اداره كردن امور مالی

آخرین به روز رسانی: 31 8 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

بانک ها، حساب بانکی و کارت بانکی

اغلب مردم داری یک حساب بانکی و کارت بانکی هستند. با کارت بانکی می توانـید از دستـگاه های خـودکار (عابر بانـک) پول برداشت کنید. شمـا هنگام خرید در فروشگاه نیز می توانید از کارت بانکی استفاده کنید. برای باز كردن حساب بانکی و کارت بانکی باید با کارکنان بانک صحبت کنید.

کارت های بانکی مختلفی وجود دارد:

  • کارت بانکی (Bankkort) می توان برای برداشت پول از عابر بانک از آن استفـاده کرد. با این کارت می توان خرید نیز انجـام داد. پول مستقیما از حساب شما برداشت می شود.
  • کارت پرداخت (Betalkort) – با آن مـی تـوانیـد پـرداخـت کنیـد. پول ها مستقیما از حساب شما برداشت نمی شود. در عوض شمـا هر مـاه یک بار، صـورت حسـاب دریافت می کنید. هـزینــه کارت پرداخت معمولاً از هزینه کارت بانکی بیشر است.
  • کارت اعتباری (Kreditkort) – کارتی است که با آن می توان پول قرض کرد. هنگامی که با کارت اعتباری خرید می کنید از بانک پول قرض می کنیـد. درصـورت گرفـتن قرض از بانـک با کارت اعتبــاری، معمولا بهره های بالایی نیز پرداخت می کنید.

بیشتر کسانی که می خواهند خانه یا اتومبیل بخرند، از بانک وام می گیرند. برای گرفتن وام از بانک شما باید دارای درآمد ثابتی باشید.

پرداخت صورت حساب ها در اینترنت یا پرداخت خودکار (autogiro)

برای پرداخت صورتحساب ها (فاکتورها) و مشاهده موجـودی حسـاب در اینترنت باـید اول به بانک خـود مراجعـه کنید. آنها به شما در این مـورد اطلاعات می دهند.

پرداخت خودکار یعنی این که پول صورت حساب های تکراری شما هر ماه به صورت خودکار از حساب شما برداشت خواهد شد.

منبع: BankID.com

کارت شنـاسـایـی بانـکی (Bank ID) کارت شنـاسـایی الکترونیکی است و راه آسان برای معـرفـی شمـاسـت. برای مثـال بستـن قـرارداد و یا امضـای الکترونیکی از طریق اینترنت انجام می شود. استفاده از امضای الکترونیکی پس از مشخـص شدن هـویت فـرد امـکان پذیر اسـت و این کار به لحـاظ قانونی لازم بوده و مانند امضـای عادی با دست است. برای مشخص شدن هویت الکترونیکی، فرد باید دارای شمـاره ویـژه ی سـوئـدی باشـد. بانـکها هویت الکترونیکی افراد را مشخص می کنند.

کد امنيتى هویت الکترونیکی موضوعی کاملا شخصی است از اینرو به هیچ وجـه نبـایـد کد رمـزدار را در اختیـار فرد دیـگری گذاشـت. همچنـین نبـایـد مشخصـات الکـترونیـکی خــود را از طریـق اینـترنـت ویا تمـاس تلفـنی و یا شبـکه هــای اجتمـاعـی در اختـیار گذاشـت، زیـرا امـکان فریب دادن شمــا وجـود دارد.

وام وسایل منزل

اگر یکی از شهرداری ها شمـا را به عنوــان پناهنده و یا یکی از نزدیکان فرد پناهنده بپذیرد می توانید از وام ویژه ای که اداره ی مرکزی کمک های تحصیلی (CSN) برای خرید وسـایل منزل اختصـاص داده است، استفــاده کنید. این وام به وام خرید وسایل منزل مربوط است. مبلغ وام بستگی به افـراد خــانواده و یا اینکه مــنزل در اجــاره ی مبله و یا غیرمبله زنـدگی می کنید، بستگی دارد.

اگر می خواهید وام وسایل منزل درخواست کنید، با کارمند مسئول خود در کمون یا کارمند مسئول استقرار خود در اداره کاریابی صحبت کنید. با هم تقاضانامه را پر كرده و به سازمان مرکزی وام های تحصیلی (CSN) ارسال کنيد. شما بایـد این وام را در طـول دو سـال اول پس از ثبت شـدن (ثبت احوال شدن) در یک کمون درخواست کنید.

وام وسایل منزل یک قرض است. یعنی این که شما باید این پول را با بهره آن به CSN بازپرداخت کنید. این قانون قابل اجراست حتی اگر در خـارج از سـوئـد باشیـد.

سوء سابقه پرداخت

اگر صورتحسـاب ها و بدهی های خـود را به موقـع پرداخت نکنیـد، یک نامه یادآوری برای پرداخت دریافت می کنید. اگر بازهـم پرداخت نکنـید، صورتحسـاب به یک شرکت وصـول مطالبات ارسـال می شود. اگر بازهـم پرداخت نکنید پرونده شما سرانجام به اداره اجرائیات و وصول مطالبات ارسال می شود و دارای سوء سابقه می شوید.

سوء سابقه پرداخت، نشـان دهنـده آن است که شما پرداخت های خود را انجام نداده اید. این امر می تواند پیامدهای زیادی برای شما داشته باشد. این امر باعث می شود که نتوانید وام بگیرید، آپارتمان اجاره کنید، کاری به دست بیاورید یا اشتراک تلفن بگیرید.

شرکت هایی وجود دارند که کارشان ارائه اطلاعات در مـورد وضـع مالی افـراد و شرکت هاست. به آنهـا شرکت هـای اطـلاعـات اعتبـاری گفتـه می شود. اگر شما مثلاً بخواهـید یک تلفن همـراه را قسطـی خریـداری کنید، فروشنده با یک شرکت اطلاعات اعتباری تماس می گیرد. اگر سوء سابقه پرداخت داشته باشـید آن شرکت اطـلاعـات را ارائه می کند. یـک سوء سابقه پرداخت برای یک فرد سه سال و برای یک شرکت پنـج سال باقی می ماند.

اداره اجراییات و وصول مطالبات

اداره اجرائیات و وصول مطالبات (Kronofogden) اغلب تنها به نام اداره اجراییات خوانده می شود. اداره اجـرائـیات به بدهی های پرداخت نشـده رسیدگی می کند. اگر کسی به شما بدهکار است، اداره اجرائیات می تواند برای پس گرفتن پولتان به شما کمک کند. اداره اجرائیـات با امور تسـویـه بدهـی نیز کار می کند. یعنی به کسـی که بدهی هـای بزرگی دارد کمـک می کند تا وضع مالی خود را سر و سامان بدهد.