کتاب "در باره سوئد"

آخرین به روز رسانی: 19 12 2018

اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است. کتاب درباره سوئد را به زبان فارسی دانلود کنید

کتاب "در باره سوئد" کتابی است که در دوره آموزشی آشنائی با جامعه از آن استفاده می شود.