محیط ز یست، طبیعت و پایداری اکولوژ یک

آخرین به روز رسانی: 16 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

پایـداری اکـولـوژیـک یا تـوسعـه پایـدار به معنـای آن است که توسعه اجتمـاعـی در همنوایی با طبیعت باشـد و مردم و شرکت ها به گونه ای رفتــار کنند که به محیـط زیست آسیبی وارد نشـود.

پارلمـان سـوئــد، اهدافی را برای کار در زمینه توسعـه پایدار برای سراسر کشور تصویب کرده است. از محیـط زیست بـایـد محافظت شـود، بطـوری که تـولیـد گازهای گلخانه ای به مردم آسیب نرسـاند و تنـوع بیولوژیـکی نیز حفظ شود. استفاده از انرژی و منابع طبیعی باید محـدود و کارآ شود تا خطر تغییرات اقلیمی کاهش پیدا کند.

کمـون ها مسئولیت کارهای زیست محیطـی در سطـح محلی را دارند. این کارها می توانند برای نمونه چگونگی دفـع زباله توسط کمون یا چگونگی استفاده از انرژی به شیـوه ای مناسب باشد. هر شهروند سـوئـد مسئولیت دارد که به شیوه ای مناسب برای محیط زیست زندگی کند.

دفع زباله و بازیافت

در سـوئـد هـرسـاله زباله های زیادی ایجـاد می شـود. خانوارها ۲/۴ میلیون تُن زباله دفع می کنند. سهم هر فرد ۴۳۰ کیلوست. دفع زباله ها هزینه زیادی در بر دارد. مهم است که دفع زباله به صورتی مناسب برای محیط زیست انجام شود.

بسیـاری از چیزهایی که ما به دور می اندازیـم می توانند بازیابی شـده و مجددا مورد استفـاده قرار گیرند. به این وسیلـه می توان منابـع طبیعی را ذخیره کرد. براساس قانونـی که در سوئـد وجـود دارد، همه باید زباله های خود را تفکیک کنند. سیستمـی نیز برای بازیابی مـواد و انرژی موجـود در آنها وجود دارد.

زدیک اغلب ساختمان های اجاره ای، ایستگاه ها یا اتاقک های زباله وجود دارد که در آنها می توان زباله ها را تفکیک کرد.

منظور این است که شما پس مانده مـواد غذایی، فلز، شیشه، پلاستیـک و کاغذ را در جعبه های جداگانه ای می اندازید.

بسـیاری از صاحبخـانـه ها به مستـأجـران خــود کیسـه های مخصــوصـی برای پسمانده های مواد غذایی می دهند. پسمـاندـه های مواد غذایی در کمپوست ریخته شده و به خاک تبدیل می شود.

محل های دیگری نیز برای انداختن زباله وجود دارد:

  • ایستگاه بازیابی مواد

دراین محـل بستـه بنـدی ها، روزنامــه ها و باتری ها انداخته می شوند.

  • ایستگاه محیط زیست که اغلب در محل پمپ بنزین ها قرار دارد.

دراینجا تمام زباله های خطرناک برای محیط زیست انداخته می شود.

  • مرکز بازیابی

مواد در این مراکز می توانید زباله های حجیم و لوازم بزرگ و همچنین زباله های خطرناک مانند مواد شیمیائی و وسائل الکرونیکی را قرار دهيد.

تفکیک پسمانده های مواد غذایی

پسمانده مواد غذایی که شما تفکیک می کنید، کمپوست و سپس به خاک مقوی تبدیل می شود. هنگامی که پسمانده موادغذائی را تفکیک می کنید. از حجم زباله های سوزاندنی کم می شود.

این ها پسمانده مواد غذایی محسوب شده و می توانند کمپوست شوند:

آشغـال ماهی و سخت پوستان، آشغـال گوشت، پوست تخـم مرغ، میوه و سبزیجات، نان، چای، قهوه و فیلتر قهوه، دستمال کاغذی آشپزخانه، گل ها و گیاهان و خاک.

Bild på kompost

عکس: اداره چرخه طبیعت و آب، کمون یوتبوری

تفکیک بسته بندی ها، روزنامه ها و باتری ها

در تمام کمون ها، ایستگاه های بازیابی مواد وجود دارد که می توانید ازجملـه بسته بندی ها، روزنامــه ها و باتری ها را تحــویل دهیــد. بستـه بندی هایی که به ایستگاه های بازیابی مواد تحویل داده می شوند باید تمیز و خشک باشند.

