تشکیل خانواده و زندگی با فرزندان در سوئد

آخرین به روز رسانی: 19 12 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است. فصل پنجم را دانلود کنید

دراینجا قانونگذاری سوئد درباره ازدواج ورابطه همخانگی وصف میشود. درباره فرزند و در انتظار فرزند بودن وتأمینات والدین هم میتوانید مطالعه کنید.

دراین فصل پیرامون حقوق کودکان، واینکه مدرسه، کودکستان و خانه های وقت آزاد کودکان چگونه اداره میشوند وهمچنین بخشهای مهمی ازقوانین مختلف که دانستنش برای شما لازم است، اطلاعاتی کسب میکنید.