نگهداری از کودکان و نوجوانان

آخرین به روز رسانی: 4 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

پدر و مادر و دیگر سرپرستـان، مسئولیـت کـودکان را بر عهـده دارنـد اما آنان می توانند برای انجام این وظیفه کمک دریافت کنند. همـه ی کودکان و نوجوانان در سوئـد حـق رفتن به کودکستان، مدرسـه و در یافت خدمات پزشکی را دارند.

بيشتر پدران و مـادران داراي ارتباط نزديك با مركز كمـك به مادران پيش از تولـد كودك خود هستند. همچنين اين ارتباط دوران پس از تولد و رشد كودك ادامه دارد. در اين ميان مـامـاها، پرستاران و پزشكان در اين مركز فعاليت دارند. ديدار از مركز كمك به مادران و مركز امور درماني كودكان رايگان است.

بخش مامایی و درمانگاه مادران

بخش مامایی و درمانـگاه مادران (MVC) از جمله برای زنان باردار است. طی تمام دوران بارداری به این درمانـگاه می روید تا حال جنین و خودتان را کنترل کنید. ماما علاوه بر وزن کردن و اندازه گرفتن در باره حاملگی و زایمان صحبت می کند و به پرسشهای پدر و مادر ها پاسخ می دهد.

شما می توانیـد در جلسـاتی نیز که برای اطـلاع رسـانی در مـورد بارداری، زایمـان و شیردادن نوزاد برگزار می شود شرکت کنیـد. حضـور پـدر نـوزاد آینده نیز در مراجعات و این جلسات امـری عادی است. در سوئد حضور مردان هنگام زایمان امری رایج است.

درمانگاه کودکان (BVC)

درمـانـگاه کـودکان (BVC) به والدین کمـک کرده و سلامـتی کـودکان را کنترل می کند. در اینجـا می تـوان در مـورد رُشد و نمـو کودک، شـیردادن، غـذا و بیمـاری های کودکان راهنمـائی هـای لازم را دریافت کرد. وقتی از بخش زایمان به خـانه آمدید می توانید خودتان با BVC برای گرفتن وقت اولین ملاقات تماس بگیرید. اولین ملاقات معمولا در خانه انجام می شود. در این جلسه پرستار در مورد BVC اطلاعاتی به شمـا می دهد و نوزاد را معاینه می کند. نوزاد توسط دکتر نیز معاینه می شود. اولین ملاقات با دکتر در BVC معمولاً هنـگامی انجـام می شود که کودک شش تا هشت هفتـه سن داشته باشد. پس از آن این معاینه ها انجـام می شـود تا کودک به سن مدرسه برسد.

در BVC از تمـام پــدر و مــادرهــا خــواستـه مـی شـود تا بـرای تـزریـق واکسن فرزنـدان خـود اقــدام کنند. در سـوئـد یک برنـامـه واکسیناسیون برای مقـابلـه با نه بیمـاری از جملـه فلـج اطفــال، سیـاه سُرفـه، دیفـتری و کُزاز، سرخـک و سرخچـه، اوریون و سرخک آلمـانی وجـود دارد. هـدف برنامـه واکسیناسیون، حفاظت کردن از کودکان در مقـابـل بیماری ها و جلوگیری از پخش و شیوع آنهاست.

خدمات بهداشتی مدارس

وقتی کودکان به مدرسه می روند برای انجـام اقدامـات پیشگیری به بخش خدمات بهداشتی مدارس مراجعه می کنند.

تمـام دانـش آمـوزانی که به دوره آمادگی، مدارس ابتـدایی و راهنمـایی و دبیرستان می روند حق دریافت خدمات بهداشتی مدارس را دارند.

در دوره دبستان و راهنمایی سه بار و در دوره دبیرستان دانش آموزان یک بار برای مـلاقـات با بخش بهـداشتی مـدارس به آنجـا فرا خوانده می شوند. این ملاقات ها شـامـل یک مکالمـه ی بهداشتی و نیز اندازه گیری قد، وزن، بینایی و کمر می باشد. در مدارس کارکنانی نیز وجود دارند که برای ترویج سـلامتی دانش آمـوزان همـکاری می کنند. این کارکنان می توانند مشـاور اجتماعی، پرستار مدرسه، مدیر، آموزگار ویژه و یا آموزگار مدرسه باشند.

به همه ی دختران مقطع پنجم و ششم ابتدایی واکسن ضد ویروس پاپیلوم انسانی(HPV) به صورت رایـگان توزیـع می شود. این واکسن مـانـع بروز بیماری سرطان دهانه رحم و زگیل آلات تناسلی و دیگر تغییرات سلـولی در رحـم می شود.

