حق و حقوق و وظایف

آخرین به روز رسانی: 3/5-2023

همه انسانها از حقوق بشر برخوردارند و از اینرو صاحب حق و حقوق هستند. دولت مسئولیت دارد حقوق بشر را محترم شمرده، حفاظت کرده و پیش ببرد. لذا دولت مسئولیت حقوق بشر را بر عُهده دارد. ولی این فقط دویت نیست که مسئولیت احترام به حقوق بشر، حفاظت از و پیشبرد آنرا بر عُهده دارد.

یکایک افراد در قبال همنوعان خود مسئول هستند. مفهوم این امر عملاً آنست که ما هرگز حق نداریم از حقوق انسانی خود طوری استفاده کنیم که حق و حقوق سایر افراد ضایع شود. این بطور مثال در آزادی بیان صِدق می کند. همه انسانها حق دارند عقاید خود را بیان کنند ولی شما حق ندارید از آزادی بیان خود حق و حقوق سایر انسانها را زیر پا بگذارید. در سوئد بطور مثال قوانینی وجود دارد که ابراز تنفر نسبت به اقوام مختلف را منع می کند. ابراز تنفر قومی به معنی اشاعه تحقیر یا ابرازات تحقیرآمیز بر مبنای بطور مثال رنگ پوست، دین و مذهب یا گرایشات/هویت جنسی است.

یک مثال دیگر آزادی دین است. همه مردم حق دارند یک دین یا اعتقاد داشته باشد. در عین حال از این آزادی نمی توان به شیوه ای برخوردار شد که آزادی و حق و حقوق اساسی دیگران را زیر پا بگذارد. این امر در مورد حق اشاعه فرهنگ خود نیز صِدق می کند. یک مثال در این مورد آنست که هر نوع ختنه آلت تناسلی دختران و زنان بر اساس قوانین سوئد ممنوع است. همچنین برنامه ریزی و آگاهی از برنامه ریزی برای این چنین رسم و رسومات نیز دارای مجازات کیفری است.

نمونه دیگری برای حق و حقوق در سوئد که مشمول وظایفی نیز هست بطور مثال حق همگانی طبیعت است که به همه مردم حق می دهد در طبیعت بسر ببرند. همزمان همگان وظیفه دارند هنگام بسر بردن در طبیعت به حیات وحش و طبیعت احترام بگذارند. در سوئد همچنین وظایفی نیز برای حق بهره مندی از مسکن (وظایف یک مستأجر)، حق کار (وظایف یک کارورز) و همچنین حق تأمین اجتماعی و سطح زندگی رضایتبخش نیز وجود دارد که بطور مثال شامل نظام بیمه های اجتماعی (وظایف در رابطه با کمک هزینه) می شود.