دبیرستان

آخرین به روز رسانی: 5 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

دبیرستان تقاضا کنند. در سوئد تحصیل در دوره دبیرستان اختیاری است. این دوره تحصیـلات رایگان می باشد. جـوانان بین ۱۶ تا ۲۰ سال می توانند در صورت موفقیت در دوره راهنمـایی در دبیرستان درس بخوانند. تقریبا تمام جوانان، تحصیــل در دبـیرسـتان را پس از دوره راهنمـایـی انتخــاب می کنند.

دبیرستان ها نیز دارای برنامـه درسی و برنـامـه آمـوزشی هستند که توسط اداره کل آموزش و پرورش تهیه می شود. در برنـامـه آمـوزشی آنچـه دانش آموز باید در پایان دوره تحصیلـی خـود فرا گرفته باشـد، درج شـده است. نظام صدور کارنامه در دبیرستان مشابه دوره راهنمائی است.

دانش آموزان برای ورود به یک رشته دبیرستانی درخواست می کنند. دانش آموز در درخواست خود باید چندین دبیرستان یا رشته مختلف را انتخـاب کند. ممکن است که در مدرسه انتخاب اول دانش آموز برای او جا وجـود نداشته باشد.

رشته های زیادی برای انتخاب وجود دارند. در دوره راهنمائی معمولاً یک راهنمـای تحصیلی وجود دارد که می توانـد برای انتخـاب رشتـه به دانـش آموزان کمک کند.

دانش آموزان در دبیرستان دانش لازم برای ادامه تحصیل مثلا در دانشگاه و یا مدارس عالی فنی و حرفه ای را کسب می کنند.

برای تحصیل در یک رشته سراسری دبیرستانی باید دانش آموز دارای نمره قبولی در درس "زبان سـوئـدی" یا "زبـان سـوئـدی به عنـوان زبان دوم"، و دروس ریاضی و انگلیسی باشد.

  • برای وارد شدن به یکی از رشته های حرفه و فن (yrkesprogram) دانش آموز باید نمره قبولی در حداقل پنج درس دیگر را نیز داشته باشد.
  • برای ورود به رشتـه هـای دبیرستـانـی که ادامـه تحصیـل در سطــح دانشـگاه را ممکن می سازند دانش آمـوز بایـد در حداقل نه درس دیگر قبول شده باشد.

دانش آموزانی که در این مواد درسی نمره قبولی نداشته باشنـد می توانند در یک رشته مقدماتی تحصیل کنند. رشته مقدمـاتی به آنها کمک می کند که وارد دوره هـای آموزشی دیگر شـونـد. پنـج رشته مقـدمـاتی گـونـاگون وجود دارد. یکی از این رشته ها دوره زبان است که مختـص جوانانی است که تازه به سوئد آمده اند. در این برنامه، دانش آموزان می توانند همراه با زبان سـوئـدی درس های دیگر را نیز بخوانند. برای کسب اطـلاعـات در مـورد امکانات موجود برای شما با کمون خود تماس بگیرید.