در یک ایستگاه بازیابی، محفظه های مختلفی برای این مواد وجود دارد:

  • روزنامه ها
  • بسته بندی های کاغذی
  • بسته بندی های پلاستیکی
  • بسته بندی های فلزی
  • بسته بندی و ظرف ها ی شیشه ای بی رنگ
  • بسته بندی و ظرف ها ی شیشه ای رنگی
  • باتری ها
Bild på kvinna vid återvinningsstation

عکس: اداره چرخه طبیعت و آب، کمون یوتبوری

روزنامه ها

هنگام بازیابی روزنامـه ها، مقدار زیادی انرژی برای چـاپ روزنامـه هـای جدید صرفه جوئی خواهد شد، زیرا از روزنامه های قدیمی برای این کار استفاده می شود.

بسته بندی های کاغذی

از بسته بندی های کاغذی مانند کارتن های خالی می توان برای تولید بسته بندی های جدید استفاده کرد.

بسته بندی های پلاستیکی

هردو پلاستیک نرم و سخت را می توان بازیابی کرد. در محفظـه نگهداری پلاستیـک می توان برای نمـونـه بستـه بندی های پلاستیکـی و یونولیتی را انداخت. وسایل پلاستیـکی که جعبـه و یا بستـه بندی نیستند، مانند برس ظرفشوئی و اسباب بازی ها و زباله های عـادی محسوب می شوند و نباید در اینجا ریخته شوند.

بسته بندی های فلزی

فلـزات، قابلیت چندین بار بازیابی هستنـد و باعث ذخـیره انـرژی زیـادی می شوند.

در محفظه نگهداری فلزات می توان بسته بندی های فولادی، ورق فلزی و آلومینیومی را انداخت.
در این محفظـه نباید بستـه بندی های فلزی دارای رنگ یا چسب انداخته شود – این گونه زباله ها خطرناک هستند و باید به ایستگاه محیط زیست تحـویـل داده شـونـد. قوطی های اسـپری را نیز نبـایـد در این محفظه ها انداخت – آنها نیز زباله های خطرناک محسوب می شوند.

بسته بندی ظرف ها و بطری های شیشه ای

شیشه را نیز می توان چنـدین بار بازیابی کرد. با بازیـابی شیشـه، می توان هم در مصرف انرژی و هم مواد خام صرفه جویی کرد. حدود ۴۰ درصد از شیشه های بازیافت شده برای تهیـه اشیاء شیشه ای جدید، مانند بطری ها استفاده می شـوند. هنـگام تفکیک باید شیشه های رنگی و غیر رنگی را از هم جدا کنید.

سایر زباله ها

زبـالـه هـائی را که نمی تـوان تفـکیک کرد بـایـد در محفظـه های عادی در اتاق زباله ریخت. این زبـالـه ها در تاسیسـات بزرگ سوزاندن زباله، سوزانـده می شوند. از گـرمـایـی که با سـوزاندن سایر زباله ها به دست مـی آید استفــاده مـی شــود. از آن می تـوان بطـور مثــال بـرای گــرم کردن خانه ها استفاده کرد. این نوع تامین گرما حـرارت مرکزی نامیـده می شود.

وسایل الکتریکی

به تمـام وسـایل برقی که دور انداختــه می شـونـد، زباله الکتریکی گفته می شـود. تمـام زباله های الکتـریـکی باید به مـرکز بازیابی تحـویـل داده شوند. این زباله ها شـامـل لامپ ها، چـراغ های مهتـابی و تمـام وسـایــل دارای سیـم و باتری می شود. باتری ها باید از این وسـایـل خـارج شـده و جداگانه تفکیک شوند.

زباله های حجیم

زباله حجیم می تواند برای نمونه مبلمـان قدیمـی و دوچرخـه های خراب باشد. اگر شما در یک ساختمــان اجـاره ای زندگی می کنیـد، می توانید از صاحب ملک برای دور انداختن زباله های حجیـم خود کمک بگیرید. اگر نه آنها را به یک مرکز بازیابی تحویل می دهید.

تقریبا تمام مردم در خانه هایشان زباله های خطرناک دارند. مثلا اسِتُن، نفت زغال، لاک ناخن و دستگاه اعلام خطر آتش سوزی. نمونه های دیگر باتری، روغن چراغ، رنگ، کلورین (ماده سفیدکننده)، چسپ و چراغ مهتابی هستند. عکس: بو کُگِرود (Bo Kågerud)

زباله های خطرناک

زباله های خطرناک می توانند مـواد سمی، منفجـره و آتش زا یا سـوزنـده باشند. زباله خطرناک می تواند در مقادیر کم نیز آسیب برساند.

