جمعیت

آخرین به روز رسانی: 30 8 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

درحال حاضر حدود ۱۰ میلیون نفر در سوئد زندگی می کنند. در دهه های اخیر، جمعیت سوئد افزایش یافته است. علت آن، افزایش شمار مهاجران و نیز بالا رفتن میزان طول عمر است. متوسـط عمـر زنان ۸۴ سال و برای مردان ۸۰ سال است. بزرگ ترین بخش جمعیت سـوئـد در شهرها زندگی می کنند. ۵/۳ میلیون نفر در نواحی استکهلـم، یوتبـوری و مالمو زنـدگی می کنند.

اقلیت های ملی و زبان اقلیت ها در سوئد

در سوئد قانونی برای حمایت از اقلیت های ملی وجود دارد. پنج اقلیت ملی که در سـوئـد به رسمیت شنـاختـه شدهعبارتند از یهـودیان، روم ها، سامی ها، فنلاندی های سـوئـد و تـورنـه دال ها. زبان های اقلیت قدیمی سوئـد عبارتند از حیـدیش، روـمانی چیب، سـامـی، فنلاندی و مینکیه لی. دولت برای تقویت حقوق انسانی اقلیت های ملی قعالیت می کند.

وجـه مشترک گروه هـای اقلیت، زنــدگی طولانی مــدت آنهـا در سـوئــد و همچنــین انسجــام درون گروهی گسترده آنهاست. این گــروه ها دارای تعلقـات دینی، زبانی و فرهنـگی خـاص خود هستند و می خـواهنـد که هویت فرهنگی و زبانی خود را حفظ کنند.

سامی ها در چهار کشور روسیه، فنلاند، نروژ و سوئد زندگی می کنند. این منطقه جغرافیایی سمپی نامیده می شود و از ایدرِ در دالارنا در جنوب تا دریای یخ در نروژ در شمال و شرق شبه جزیره کولا در روسیه امتداد دارد. تصویرگر: اندرش سونِسُن (Anders Suneson – samer.se)

سامـی ها تنهـا قـوم بومی به رسمیت شناخته شده سوئد هستند. آنها در سـوئــد، نروژ، فنلاند و روسیـه زندگی می کنند. در سوئـد حدود ۰۰۰ ۲۰ سامی زندگی می کند. سامی ها بطور سنتی در زمینـه شــکار، ماهیگیری، کارهـای دستی و پرورش گوزن قطبـی اشتغـال داشته اند. گوزن قطبـی نوعی گوزن است که برای سـامـی ها، حیـوان اهلی محسـوب می شـود. مردم سامی روز ملی خود را در ششم فوریه ی هر سال جشن می گیرند. انتخاب این روز به نخستین گردهمایی ملی مردم سامی باز می گردد که در ۶ فوریه ١٩١٧ در منطقه ی تروندهیم گرفته شد.

حـدود ۶۰۰ سال، سوئد و فنلاند یک کشور واحـد بودنـد و فنلاندی های سوئد از قرون میانه در سـوئد زندگی کرده اند. امـروزه بین ۰۰۰ ۴۵۰ تا ۰۰۰ ۶۰۰ فنلاندی سوئدی در سوئـد زندگی می کنند. تورنـه دال که زبان مردم آن مینکیه لی ست در سال ۱۸۰۹ به دو بخش تقسیـم شـد. بخش شرقی به سـوئـد تعلـق گرفت و بخش غربی آن ضمیمه فنـلاند شد. در بخش سـوئـدی، امـروزه گروه اقلیتی که تورنه دال ها نام دارنـد، زنـدگی می کنند. این تصمیم در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴ سالگرد ترونه دالی ها گرفته شد.

یهودی ها از قرن هفدهم در سوئد زندگی کرده اند. شمار یهودیان در قرن بیستم و در پی جنگ جهانی دوم و فشارهـایی که به این مـردم به خـاطر یهودی بودنشان تحمیـل شد رو به افـزایش گذاشت. شمـار یهودیان ساکن در سـوئــد حدود ۲۵۰۰۰ نفر است که ۴۰۰۰ نفر از آنان به زبان حیدیش صحبت می کنند. حیدیش از زبانهای اقلیت های ملی سوئــدی ست که از سال ۲۰۰۰ به رسمیت شناخته شد.

رومی ها (کولی ها) از قرن شانزدهم در سوئد زندگی کرده اند. امروزه بین ۰۰۰ ۵۰ تا ۰۰۰ ۱۰۰ رومی در سـوئــد زندگی می کنند. رومی ها یک گروه مختلط از انواع ادیان، زبان ها و فرهنگ ها هستند. زبان رومی ها، رومانی چیب است.