جامعه

آخرین به روز رسانی: 12/5-2023

سوئد یک کشور دموکراسی است. به این مفهوم که منشاء هر نوع قدرت دولتی و همگانی مردم هستند. مردم از طریق انتخاب احزاب یا اشخاصی که حق دارند تصمیمات بگیرند، کشور را اداره می کنند. به افراد انتخاب شده سیاستمدار گفته می شود. آنها در پارلمان، هیئت مدیره بهداری های ناحیه ای و هیئت مدیره کمون ها تصمیم گیری می کنند.

چند مبنای مهم در جامعه سوئد

 • آزادی نشر و ابراز عقیده - همه بایستی بتوانند افکار، عقاید و احساسات خود را بصورت کلام یا نوشتار مطرح کنند.
 • آزادی اجتماعات - همه حق دارند در یک انجمن شرکت یا یک انجمن
  تأسیس کنند.
 • آزادی دین یا اعتقادات - همه حق دارند آزادنه انجام فرائض یک دین را
  انتخاب کنند. آزادی دین یکی از آزادی های بشر محسوب می شود.
 • امنیت حقوقی/قضائی - همه انسان ها بایستی در برابر قانون یکسان باشند. یک انسان بایستی تا قبل از محکوم شدن در دادگاه بیگناه محسوب شود.

سوئد از طریق دولت، بهداری های ناحیه ای و کمون اداره می شود

در سطح ملی (پارلمان و دولت)

 • پارلمان قدرت قانونگذاری را بر عُهده دارد.
 • پارلمان نماینده مردم در سطح ملی است.
 • دولت از طریق به اجرا در آوردن تصمیمات پارلمان، سوئد را اداره می کند و برای قوانین جدید و تغییرات قوانین ایده می دهد.
 • دولت برای کار خود از دبیرخانه دولت که دارای حدود 350 اداره دولتی است کمک می گیرد.

در سطح ناحیه ای (بهداری ناحیه و استان)

 • سوئد به 21 استان تقسیم شده است. در هر استان یک اداره دولتی ناحیه ای وجود دارد که استانداری نامیده می شود.
 • 21 بهداری ناحیه ای وجود دارد. بهداری ناحیه توسط سیاستمداران منتخب مردم اداره می شود.
 • استان ها و بهداری ناحیه ها دارای مناطق جغرافیائی یکسان بوده و از اینرو این ارگان ها اغلب ناحیه های محسوب می شوند. عالی ترین ارگان تصمیم گیری هیئت مدیره بهداری ناحیه است. قانون کمون ها بر کار شورای بهداری های ناحیه ای حاکم است.

در سطح محلی (کمون ها)

 • سوئد دارای 290 کمون است.
 • کمون ها مسئولیت اکثر خدمات اجتماعی محل سکونت شما، بطور مثال کودکستان، مدرسه، خدمات اجتماعی و مراقب و نگهداری از سالمندان را بر عُهده دارند.
 • کمون ها از طریق سیاستمداران منتخب مردم اداره می شوند. عالی ترین ارگان تصمیم گیری هیئت مدیره کمون است.
 • قانون کمون ها بر کار کمون ها حاکم است.

در سطح اروپا (EU)

 • سوئد بایستی قوانین اتحادیه اروپا را رعایت کند و در ایجاد مقررات جدید مشار کت دارد.
 • دولت نماینده سوئد در شورای اروپا و شورای اتحادیه اروپاست (که اغلب شورای وزیران یا شورا نامیده می شود).

فیلم در مورد سوئد