حقوق بازنشستگی

آخرین به روز رسانی: 8 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

حقـوق بازنشستگی پولی اسـت که در سالمنــدی و وقـتی که به کارکـردن خاتمه می دهید، دریافت خواهید کرد. میزان حقــوق بازنشستگی متفاوت اسـت و به حقـوق قبلی شمـا، مــدت کار کردن و پس انــداز شخصـی تان بستگی دارد.

شما حقوق بازنشستگی خود را از منابـع مختلف دریافت می کنید. بخشی از سازمان بازنشستگی به صورت حقوق بازنشستگی همگانی و بخشی نیز از کارفرمای خود به عنوان حقوق بازنشستگی خدمتی. شما می توانید پس انداز بازنشستگی شخصی نیز داشته باشد. حقوق های بازنشستگی مختلف تاثیری بر یکدیگر ندارند بلکه روی هم گذاشته می شوند و جمعـا حقــوق بازنشستگی شما را تشکیل می دهند.

زمــان بازنشستگی را خـود شما تعیین می کنید. هر چــه دیرتر بازنشسته شوید، مقــدار حقــوق بازنشستگی ماهانه شما هم بیشتر خـواهد شد. زودترین موعــد برداشت بخشی از حقــوق بازنشستگی عمومــی از ۶۱ سالگی است، اما شمـا می توانید تا ۶۷ سالگی کار کنید. برای ادامــه کار، شما می توانید با کارفرمای خود به توافق برسید.

میزان برداشت از حقوق بازنشستگی به انتخـاب شماست. می توانید هر ماه از ۲۵ تا ۱۰۰ درصد حقــوق خود را برداشت کنید. شما بطـور مثـال می توانید نصف حقوق بازنشستگی خـود را برداشت کرده و بطور نیمـه وقت به کار کردن ادامه دهید.

منبع: سازمان بازنشستگی

حقوق بازنشستگی همگانی

همـه افــرادی که در سـوئــد زنـدگی و کار کـرده اند از حقــوق بازنشستـگی همـگانی برخوردارند. این حقـوق دولتی است و توسط سـازمان بازنشستـگی (Pensionsmyndigheten)، پرداخت می شود.

اگر در باره حقـوق بازنشستگی همگانی خود پرسشی دارید می توانیـد با سازمان بازنشستگی از طریق تلفن و یا گرفتن وقت و ملاقـات حضوری تماس بگیرید.

هر سال که کار یا تحصیل می کنید و یا مرخصی والدین دارید، مبلغی برای بازنشستگی خود پس انداز می کنید. حقـوق بازنشستگی همگانی ازحقوق بازنشستـگی برمبنای درآمد و پس انداز بازنشستگی تشـکیل شــده که به درآمد شما بستـگی دارد. اگر هیچ درآمدی نداشته اید و یا مقــدار آن کم بوده می توانید حقوق بازنشستگی تضمیمنی دریافت کنید.

حقوق بازنشستگی برمبنای درآمد.

دریافتی شما بابت حقــوق بازنشستگی برمبنای درآمــد، به مــیزان درآمد شمـا بستگی دارد. هر ساله شمـا ۱۶ درصد از درآمد یا حقوق خود را بابت بازنشستگی پرداخت می کنید. عــلاوه بر حقوقی که از کارفرمای خود می گیرید، حقوق ایام بیکاری و مریضی، کمک هزینه توانخـواهی و حقوق مرخصی بچه داری نیز به عنوان درآمد حساب می شوند.

پس انداز بازنشستگی یا Premiepension.

هر سـاله ۵/۲ درصـد از حقــوق یا درآمـد شمـا بابـت پس انـداز در صندوق های سهـام پرداخت مـی شـود. این پــس انـداز بازنشستـگی نامیـده می شود. صندوق های سهـام از اوراق بهادار یا سهـام تشکیل شده و شما خـودتان صنـدوق های سهــام برای سرمـایه گذاری پــول هایتان را انتخــاب می کنید. مـیزان پولی که در آینـده از پس انــداز بازنشستگی دریافت می کنید به مقدار پول پرداختی و چگونگی رُشد اوراق بهادار و سهام صندوق سهام که پول هایتان را در آن قرار داده اید، بستگی دارد.

