مدرسه ابتدائی و راهنمائی

آخرین به روز رسانی: 5 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

همه کودکان در سـوئـد باید نه سال به مدرسه ابتدائی و راهنمائی بروند. این امـر در قانون مـدارس سـوئـد مقـرر شده و تحصیل اجبـاری نـامیـده می شود. هر سال تحصیلـی دارای یک نیمسال/ترم پائیزی و یک نیمسـال/ترم بهاری است. تحصیـل برای کودکان از پاییز سالی که هفت سـال را پر می کنند، و یا از سـالی که کلاس اول را شـروع می کنند تا تـرم بـهـار کلاس نهم اجباری ست.

برنامه های موجـود در مدارس به صـورت برنامـه درسی (kursplan) و برنامـه آموزشی (läroplan) وجـود دارنـد. در این برنامه ها قید شده که کودکان چه چیزهایی را بایـد بیامـوزند و آموزش آنان به چـه صـورت بایـد انجـام شـود. آمـوزش و کتاب های درسی برای دانش آمـوزان کلاس های ابتدایی و راهنمایی رایگان است. دانش آموزان غذای رایگان نیز دریافت می کنند.

والدین حق دارند برای فرزند خـود مدرسه انتخـاب کنند. هر کودکی حق رفـتن به مدرسـه ای در منطقـه خـود را دارد. برای درخـواست جا در یک مدرسـه دیگر با مدیر مدرسه مـورد نظـر خـود تمـاس بگیرید. اگر در آن مدرسه جا وجود داشته باشد کودک پذیرفته می شود.

برای کودکانی که از عُهده مدرسه ابتدائی و راهنمائی بر نمی آیند مدرسه ویژه و مدرسه مخصوص کودکان با نیـازهـای خـاص وجـود دارد. مـدرسـه ویژه برای کودکانی است که مثلاً ناشنوا یا دارای صدمات شنوائی هستند. مـدرسـه مخصـوص کـودکان با نیـازهـای خـاص برای کـودکانـی سـت که دچار ناتوانی هوشی هستند. این کـودکان می توانند معلولیت ذهنی و یا آسیب های مغزی داشته باشند. در این گونه مدارس به دانش آموز کمک فوق العاده ارائه می شود.

ماده های درسی دوره ابتدائی و راهنمائی

ماده درسی مطلبی است که تدریس می شود، مانند ریاضی یا زبان سوئدی. هر ماده درسی دارای یک برنامـه درسی است که در آن مـیزان معلومـات دانش آموز در پایان دوره ابتدائی و راهنمائی درج شده است.

تدریس تمایلات و روابط جنسی

تدریس تمایلات و روابط جنسی در مدارس سوئد بخشی از برنامه آموزشی ست. بخش زیـادی از این مـاده درسـی در بـاره ی عشـق و نحـوه زنـدگی احترام آمیز و برابر با یک شخص دیگر است. بیش از ۵۰ سال است که در سوئد تمایلات و روابط جنسی تدریس می شود.

کارنامه

دانش آموزان از کلاس ششـم کارنـامـه دریافت می کنند. دانش آمـوزان در پایان هر نیمسال کارنامه می گیرند و در آخرین نیمسال کلاس نُهم کارنامه نهائی دریافت می کنند.

نمره های مدارس حروف E, D, C ,B ,A و F هستند. نمره F به این معنی ست که داشن آمـوز در مــاده درسی مربوطـه قبول نشده است. بالاترین نمره A است.

اداره کل امـور مـدارس در مـورد مقـررات مربـوط به تعیین نمره تصمیم گرفتـه است. اداره کل امـور مدارس یک اداره دولتی است که مسئـولیت ارائه آمـوزشی با کیفیت بالا و در محیطـی امـن را به شــاگردان مــدارس سوئـد بر عهده دارد.

آموزش زبان

اگر یکی از والـدیـن و یا هـر دو آنان زبانی غیر از سوئـدی داشته باشند، کودک حـق شرکت در کلاس زبـان مـادری را دارد. برای ایـن که بتـوان در کلاس زبان مادری شرکت کرد کودک باید از این زبان در خانه استفاده کند و دانش کافی در این زبان را داشته باشد.

دانش آموزانی که زبان مادری شان سوئدی نیست همچنین حق دارند در ماده درسی "زبان سوئدی به عنوان زبان دوم" تدریس شوند. ماده درسی "زبان سوئدی به عنوان زبان دوم" هم برای دانش آموزان مبتدی است و هم برای دانش آموزانی که تا حدی سوئدی بلد هستند. "زبان سوئدی به عنوان زبان دوم" همسطح ماده درسی "زبان سوئدی" است، اما تدریس آن با وضعیت کسانی که زبان مادریشان سوئدی نیست وفق داده شده است.

کلاس آماده سازی

برای کودکان تازه وارد به سوئـد کلاس آماده سازی وجود دارد. دانش آمـوزان در کلاس های آمـاده سازی زبان سـوئـدی تمرین می کنند و ماده هـای درسی مختلف به آنها تدریس می شود. هدف این دوره این است که دانش آمـوزان در اسـرع وقت به مـدرسـه عـادی انتقـال پیدا کنند. تدریـس ممکن است با توجه به سن و سال، زبان مادری و معلومات قبلی دانش آموز متفاوت باشد. کلاس های آماده سازی در بسیاری از کمون های سوئد وجود دارد.