زمانبندی ترجیحی

فرزند شما می تواند در مقطع ابتدائی/راهنمائی یک جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشد. اگر فرزند شما ک جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشد به این مفهوم است که کودک در زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم تدریس بیشتری دریافت می کند.

برای آنکه فرزند شما بتواند وقت بیشتری برای زبان سوئدی داشته باشد بایستی از وقت سایر ماده های درسی کاسته شود. مجموع ساعات تدریس یکسان است ولی تدریس طوری تقسیم بندی می شود که وقت بیشتری برای زبان سوئدی یا زبان سوئدی بعنوان زبان دوم داشته باشد. مدیر مدرسه تصمیم می گیرد که کودک جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشد. فرزند شما می تواند حداکثر یک سال جدول زمانبندی ترجیحی داشته باشد.

تدریس زبان مادری

اگر زبان مادری فرزند شما سوئدی نباشد او حق دارد آموزش زبان مادری داشته باشد. در مقطع کودکستان و کلاس پیش دبستانی فرزند شما حق دارد هم زبان مادری و هم زبان سوئدی را یاد بگیرد. در مقطع ابتدائی/راهنمائی و دبیرستان و جود برخی شرایط لازم است تا فرزند شما از حق آموزش زبان مادری برخوردار شود.

اگر مایل هستید فرزند شما آموزش زبان مادری داشته باشد باید برای آن درخواست کنید. از مدرسه بپرسید چکار بایستی بکنید و چه شرایطی وجود دارد.

کمک تحصیلی به زبان مادری

کمک تحصیلی به زبان مادری مهم است تا بتوان معلومات قبلی کودک در ماده های درسی مختلف حفظ نمود. اگر فرزند شما به کمک تحصیلی به زبان مادری نیاز داشته باشد بایستی آنرا دریافت کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمک تحصیلی به زبان مادری با معلم یا مدیر مدرسه تماس بگیرید.