شیوه های مختلف زندگی مشترک

آخرین به روز رسانی: 4 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

در سوئـد این امـری عـادی است که یک زوج پیش از ازدواج باهـم زندگی می کنند و بچه دار می شوند. بسیاری نیز باهم ازدواج نمی کنند. آنان باهم و به صورت همزی زندگی می کنند.

زناشویی

وارد زندگی زناشویی شدن یعنی با هم ازدواج کردن. طبق قانون حداقل سن ازدواج در سوئد ۱۸ سـال است. این قانـون شامل تمام کسانی که در سوئـد زندگی می کنند می شـود، حتی کسانی که تابعیت سوئـدی ندارند. در سـایـر کشـورهـا ممکن است قوانین دیگری وجـود داشتـه باشـد ولی ادارات دولتی سوئد فقط ازدواج های خارجی را که از قوانین سوئد پیروی می کنند، مورد تأیید قرار می هند.

قبل از ازدواج باید تقاضای انجام بررسی در مورد وجود موانع برای ازدواج خود را انجـام دهید. در این بررسی مشخص می شود که آیا مـوانعـی در سر راه شما جهت ازدواج وجود دارد یا خیر. بررسی موانع ازدواج از سوی اداره مالیات در استان محــل اقامتتـان انجـام می شود. اگر مانعی وجـود نداشته باشد یک گواهی به شما داده خواهـد شد که به مدت چهـار ماه اعتبار خواهـد داشت. این گواهی را باید درحضور عاقد به همراه داشت. اگر شما یا کسی که می خـواهیـد با او ازدواج کنید ساکن سـوئـد نباشیـد بررسی موانع ازدواج باید در کشوری که فرد در آن ثبت احوال شده است انجام شود.

طبـق قـوانـین سـوئـد مـوارد زیـر مـانـع ازدواج محســوب می شــونــد:

  • اگر سن فرد زیر 18 سال باشد
  • اگر کسی که می خواهید با او ازدواج کنید خویشاوند نزدیک شما باشد
  • اگر فرد متاهل باشد و یا به عنوان شریک زندگی شخصی دیگر ثبت شده باشد

طبق قانون سوئد ازدواج اجباری نیز ممنوع است. این بدین معنی است که هیچ کس نمی تواند شخص دیگری را مجبور به ازدواج کند. همه حق دارند که خود همسر خود را انتخاب کنند.

شما همیشه حق دارید با ازدواج خود مخالفت کنید.

اگر کسی مجبور به ازدواج شده باشـد، ادارات دولتی سوئـد می توانند از تأیید آن ازدواج حتی اگر در کشوری دیگر انجام شده خودداری کنند.

عقد مراسمی است که طی آن دو نفـر به ازدواج یکدیگر درمی آینـد. در سوئد می توان عقد کلیسائی یا عقد اداری/ محضری انجام داد. برای اینکه عقد معتبر باشـد باید توسط یک عاقد انجام شود. عاقد می تواند کشیش، روحانی و یا یک عاقـد اداری یا محضری باشد. عقـد غیر کلیسایی توسط فردی که از طرف استانداری انتخـاب شـده انجـام می شود. این نوع عقد تشریفاتی است که ارتباطی با دین و مذهب خاصی ندارد. اگر عقدی به صورت شرعی و توسط عاقدی که فاقد مجوز قانونی است انجام شود، این ازدواج اعتبار قانونی ندارد. به همین خاطر برای اعتبـار آن باید یک عقد اداری/محضری نیز صورت گیرد.

ازدواج در سوئـد از لحـاظ جنسیت بیطرف است. این به این معنی است که دو نفر همجنس می توانند به همان شیوۀ ازدواج یک زن و مرد، باهم ازدواج کنند. عاقد اداری/محضری نمی تواند از عقد کردن دو نفر همجنس که قصـد ازدواج با هم را دارند سر باز زند. ولی عاقـد یک جامعه مذهبی مثلاً یک کشیش کلیسای سوئد می تواند آنان را عقـد نکند. اگر کشیشی از انجام این کار امتناع کند می توان به کشیشی دیگر مراجعه کرد.

مقـررات مربـوط به ازدواج در قانون ازدواج درج شـده است. در قـانـون ازدواج از جمله مقررات مربوط به ارث نیز وجود دارد که طبق آن، همسر و فرزندان شخص درگذشته همه دارایی های او را به ارث می برند.

عکس: یونِر

همزی Sambo

همزی و یا Sambo بودن هنـگامی است که دو نفر بـدون آن که ازدواج کرده باشند، باهم زندگی کنند.

