قانون ارث

آخرین به روز رسانی: 8 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

وقتی فـردی فـوت می کنـد قـانـون تعیـین می کند چـه کسی دارایـی هـای متوفا را به ارث ببرد. این نکته حــق ارث نـامیـده می شـود و در قــانـون سوئد قید شده است.

اگر متوفا متاهل بوده کلیه دارایی او را همـسـرش بــه ارث می بــرد. فرزندان آنها بعـد از فـوت همسر متوفا، ارث می برند. طی این مدت همسر متوفا حق تصرف کامل در دارائی را دارد.

اگر متوفا با فرد دیـگری فرزنـدانی داشته باشد، آن فرزنـدان می توانند بلافلاصله ارث ببرند. آنها همچنین می توانند تا فـوت همسر بازمانده صــبر کننـد و بعــداً ارث خـود را دریـافت کنند. اگر متوفـا متـاهـل نبوده باشد فرزندان او کل دارائی را به ارث می برند. اگر فرزندی وجـود نداشته باش-د، والدین یا خواهـر و برادر متوفا ارث می برند.

وقتی که پدر و مادرانی که فرزند زیر ۱۸ سال دارند می میرند باید شخصی به عنوان قیم (god man) به این فـرزند کمـک کند. قیــم کسی است که تلاش می کند تا حقوق کودک زیر پا نهاده نشود.

مایملک متوفا

مایملک متوفا عبـارت است از پول و کلیــه دارائی هایی که از او بـه جـا مانده است. خویشاوندانی که قرار است از متوفا ارث ببرند مشترکاً مالک ما یملک متوفا هستند.

تقسیم اموال، صورت برداری از ماترک متوفا و وراثت

اگر متوفا متاهـل بوده و همـراه با همسرش دارایی داشتـه باشد اول باید دارایی بین زوجین تقسیم شود. این کار تقسیم اموال گفته می شود. وقتی تقسیم اموال انجام شد، می توان ارث را تقسیم کرد.

صورت برداری از ماترک متوفا (bouppteckning) شامـل تعیین دارایی ها و بدهی های او می شود. این امر باید طی سه ماه پس از فوت انجام شود و از نتیجه آن برای انحصــار وراثت و تقسیـم دارایی های متوفا استفــاده می شود.

وصیتنامه Testamente

وصیتنامـه یک سند حقـوقـی است. تنظیم کننده وصیتنامـه خـود تصمیم می گیرد، چه کسی چه چیزی را ارث ببرد. اما استثناء نیز وجود دارد. وارثان بلافصل (فرزندان متوفا، نوه ها یا نبیره ها) همـواره می توانند سهـم قانونی ارث خود را طلب کنند.

تنظیـم وصیتنامه مستلزم رعایت برخی مقررات است. مثلاً وصیتنامـه باید کتبی باشـد. دو نفر شـاهـد باید آن را امضـاء کرده باشنـد. از این رو بهتر است، قبل از تنظیم وصیتنامه با یک حقوقدان مشورت شود.

فــرادی که بــدون ازدواج باهــم زندگی می کننــد (همزی یا sambo) از یکدیگر ارث نمی برند. اگر دو نفر که همــزی هستند بخواهند از یکدیگر ارث ببرند باید وصیتنامه تنظیم کنند.