عکس: کله بردبری، کمون یوتبوری

پدر و مادر بودن در یک کشور جدید

مهـاجـرت به یک کشـور جـدیـد تقریبـا همیشـه تغییری بزرگ، هـم برای بزرگتر هـا و هــم بـرای کـودکان محسـوب می شـود. گاهی وارد شـدن به جامعه جدید برای کودکان آسان تر از افراد بزرگسال است. از همین رو ممکن است که بزرگـتر ها در تمـاس خـود با جامعه به فرزندان خود وابسته شوند. این می تـواند به نوبـه خـود منجر به تغییر نقش ها در خانواده شـود.این بدان معنی است که مسولیت بزرگی بر دوش کودکان خواهد بود. برای مثال کودکان نباید نسبت به ترجمه سخنان شفـاهـی والدین خـود با اولیای مدرسـه، سازمانهـای دولتی و امور درمانی اقدام نمایند.

به همین خـاطر مهـم است که پدر و مادرهـا، اطلاعـات لازم را در مـورد جامعـه ای که خانواده به آن مهاجـرت کرده دریافت کنند. این خود باعث تقویت آنان به عنوان پدر و مادر و وضوح نقش آنها می شود و این امکان را می دهد تا بتوانند محیطـی امن و آسوده برای کودکان خود فراهم کنند. اگر تمـام اعضـای خـانـواده درکی صحیـح از معیـار ها و ارزش گذاری های جامعـه جدید داشته باشند و بتوانند شباهت ها و تفـاوت های موجـود را با فرهنگ و هویت خـود ببینند، امـکان دست یافتن به یک زندگی استوار و بـدون تنش به کودکان داده خـواهد شد. در سنین نـوجـوانی بسیـاری از کودکان آزاد سازی خود از والدین را آغاز می کنند. آنها می خواهند خود از عُهده امورشان برآیند و برای سنین بالاتر خود را آماده کنند. این مسئولیت والدین است که فـرزنـدان خـود را در گذار به دنیـای بزرگسـالی حمـایت کنند. مهم است که تعادلی در تعیین حـد و مرز برای کودکان برقرار کرد. همزمان کودک باید بتواند در کشور جدید رُشد و نمو کند.

عشق و تمایلات جنسی

دیدگاه فرهنگ ها و جـوامـع مختلف نسبت به عشـق و تمایـلات جنسی می تواند متفاوت باشد. این امر همچنین به ماهیت فرد نیز بستگی دارد. برای بسیـاری از مردم در سـوئـد این امـری طبیعی است که با فـردی که دوستش دارند زندگی کنند بی آنکه با او ازدواج کرده و یا صـاحب فرزنـد شوند. مسائل عشقی بین جوانان، روابط و تمایلات جنسی از موضوعاتی هستند که با صراحت مطرح می شوند. اغلب والدیـن سـوئـدی موافقت می کنند که فرزندشـان در دوران رُشد خـود، دوست پسر یا دوست دختر داشته باشد.

عکس: Colourbox 

ممنوعیت اعمال خشونت در مقابل کودکان

در قوانین سوئد بخشی بنام قانون والدین وجـود دارد. در قانـون والدین نوشته شده که کودک از حق نگهداری، مراقبت، آسایش و تربیت مطلوب برخوردار است. بخشی از این قانـون، قانـون منع تنبیه (anti-agalagen) نام دارد و از سال ۱۹۷۹در سوئد وجود داشته است. کلمه آگا (Aga) یک کلمـه قدیمی سـوئـدی و به معنی تنبیه بدنی یـک کودک برای تربیت او است. قانون منع تنبیه می گوید که هر گونه خشونت جسمی و روانی در رابطه با تربیت کودکان ممنوع است. خشونت جسمی یعنی تمـام انـواع خشونت های بدنی. حتی ضربه سبک، کشیدن موی سر و نیشگون گرفتن هم خشونت جسمی محسوب می شود.

اما شما طبعاً حق دارید کودک را از موارد خطرناک، مانند اجاق داغ، پنجره باز یا مورد دیگری که به کودک صدمه برساند، شدید کنار بکشید.

خشونت روانی می تـوانـد تهـدیـد، ترسـانـدن، منزوی کردن یا حبس کردن کودک در یک مکان باشد. خشونت روانی می تواند به مناعت طبع کودک و رُشد و نمو او به همان میزان خشونت جسمی صدمه وارد کند.

عکس: Colourbox

دیدگاه نسبت به تربیت فرزند در سوئد

برای اغلب والدین عشق به فرزند از همه چیز مهمتر است. همه کودکان به والدین و افـراد بزرگسال نیاز دارند. بزرگترها باید کودکان را راهنمـایی کرده و محبت خود را به آنان بدهند. بزرگترها باید برای کودک حد و مرز هم بگذارند. روش تربیت برای اعتماد به نفس کودک و شناخت او از خود اهمیت زیادی دارد. کودکی که تربیت مطلـوب و پر مهر داشته باشد بهتر از عهده تحصیـل خود برمی آید و معمـولا در بزرگسالی نیز زندگی بهتری خواهد داشت .

