فیلم های متعدد

آخرین به روز رسانی: 2 9 2021

در اینجا کلیپ های کوتاه فیلم با اطلاع رسانی در بارۀ چگونگی تأثیر ویروس کرونا روی تندرستی و وضعیت زندگی تان وجود دارد.

شما همچنین فیلم هایی در مورد چگونگی انجام آزمایش، چرا شما باید واکسن بزنید و مقررات واکسیناسیون نیز می یابید. این اطلاعات توسط افراد مسئول اطلاع رسانی اجتماعی و تندرستی ارائه می شود که در زمینه آشنایی با جامعه سوئد برای تازه واردان کار می کنند. این فیلم ها توسط استانداری ها با ماموریت از سوی اداره محافظت و آمادگی اجتماعی (MSB) تهیه شده اند. ترجیحا این فیلم ها را هم رسانی کنید تا تعداد افراد بیشتری اطلاعات مهم را دریافت کنند.