بازنشستگی تضمینی

بازنشستگی تضمینی برای افرادی ست که فاقد درآمد حـاصـل از کار بوده یا درآمدشان انـدک باشد. برای دریافت بازنشستـگی تضمینــی کامل باید به مـدت حداقل ۴۰سال در سوئد زندگی کرده باشیـد. اگر کمتر از ۴۰ ســال در سوئـد زندگی کرده باشید، حقــوق بازنشستگی تضمینی شمــا کمتر خــواهـد شد. اگر حقوق بازنشستــگی دیگـری، مثلاً حقــوق بازنشستگی برمبنای درآمد داشتــه باشیــد نیز حقــوق بازنشستگی تضمینی شما کاهش می یابد.

حقوق بازنشستگی خدمتی Tjänstepension

حقــوق بازنشستگی خدمتی بخشی از بازنشستــگی شماست که توسـط کارفرما پرداخت می شـود. اغلب افرادی که استخدام هستنــد از حــق دریافت حقــوق بازنشستــگی خدمتی برخوردارند. میزان حقــوق بازنشستـــگی خدمـتی شما به توافـق های بین کارفرمـا و اتحادیـه هـای صنفـی بستـگی دارد. کسی که تحصیــل می کند، بیــکار است و در محلـی کار مـی کند که فاقد قرارداد دستجمعی است یا شغل آزاد دارد، حقوق بازنشستگی خدمتی دریافت نمی کند.

اگر شغل آزاد دارید خود شما باید وجهی بابت حقوق بازنشستگی خدمتی خــود بپردازید. این وجــه هزینه بیمه اجتماعی و یا egenavgift نامیــده می شود.

پس انداز بازنشستگی خصوصی

شما می توانید خودتان برای بازنشستگی تان پس انداز کنید. شما می توانید در یک بانک یا بیمــه سهــام یا شرکت بیمه بازنشستگی پس انــداز کنید. میزان پس انداز ماهیانه و زمان آغاز پس انداز را خودتان انتخاب می کنید.

حقوق حمایت از سالمندان Äldreförsörjningsstöd

در صورتی که میزان حقـوق های بازنشستــگی شما به مقدار کافی نباشد می توانیــد از حقــوق حمایت از سـالمنــدان Äldreförsörjningsstöd برخــوردار شــویــد. اگر بـه سـن ۶۵ ســالگی تمــام رسیــده باشیــد و با وجـود دریافت تمــام حقــوق و مـزایای دیگر به سطـح قابل قبولــی از درآمد نرسیـده باشیـد از حــق دریافت حقـوق حمـایت از سالمنـدان Äldreförsörjningsstöd برخــوردار هستیــد. همچنیــن در صورتی که به حمایت مالــی سالمنــدان نیــاز داشتــه باشید، سازمان بازنشستــگان Pensionsmyndigheten مــوضــوع پرداخـت فــوق العــاده مســــکن bostadstillägg به شما را بررسی می کند.

فوق العاده مسکن برای سالمندان

فوق العاده مسکن، کمک هـزینـه فــوق العــاده است کـه بـه حقــوق بازنشستگی عمومی افزوده می شود. از این رو تعیین میزان فوق العـاده مسکن بستگی به عـواملـی ماننـد درآمـد، دارایی و وضعیت خـانــوادگی شمـا دارد.

از سالی که ۶۵ ساله می شوید و تمام مبلغ بازنشستگی خود را دریافت می کنید می توانید برای فوق العاده مسکن تقاضا نمایید. شما این درخواست را می توانید بدون توجه به نوع مسکن و حتی اگر صاحب این مسکن هستید انجام دهید.

مهاجرت به خارج از کشور با حقوق بازنشستگی

به هر کشوری که مهاجرت کنید شما می توانید حقوق بازنشستگی برمبنای درآمد، پس انداز بازنشستــگی، حقــوق بازنشستگی خــدمتــی و حقوق بازنشستگی خصوصی خـود را به مدت نامحدود دریافت کنید. اما ممکن است که نتوانید حقوق بازنشستگی تضمینــی خـود را نگاه دارید. البته این امر بستگی دارد به این که به کدام کشـور مهاجــرت کنید و از چــه مزایای دیگری برخـوردار باشید. اگر حقـوق بازنشستگی تضمینی دریافت می کنید، در صـورت مهـاجـرت به یکی از کشورهـای اتحـادیـه اروپا و یا اتحادیه اقتصـادی اروپا، سوئیس و در برخی موارد کانادا نیز می توانید آن را دریافت نمائیــد. در صــورت مهاجرت به خارج حــق دریافت حمایت مالی گذاران سالمندان را نخواهید داشت.