در ســوئـد روش تربیت کـودکان در طـی صـد سـال اخـیر تغیـیر زیـادی کرده است. در آغـاز قـرن بیستم تعـداد زیـادی از اولیا بسیـار سخت گیر بودنـد و اطاعت کردن کودکان از بزرگسالان امـری بسیار مهـم به شمـار می آمد. تنبیه بدنـی از نظـر بسیـاری از مـردم بخشـی طبیعـی از تربیت کودکان محسوب می شد.

در طول دهه های ۵۰ و ۶۰ این نوع تربیت تند و خشن به زیر سئوال برده شد. بسیـاری از مـردم دیـد خـود را نسبت به تربیت کودکان تغییر دادنـد. تربیتی همراه با احترام به کودکان هر چه بیشتر در جامعه مطرح می شد، اما زدن کودکان برای تنبیه آنان هنوز هم رایج بود.

در دهـه ۷۰ دیـد دمـوکراتیک کنـونـی در مـورد تربیت کودکان شـروع به رشد کرد. هـدف اصلـی این است که کودکان بیامـوزنـد که مستقلانـه فکر کنند، مسئولیت به عهده بگیرند و انسان هایی مستقل و با اعتماد به نفس باشند.

اداره خدمات اجتماعی

یکی از مهمترین وظایف اداره خدمـات اجتمـاعی این است که کاری کند که کودکان و نوجـوانان از رُشد و نمـو امن و آسوده ای برخـوردار شـونـد. اگر در خانواده مشکلی وجـود دارد می توانید برای دریافت کمک با اداره خدمـات اجتماعی یا مرکز مشـاوره خـانواده در کمون خود تماس بگیرید. اگر فرزندتان به مدرسه می رود می توانید با مدرسه نیز برای دریافت کمک تماس بگیرید. در اداره خدمات اجتماعی می توان کمک های مختلفی، مثلاً دوره های آمـوزشی والدین، گفتگو، فرد رابط برای نوجـوانـان یا خانواده ی رابط برای کودکان دریافت کرد.

هنـگامـی که کودکی در معـرض خطــر قـرار می گیـرد ، اداره ی خدمـات اجتماعی با خانواده و اعضای بزرگسال آن همـکاری می کند تا کودک حتی الامکان زندگی خوبی داشته باشد. اداره ی خدمات اجتماعی از مهارت های لازم برای حــل انــواع مشـکلاتی که خــانــواده ها با آن روبرو می شـونـد، برخوردار است. برای مثـال در جر و بحث های بسیـار در مـنـزل والـدیـن نگرانند که فضای پرتنش بر فرزندانشان تاثیر بگذارد و کودکان نیز احساس تنهایی از درون نمـایـند و در معـرض خشونت و تهـدیـد قـرار گیرنـد که در نتیجه کودکان را به ارتـکاب جنایت و یا مصـرف مشروبـات الکلی و یا مواد مخـدر سوق می دهد. این مـوضـوع شـامـل کودکانی می شود که در خانواده هایی زندگی می کنند که دارای فرد معتاد است.

اداره ی خـدمـات اجتمـاعی می تواند به اطـلاعـاتی در مـورد بد رفتـاری با کودک دست یابد و اینکه اگر فردی به اداره مزبـور اطلاع دهد که کودکی مورد آزار قرار گرفته و دچار استرس شده است، می تواند وارد عمـل شود. این اطلاع رسانی می تواند از سـوی معلـم، ناظـم مدرسه، پلیس و یا مرکز نظارت بر امور درمانی به اداره ی خـدمـات اجتمـاعـی اطـلاع داده شـود.نهادهـای یادشده درصورت احساس نگرانی برای کودک موظف به اطـلاع رسانی هستند.این موضوع می تواند حتی از سوی افراد نزدیک به خانواده اطلاع داده شـود. در چنین شرایطی اداره ی خـدمـات اجتمـاعـی بایـد در خصوص اینکه آیا کودک نیاز به حمایت فوری و سریع دارد، تصمیم بگیرد. اداره ی خـدمات اجتماعی همچنین موظف به ارائه ی حمـایت و کمک به کودک و خانواده است که تحت آزار و بدرفتاری قرار گرفته و باید والدین و کودکان را در تحقیق برای حل مشکل مشارکت داد.

معمولا پدر و مادر و اداره خدمات اجتماعی در مورد نوع کمکی که قرار است به کودک و خانواده شود توافق دارند. در وحله اول باید سعی شود که این کمک با همکاری والدین و موافقت آنها صورت گیرد.

در صورتی که خطر بزرگی سلامتی کودک و یا رفتار وی در منزل و یا اینکه کودک رفتارهـای خاصی از خود بروز دهـد، دیده شـود، اداره ی خـدمـات اجتماعی از کودک حمایت موثری می کند و این بدان معنـاست که کودک برای مدتـی کـوتاه و یا طـولانـی مـدت نـزد خـانـواده ی دیـگری (خـانه ی جایگزین و یا خانه ای که کودک تحت تربیت خانواده ای قرار گیرد) و یا در خانه ی حمایت و نگهداری (HVB) زندگی می کند.