برابری

آخرین به روز رسانی: 9/12-2022

برابری در مورد برابری جنسیتی است. یعنی زنان و مردان باید از حق و حقوق امکانات و وظایف یکسان برخوردار باشند.

نمونه های بسیاری برای نابرابری در جامعه وجود دارد. برخی از آنها واضح هستند و برخی دیگر مشکل تر به چشم می خورند. برخی از نمونه هایی که راحت تر به چشم می خورند این است که درآمد زنان اغلب کمتر از مردان است. زنان بیشتر از مردان مورد تعرض جنسی قرار می گیرند. زنان همچنین اغلب بیشتر از مردان از کار خود مرخصی می گیرند تا از فرزندان مراقبت کنند. این باعث می شود که زنان اغلب حقوق بازنشستگی کمتری از مردان دریافت می کنند.

نورم های جنسیتی

در تمام جوامع نورم هایی وجود دارند که بر زندگی مردم تاثیر می گذارند. نورم ها ایده ها و قوانین نانوشته ای هستند که انتظار می رود مردم مطابق آن رفتار کنند، زندگی کنند و ظاهر شوند. نورم ها در همه جوامع لازم هستند. آنها بعنوان مثال رفتار ما در فروشگاه مواد غذایی، ایستادن در صف یا چگونگی سلام و علیک با یکدیگر را تعیین می کنند. دیدن نورم ها مشکل است و معمولاً اولین بار وقتی دیده می شوند که کسی آنها را نقض کند.

نورم ها همچنین می توانند مردم را محدود کنند و تبعیض ایجاد کنند. بعنوان مثال نورم هایی برای لباس پوشیدن زنان و مردان شغل هایی که باید داشته باشند، اینکه چه کسی می تواند آرایش کند و چه کسی می تواند در سوگواری گریه کند، وجود دارد.

نورم هایی وجود دارند که می گویند انسانها یا زن هستند یا مرد. اما همه خود را یک زن یا یک مرد نمی بینند. همچنین افرادی وجود دارند که جنسیت دیگری بغیر از آنچه در بدو تولد به آنها داده شده دارند. همه مردم صرفنظر از جنسیت تحت تأثیر نورم های گروههای زنان و مردان قرار می گیرند.

نورم ها را می توان تغییر داد و روی آنها تأثیر گذارد. سوئد به روش های مختلف برای تغییر نورم هایی که مردم را محدود کرده و تبعیض ایجاد می کنند تلاش می کند. یک مثال برای سیاست برابری جنسیتی است که پارلمان سوئد تصویب کرده است.

سیاست برابری جنسیتی سوئد

سوئد مانند بسیاری از کشورهای دیگر تلاش می کند جامعه ای بیش از پیش برابر ایجاد کند. پارلمان سوئد تصمیم گرفته سوئد باید یک سیاست جنسیتی شامل شش هدف داشته باشد:

  • زنان و مردان باید بتوانند بطور مشابه در تصمیمات سیاسی تاثیر بگذارند.
  • زنان و مردان باید بتوانند با شرایط مشابه کسب درآمد کنند.
  • زنان و مردان باید بتوانند با شرایط مشابه تحصیل کنند.
  • زنان و مردان باید کارهای خانه را بطور مساوی تقسیم کرده و از فرزندان مراقبت کنند.
  • زنان و مردان باید از امکانات مشابه برای تندرستی خوب و درمان مطلوب برخوردار شوند.
  • خشونت مردان علیه زنان باید خاتمه یابد.

برابری جنسیتی و فمینیسم

شرایط مردم تحت تاثیر عوامل متعددی بغیر از جنسیت است. یعنی همه آحاد گروه زنان یا گروه مردان از تجارب یا شرایط مشابه زندگی برخوردار نیستند.

فمینیسم یک اصطلاح کلی برای جنبشی است که معتقد است که زنان به طور کلی در جامعه نسبت به مردان پایین تر هستند و می خواهند برای برابری تلاش کنند. بعنوان مثال کار در جهت برابری عملی می تواند بطور مثال برای تغییر مقررات تبعیض گرایانه و خاتمه دادن به خشونت جنسی باشد. این همچنین می تواند به معنای گماردن زنان بیشتر در مقام های تصمیم گیری و مورد توجه قراردادن چگونگی ارتباط سایر اشکال ظلم با جنسیت باشد.