فعالیت ها و مزایا برای سالمندان

آخرین به روز رسانی: 8 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

فعالیت ها و مزایای زیادی برای سالمندان وجود دارد.

بسیاری از انجمن ها فعـالیتهـایی را بـرای بـازنشستــگان ســازمــان دهی می کنند. یـکی از این انجمن ها سازمان سراسری بازنشستگان (PRO) است.

در بسیاری از کمون های سوئد استفـاده از وسایل حمل و نقل عمومی در ساعاتی از شبانه روز برای سالمندان رایگان است.

اگر مسن هستیـد و به علت معلولیت جسمــی قـادر نیستید از وسـایـل حمل و نقل عمومی استفاده کنید، می توانید خدمات رفت و آمد دریافت کنید. در این صورت می توانید به جای اتوبوس و تراموا با هزینه ای کمتر با تاکسی رفت و آمـد کنیـد. جهت استفــاده از خدمـات رفت و آمد باید در کمـون محـل زندگی خود برای دریافت آن تقاضـا کنید. در این صورت بایستی یک گواهی پزشک نیز که در آن قیـد شــده که شما نمی توانید از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید ارسال نمایید.

برای رفـت و آمــد در محـــدوده کمــون خــودتـان معمــولا مـی توانیــد از اتوبـوس هایی به نام فلکس لینیه (Flexlinje) استفاده کنید. این اتوبوس هـا کوچــک هستنــد وکف آن ها با پیــاده رو هم سطـح است و سـوار و پیـاده شدن با صندلی چــرخ دار و رولاتور از آنها آسـان تر است. این نـوع اتوبوس می تواند بر خلاف اتوبوس های عادی در محلی نزدیک تر به منزل شما توقف کند. مسیر و طول سفر این اتوبوس ها هر بار تغییر می کند، زیرا آنها تنهـا به مکانهایی می روند که در آنجا کسی اتوبوس سفارش داده باشد.