در صورت وقوع مرگ

آخرین به روز رسانی: 8 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

وقتی که خویشاوند مسنی در خـانه می میرد باید با مراکز پزشکی تمـاس گرفته شـود. گاهی جسـد به بیمارستانی منتقل می شـود تا در آنجــا یـک پزشک، فوت فــرد را تاییـد کند. در صـورت وجــود خـواست هـای ویـژه، برای مثال با توجــه به رسوم مذهبی، باید این موضوع را با کارکنان مرکز پزشکی در میان بگذارید.

بستــگان سپس می توانند با یک کشیش، حاخـام، امــام و یا نمـاینـده هر مذهب دیـگری تمـاس بگیـرند. آنان می توانند با این شخـص برای مراسـم خاکسپاری بنا به رسوم مذهبی مربوطه تصمیم گرفته و برنامه ریزی کنند. بد نیست که با دفتر گورستان نیز تمـاس بگیرید و از یـک شرکت کفن و دفن بخواهید تا در امور مربوط به خاکسپاری به شما کمک کند.

مراسم خاکسپاری

در سـوئـد معمـولاً خویشاوندان و دوستان نزدیک فرد درگذشته در مراسم خاکسپـاری او شرکت می کنند. رسم بر این است که خواست شخـص متوفا در مـورد نــوع تدفـین برآورده شــود. این خـواسـت ممـکن اسـت که در یک وصیت نامه نوشته شـده باشـد و یا این که شخص متوفـا شفاها آن را بیان کـرده باشد. بسته به دین فـرد فوت شـده نوع مراسم خاکسپاری نیز متفاوت است.

در ســوئــد معمــولا مراسـم خاکسپـاری در یک کلیســا یا یک عبادتکده انجام می شود. کلیسای سوئد سرپرستی کفن و دفن در تمام سوئد به جز شهرهای استکهلم و ترانوس را بر عهده دارد. در این شهرها این مسئولیت با کمون است. این نکته در مورد تمــام فوت شدگان بدون توجه به دین آنها صدق می کند.

بستــگان متــوفا مـی تواننــد با نمــانیــده امــور کفن و دفــن در کمون (begravningsombud) تمــاس بگیرند. این افــراد از طــرف استانداری انتخاب می شوند و وظیفه آنان این است که به خواست متوفا و بستـگان وی در مورد کفن و دفن توجه شود. نماینده امور کفن و دفن باید ترتیبی بدهـد که افـرادی که عضــو کلیسای سـوئـد نیستند کفن و دفنی مناسب داشته باشنـد. برای تمــاس با نماینده امــور کفن و دفـن، خویشــاوندان می توانند به کمون، استانداری و یا جماعت مذهبی خود مراجعه کنند.

هیچ قانونی در مــورد اجبــاری بودن تدفین وجـود ندارد. اما طبق قانون جسـد باید در یک تابوت قرار داده شود. در ضمــن برای نحوه سوزاندن جسد و خاکسپاری خاکستر آن نیز قوانینی وجود دارد. سوزاندن جسد از طریق قراردادن جســد و تابوت در یک کوره جسدسوزی انجـام می شود. در این کوره جسد و تابوت به خاکستر تبدیل می شوند و خاکستر در یک کوزه ریخته می شــود. این کوزه سپس در یک قبر دفن می شـود. خاکستر را می توان در محــل بخصوصی در قبرستـان نیز پخش کرد که به آن مکان یادبود (minneslund) می گویند. اگر کسی بخواهــد خاکستر را مـثلاً به دریا بریزد باید از استانداری مجوز دریافت کند.

در صورتی که بخـواهیـد فرد درگذشتـه را در خـارج از سـوئـد به خــاک بسپـاریـد شرکت های کفن و دفن می توانند جسد را در ازای هزینه  ای به خارج انتقال دهند.

به طـور معمـول از درگذشت متوفا تا خاکسپـاری بین یک تا دو هفتـه در سوئد طــول می کشد. اگر خویشاوندان بخواهند می توان خاکسپاری را در اسرع وقت پس از درگذشت متوفا انجام داد. طبق قانون سوئد متوفا باید ظرف یک ماه پس از فوت خاکسپاری شده و یا سوزانده شود.

داشتن تابوت باز در سـوئـد مرسوم نیست اما هیچ گونه مانع قانونی هم برای آن وجود ندارد.

همــه در سوئد یک هزینــه تدفــین از طـریـق مالیات پرداخت می کنند. پـرداخـت ایـن هـزینــه بـه مـا ایــن امــکان را مــی دهــد کــه از یــک مـکان، مثــلاً یــک عبــادتــکده، بــرای مراســم تـــدفیــن استــفـــــاده کنیــم. این هزینه همچنــین حمــل تابــوت از آن مکان به قبرستــان را نیــزدربرمی گیرد.

در سوئد تقریبا ۸۳ درصد از مردم می خواهند که مراسم تدفینی در کلیسا داشتـه باشنـد. در این صـورت یک کشیش مـراسـم تدفین را اجـرا می کند. برای برگزاری مراســم تدفین کلیسـایی فـرد باید عضو کلیسای سوئد باشد. مراسم تدفین کلیسایی برای همــه افرادی که عضو کلیسای سوئـد هستند، رایگان است. مراسم تدفین کلیسایی می تواند در یک کلیسای آزاد، کلیسای کاتولیک و یا ارتودوکس نیز انجام شود.

مراسم تدفین غیر کلیسایی مراسمی ست که فاقد بخش های مذهبی است. از این رو این مراسم تدفین، در کلیسا انجام نمی شود. این مراسم ممکن است در یک عبادتگاه در قبرستان، در یک باغ یا شاید در طبیعت انجام شود. یک نفر کارمند امور خاکسپاری، مراسم تدفین را اجرا می کند.