مراقبت و نگهداری از سالمندان Äldreomsorg

آخرین به روز رسانی: 8 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

وقتی که فردی پیر می شود برای انجـام امـور روزمـره احتیـاج به کمک دارد. در سـوئــد سالمنـدان نیازمـند به این کمک، طبـق قانــون حق دارنـد آن را دریافت کنند. در حالی که در سایر کشورها بیشتر معمول است که خانواده و خویشـاونـدان از سالمنــدان نگهداری کنند، در سوئد این وظیفه بر عهده جامعـه است. خانـواده و خویشـاوندان معمـولا در زندگی سـالمنـدان نقش دارند. قانون خدمات اجتماعی و قانــون خدمات بهداشتی و درمانی قوانینی هستند که روند خدمات مراقبت و نگهداری از سالمندان را تعیین می کنند.

مسئولیت مراقبت از سالمندان، از جملـه تمـاس با پزشکان و مراقبت های پزشـکی اورژانـس با کمــون و یا شــورای استـان است. ایــن مراقبت بـه روش های گوناگون در نقـاط مختلف سوئد اجرا می شود. برای درخواست دریافت خدمات مربوط به مراقبت و نگهداری از سالمندان توسط کمون باید با واحد ویژه این امر در دفتر خدمات اجتماعی کمون تماس بگیرید. یک کارمند مسئــول رسیدگی به امور مربـوط به کمک به سـالمنــدان به پرونده شما رسیدگی کرده و در مورد حـق شما برای دریافت این کمک و میزان آن تصمیم می گیرد.

هدف این خـدمــات این است که سالمنـدان زندگی مطلــوب و مستقلـی داشتـه باشند و احســاس امنیت و آسایش کنند. آنان باید به فعالیت های مفید همراه با دیگران نیز دسترسی داشته باشند.

مسکن

بسیــاری از افراد مسن مایلند که تا آنجـا که ممکن است در خـانه خــود زندگی کنند و امروزه با کمک خدمات عمومی موجود و وفق دادن مسکن سالمنـدان امکانات زیادی برای برآوردن این خـواست وجـود دارد. کمـون می تواند با ارائه مراقبت های لازم و خدمات درمانی، به شما کمک کند تا در خـانه خـود زندگی کنید. این خدمـات، خدمات در منزل یا hemtjänst نامیده می شود.

کارکنان خـدمـات در منزل به شمـا مثـلاً در نظافت، خریـد مـواد غذائی، مرتب کردن تختخواب، دوش گرفتن و تراشیدن ریش کمک می کنند. شما می توانید عصرها و شب ها نیز کمـک دریافت کنید. اگر دچـار بیماری یا صدمه ای باشید پرستار برای پانسمان یا کمک برای مصرف دارو به خانه شما می آید.

در بسیاری از کمون ها کارکنانی نیز وجود دارند که برای تعمیرات ساده و مختصر به افراد کمک می کنند. گاهی اوقات به این نوع کمک ها، خدمات تعمیراتی یا fixarservice گفتـه می شــود. کارکنان خــدمــات تعمیراتــی می توانند مثلاً تابلو نصب کرده یا پرده ها را برایتان عوض کنند. هدف از این خدمات این است که از افتادن و آسیب دیدن سالمندان جلوگیری شود.

اگر احساس می کنید نمی توانید در خانه زندگی کنید امکانات دیگری برای اسکان شما وجود دارد.

مسکن بزرگسالان (Seniorboende) و مسکن امن (trygghetsboende) مساکنی هستنـد که با وضعـیت سالمنـدان تطبیـق داده شـده اند. بـرای مثال پاشنه های در در این خانـه ها کوتاه تر هستند و عرض آسانسـورهـا بیشتر است. معمـولا شرط نقل مـکان به مسکن بزرگسـالان این است که مستـاجر مورد نظر ۵۵ سـال را پر کرده باشد. برای زندگی در مسـاکن امن سن شـما باید بیشتر باشد. برای زندگی در مسـکن سالمنـدان و یا مسکن امن اجــازه کمون لازم نیست. شمـا به خـواست خود این خـانه را اجـاره می کنید و یا می خرید.

خانه سالمندان یا Servicehus مسکن هـای ویژه ای هستنـد که به کمـون تعلق دارند و سالمنـدان در آنجا آپارتمـان اجـاره می کنند. پیش از این که فردی به خانه سالمندان نقل مکان کند، نیازهای آن شخص بررسی می شود. شخص سـالمنـد می تواند برای دریافت کمـک جهت نـظافت، آشـپزی و یا غیره در خانه سالمندان هزینه ای را بپردازد.

مســکن ویژه Särskilt boende و یا مســکن گـروهی Gruppboende مساکنی هستند متعلـق به مراکز بهداشت و درمان برای افراد مسنی که نیاز بسیــار بـه مراقبت و نگـهــداری دارند. برای دریافت جـا در مسکن ویژه، شخص باید نیازهـای پزشکی و اجتماعی بیشتری داشتـه و محتــاج مراقبت های شبانه روزی باشد.