در سوئـد و در کشورهای اسکاندیناوی همزی بودن عادی است. بچه دار شدن بدون ازدواج نیز امـری عـادی است. در مـورد همـزی و یا Sambo بـودن یک قـانـون وجـود دارد که به آن قانون همزی گفته می شود. این قانون مسائل مربوط به مسکن دو نفر همزی و اموال مشترک آنان را دربر می گیرد. اگر یکی از طرفین فـوت کند، همـزی او حق دارد در مسکنی که آنان با هم داشتـهبه زندگی ادامه دهد. او امـوال موجود در خانه را نـیز به ارث می برد. اما برای این که بتـوان دارایی های دیگر، از جملـه موجودی های بانکی را به ارث برد باید وصیت نامه ای وجود داشته باشد.

طلاق

در سـوئـد شما می توانید از زن و یا شوهر خود طلاق بگیرید حتی اگر او مایل به این کار نباشد. اگر می خواهیـد طـلاق بگیرید باید با دادگاه بدوی (tingsrätten) در شهـری که در آن ساکن هستید تماس بگیرید. و به این، درخواست طلاق می گویند (äktenskapsskillnad).

شما و همسرتان می توانید درخواست طلاق را با هم پر کنید. اگر باهم در مورد طلاق توافق ندارید می توانید خود به تنهایی درخواست طلاق کنید.

اگر باهم درخـواست طلاق کنید و فرزندی نداشته باشید دادگاه در اسرع وقت حکم طـلاق را صـادر خواهـد کرد. دارای فرزند زیر شانزده سال باشید یا یکی از شما مایل به طـلاق نباشد به شما مهلت فکرکردن داده خواهـد شد. یعنی به شمـا فرصت داده می شـود تا فکر کنید که آیا واقعـا می خواهیـد جـدا شوید یا نه. مهلت تفکر حداقل شش ماه و حداکثر یک سال است.

اگر بعد ازشش ماه هنوز مایل به طلاق باشید باید خودتان با دادگاه تماس بگیرید. به این کار پیگیری امر طـلاق گفتـه می شـود. اگر نامـه ای مبنی بر پیگیری امر طلاق تسلیم نکنیـد، دادگاه درخـواست شمـا را مختومه اعـلام خواهد کرد و طلاق انجام نخواهد گرفت. اگر دادگاه مظنون شود که یکی از طـرفین مجبـور به ازدواج شـده (ازدواج اجباری) حکم طـلاق می توانـد بلافاصله و بدون مهلت فکرکردن صادر شود.

سرپرستی کودکان

سرپرستی کودکان به این معنی است که سرپرستان که معمولا پدر و مادر کودک هستند، مسئولیت قانونی آن کودک را به عهده دارند. یعنی این که حق و وظیفه نگهداری از کودک به عهده شماست. کودک باید طبق قانون تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمـام، سرپرستی داشته باشـد. همچنین شمـا می باید نسبت به کمک به فرزند تا ۲۱ سـالگی اگر در دبیرستـان تحصیل می کند، ادامه دهید.

سرپرستـی مشترک بدیـن معنی ست که والدیـن هـر دو مسئولیت فرزند را بر عُهـده دارند. در این صـورت آنان بایـد در مـورد مسائـل مربـوط به فرزندشان باهم تصمیم گیری کنند و هر دو دارای وظایف مشابه هستند حتی اگر باهـم زندگی نکنند. کسی که سرپرستی فرزنـد را بر عُهـده دارد حـق دارد اطلاعـات مـربـوط به کودک را نیز دریافت کند. این اطـلاعـات می تواند مربوط به کودکستان، مدرسه، خـدمـات درمانی، اداره خـدمـات اجتماعی، پلیس و سایر ادارات دولتی باشد.

سرپرستی انحصاری یعنی فقط یکی از والدین مسئولیت فرزند را بر عُهده دارد و برای او تصمیم گیری می کند. اگر ازدواج کرده باشید بطور خودکار سرپرستی مشترک فرزند را بر عُهده دارید. اگر با هم ازدواج نکرده اید باید برگه ای را نزد اداره امور اجتمـاعی (واحد حقوق خانواده) تکمیـل کرده و اعلام کنید که چه کسی ولی دیگر کودک است. در این صورت سرپرستی مشترک کودک به شما داده خواهد شد.

اگر می خواهید طلاق بگیرید و باهم درمورد سرپرستی فرزند توافق ندارید می توانید با واحد حقـوق خـانـواده تماس بگیرید. آنان می توانند در یافتن یک راه حـل منـاسب به شمـا کمک کنند. در صورتـی که به توافـق نرسیـد دادگاه بدوی به پرونده ی شما رسیدگی خـواهـد کرد. دادگاه در این صورت پیش از اخـــذ تصمیـم و تعیـین سرپرست و محل زنـدگی کودک از واحـد حقوق خانواده خواهد خواست تا تحقیقاتی را در این مورد انجام دهد.