حق و حقوق و وظایف

آخرین به روز رسانی: 12/12-2022

همه انسانها از حقوق بشر برخوردارند و از اینرو صاحب حق و حقوق هستند. دولت مسئولیت دارد حقوق بشر را محترم شمرده، حفاظت کرده و پیش ببرد. لذا دولت مسئولیت حقوق بشر را بر عُهده دارد. ولی این فقط دویت نیست که مسئولیت احترام به حقوق بشر، حفاظت از و پیشبرد آنرا بر عُهده دارد.

یکایک افراد در قبال همنوعان خود مسئول هستند. مفهوم این امر عملاً آنست که ما هرگز حق نداریم از حقوق انسانی خود طوری استفاده کنیم که حق و حقوق سایر افراد ضایع شود. این بطور مثال در آزادی بیان صِدق می کند. همه انسانها حق دارند عقاید خود را بیان کنند ولی شما حق ندارید از آزادی بیان خود حق و حقوق سایر انسانها را زیر پا بگذارید. در سوئد بطور مثال قوانینی وجود دارد که ابراز تنفر نسبت به اقوام مختلف را منع می کند. ابراز تنفر قومی به معنی اشاعه تحقیر یا ابرازات تحقیرآمیز بر مبنای بطور مثال رنگ پوست، دین و مذهب یا گرایشات/هویت جنسی است.

یک مثال دیگر آزادی دین و مذهب است. همه انسانها حق دارند دین یا اعتقاد مذهبی داشته باشند. البته این آزادی نبایستی سایر آزادیها و حق و حقوق های مبنائی را زیر پا گذارد. همین امر شامل اشاعه فرهنگ خود نیز می شود. یک مثال برای این مورد آنست که مُثله کردن آلت زنانه ممنوع است. همچنین برنامه ریزی و داشتن اطلاع در مورد این آداب و رسوم مضر نیز مجازات دارد.

نمونه دیگری برای حق و حقوق در سوئد که مشمول وظایفی نیز هست بطور مثال حق همگانی طبیعت است که به همه مردم حق می دهد در طبیعت بسر ببرند. همزمان همگان وظیفه دارند هنگام بسر بردن در طبیعت به حیات وحش و طبیعت احترام بگذارند. در سوئد همچنین وظایفی نیز برای حق بهره مندی از مسکن (وظایف یک مستأجر)، حق کار (وظایف یک کارورز) و همچنین حق تأمین اجتماعی و سطح زندگی رضایتبخش نیز وجود دارد که بطور مثال شامل نظام بیمه های اجتماعی (وظایف در رابطه با کمک هزینه) می شود.