بنابراین بسیار مهم است که توجـه داشته باشید زباله های خطرناک را با زباله عادی دور نیندازید.

زباله های خطرناک باید به ایستگاه محیط زیست، یک مرکز بازیابی مواد یا خودروهای مخصوصی که زباله های خطرناک را حمل می کنند، تحویل داده شوند.

نمونه ای از زباله های خطرناک:

باتری اتومبیل، سـوخت و روغـن ها، رنگ و بقـایـای چـسب، کلُـر، لامـپ مهتابی، لامپ های روشنائی و لامپ های کم مصرف، حلال ها، نفت سفید، تیزر، ترپنتین، نفت چراغ، استون، نفت زغـال، باتری هـای شـارژ شـونده و برخی مواد ضدچربی و پاک کننده.

داروهای اضافی و دور ریختنی باید به داروحانه تحویل داده شوند. عکس: کریستِر اِرلینگ (Christer Ehrling)

آشغال ریختن

یک مشکل بزرگ، ریختن آشغال در بیرون خانه هاست باوجود این که این کار ممنوع شده است. تمیز کردن این آشغـال ها هر ساله میلیون ها کرون هزینه دارد.

آب و فاضلاب

در سوئد، آب به فراوانی وجود دارد. آب شیرهای لوله کشی دارای کیفیت بالایی هستنـد. این آب در اغلـب مــوارد از آبی که در بطــری خریـداری می شود بهتر است. تنها آب سرد شیرهای لوله کشی تمـیز است. آب گرم می تواند به دلیل عبور از لوله ها، کثیف شده باشـد. به این دلیل نباید از آب گرم لوله کشی برای آشامیدن یا آشـپزی استفاده کنید. آب فاضـلاب ها بــه یک کارخانه تصفیه فاضـلاب هـدایت می شــود. در آنجـا آب تصفیـه شده و سپس به دریا ریختـه می شـود. همه مواد را نمی توان تصفیه کرد و جدا کردن مواد سمـی از آنها دشـوار است. درنتیجه همه باید در ریخن مواد در فاضلاب مراقب باشیم.

تنها آب سرد لوله، آب آشامیدنی است. عکس: هانا خو استِد (Hanna Sjöstedt)

چه موادی را می توان در فاضلاب ریخت؟

تنهـا چـیزی که مـی تـوان در تـوالت ریخـت، دستمــال توالت و چیزهایی است که از بدن خارج می شوند. کاغـذ توالت از جـنس مخصوصـی است که می تواند در آب حـل شـود. سایر دستمـال های کاغذی، مانند دستمـال کاغذی آشپزخانه، دستمال کاغذی های نمناک و دستمال کاغذی های دیگر می توانند راه فاضلاب را مسدود کنند. این ها می توانند در کارخانه تصفیه فاضلاب نیز مشکل ایجاد کنند.

برای رهـائی از ورود سمـوم به فاضـلاب، می توانید فرآورده هـای سـازگـار با محیـط زیست خـریـداری کنید. برای مثـال موادی برای لبــاسشـویی و ظرفشویی وجـود دارد که روی آنها علامت قو (Svanen) یا گزینه مناسب محیــط زیسـت (Bra miljöval) وجــود دارد. داروهــا را هـرگـز نبــایــد در فاضلاب یا سطل آشغال انداخت، بایـد آن ها را به داروخانه تحویل داد. در داروخانه ها کیسه های مخصوص دور ریخن دارو وجود دارد.

انرژی

تمام انرژی و برقی که ما مصرف می کنیم، بر محیط زیست تأثیر می گذارد. انرژی به میزان بسیار زیادی در زمینه حمل و نقل، گرمایش ساختمــان ها و صنایـع مصـرف می شـود. انرژی در اغلب موارد از نفت، گاز و ذغـال تأمـین می شود و این برای محیـط زیست، مناسب نیست. برای کاهش تغییرات در آب و هـوا لازم است که انرژی کمـتری مص‌ـرف کرده و به جای آن از انـرژی آب، باد و آفتاب که برای محیط زیست مناسب تر هستند استفاده کنیم.

برای کمک به کاهش مواد زائد در هـوا، می تـوان از وسائل نقلیه همـگانی استفاده کرد. یعنی این که به جای اتومبیل، با تراموا، مترو، قطار یا اتوبوس سفر کنیم. همچنین می توان به جای هواپیما با قطار سفر کرد. به این نیز خوب است توجه داشته باشید که چه کالاهایی را از فروشگاه ها خریداری می کنید. کالاهـایی را بخرید که در نزدیکی محـل زندگیتان تولید شده اند. شما همچنین می توانید مصرف گوشت خود را کاهش دهید، چون که برای تولید گوشت از انرژی زیادی استفاده می شود. شما همچنین می توانید در مصرف انرژی در خانه خود نیز صرفه جویی کنید.

علامت های سازگار با محیط زیست، Bra Miljöval و Svanen

صرفه جویی در مصرف انرژی در خانه

شما می توانید برای صرفه جویی در مصرف انرژی در خانه، مثـلا مبـل را جلوی رادیاتور شوفاژ نگذارید. به این ترتیب، گرما بهتر می تواند در اتاق پخش شـود. دستـگاه هـای الکریکی اغلب روشـن و در وضعیـت انتــظار (standby) هستند. با خاموش کردن این دستگاه ها، شما به میزان زیادی در مصرف انرژی صرفه جویی می کنید. شما همچنین با گذاشتن در قابلمه هنگام جوشاندن آب روی اجاق یا استفاده از کتری برقی، به میزان زیادی در مصرف انرژی صرفه جویی خواهید کرد.

بهتراست از لامپ های کم مصـرف استفاده کنید یا هنـگام خروج از خانه، چراغ ها را خاموش کنید.

نیروگاه برق بادی عکس: Colourbox

برق شما از کجا تامین می شود؟

برق و انرژی الکتریکی در سـوئــد بیشـتر از نیروگاه های آبی و هستـه ای تامین می شود. نیروی آب، برقی است که در نیروگاه های آبی در بسیاری از رودخانه های ســوئــد تولیـد می شود. در سوئد سه مرکز تولیـد نیروی هسته ای فعــال وجــود دارد که درمجمـوع از ده نیروگاه تشکیل شده اند. نـیروگاه هـای هستـه ای بیش از نیمـی از بـرق مـورد نیـاز کشـور را تامیـن می کنند. میزان کمـتری از برق مصرفـی کشـور از زیست سوخت، نفت و گاز به دسـت می آید. زیسـت سـوخـت برای نمـونـه هـیزم و چوب است. ده درصد از میزان انرژی در سوئد از نیروگاه های بادی تامین می شود. نیروگاه آبی و بادی بهترین گزینه برای محیط زیست هستند، چون که این انرژی ها پایان ناپذیر ند.

دولت سوئد دارای اهدافى براى سیستم انرژی پایدار و صد در صد انرژی تجدید پذیر است.

انتخاب شرکت برق

شما با عـوض کردن شرکت تولـید برق، می توانید پول زیادی پس انداز کنید. اگر در آپارتمـان زندگی می کنید می توانید سـالانــه بین ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ کرون صرفه جویی کنید. اگر در ویلا زندگی می کنید می توانید چند هزار کرون در سال صرفه جویی کنید. اما شما نمی توانید شرکت شبکه برق رسانی خود را تغییر دهید.

کنترل بهای برق – مقایسه قیمت ها و شرایط

در صفحه اینترنتی Elpriskollen شما می توانید بهای برق و شرایط شرکت های مختلف را در سوئد ببینید.

عوض کردن شرکت برق آساـن است. در بیشـتر مـوارد، یک مکالمه تلفنی کافی ست. اما باید ببینید که چـگونه قراردادی دارید، چـون ممـکن است تعویض شرکت در میان مدت اعتبار یک قرارداد، گران تمام شود.

انواع مختلف قرارداد برق

برق با بهای ثابت:

بهـای بـرق برای یک مدت معـین، ثابت است. چنیـن قراردادی می تـوانـد مناسب باشد چون اگر بهای برق افزایش یابد شمـا در امان خواهیـد بـود. اما اگر بهای برق کاهش پیداکند، شما برق ارزان تری به دست نمی آورید.

برق با بهای شناور:

بهای برق باتـوجـه بـه وضـع بـازار، تغیـیر مـی کنــد. با کاهـش بهـای برق، شما برق ارزان تری به دست می آورید. بهای برق در طول مدت قرارداد شما می تواند کاهش یا افزایش پیداکند.

بهای برق تا اطلاع بعدی:

اگر خودتان انتخابی نداشته باشید، بهـای بــرق بــرای شمـا به صـورت خودکار (اتوماتیک) تعیین می شود. این بهای برق، متغیر است و تقریبا سه بار در سال تغییر می کند. این شیوه پرداخت بهای برق معمولا از شیوه ثابت و شناور، گران تر است.

برق سازگار با محیط زیست (برق سبز):

برق سـازگار با محیـط زیسـت بـرقـی است که از منـابـع سازگار با محیط زیست، مثلا از نیروگاه بادی یا آبی تأمین می شود.