کمون شما این چنین اداره می شود

آخرین به روز رسانی: 3 9 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

تمـام کسانی که در ســوئــد زندگی می کنند، سـاکن یـک کمـون هستنـد. ۲۹۰ کمـون در کشـور وجـود دارد. در سـوئـد کمون ها خود درمورد میزان مالیاتی که ساکنان باید پرداخت کنند و همچنین نحوه مصرف آنها تصمیم می گیرند. این امر خودمختاری کمون ها نامیده می شود.

ک کمیته (nämnd) از گروهی از سیاستمـداران تشـکیل می شود که در زمینه های بخصوصـی در کمون تصمیـم می گیرند، برای نمـونـه درمــورد مدارس. نمـونـه ای از زمینـه هـای دیگر کـودکیاری، مراقبـت از سالمنـدان، خدمات اجتماعی، ترافیک، محیط زیست، اوقات فراغت و فرهنگ است.

سیاستمـداران عضـو کمیته ها معمـولا سیاستمـداران اوقاـت آزاد هستنـد. منظـور این است که کار آنها در کمیـته به موازات اشتغال یا تحصیـل آنها انجام می شود. هر کمیتـه دارای بودجـه متفـاوتـی ست. میزان این بودجه باتوجـه به زمینـه ای که در آن تصمیــم گیری می کننـد، تعیـین می شـود. هر کمیته دارای یک بخـش اداری است. در این ادارات، کارمنـدانـی برای برنامه ریزی و اجرای تصمیمات سیاستمداران کار می کنند.

کمون ها، معمولا پاسخگوی مسائل جاری و روزمره ی زندگی ساکنان خود هستند. در زیر می توانیـد برخی از زمینـه هایـی را که کمــون ها مسئولیت آنها را دارند، بخوانید:

کودک یاری

کودک یاری، نام مشترکی برای فعالیت های آموزشی برای کودکان خردسال است. محــدوده کـودکیاری، برای نمـونه مهـدکودک ها، مهــدکودک های خانوادگی و خانه های اوقات فراغت را دربر می گیرد.

شمـا که کار یا تحصـیل مـی کنید یا جـویـای کار هستـید حــق داریـد که فرزندتان را در منطقـه زندگیتان به مهـدکودک بفرستیـد. مهـدکودک برای کودکان یک تا پنج ساله است.

تمام کودکان در سوئد حق دارند وقتی که ۶ سالگی را تمام می کنند به کلاس آمادگی بروند. عکس: Colourbox

مدارس ابتدایی

در تمام کمـون ها، مـدارس ابتدایـی کمونی برای کودکان شش تا شـانزده ساله وجـود دارد. مـدارس مستقـل و مدارس کاملاً خصوصی نیز می تواند وجـود داشته باشـد. کسی که به مدرسـه خصوصـی می رود باید شهـریـه بپردازد. مخـارج مـدارس دولتی و مستقـل از پول مالیـات مـردم پرداخت می شـود. هر کودکی با رسیدن به سن شش سـال تمـام، می تواند جایی در کلاس آمادگی به دست بیاورد. شما می توانید انتخاب کنید که فرزندتان به کلاس آمادگی برود یا نه. اغلب کودکان در سوئد به کلاس آمادگی می روند. سالی که کودکان به سن هفت سالگی تمام می رسند باید به مدرسه بروند که به آن تحصیـل اجبـاری گفتـه می شود. دوره ابتـدایـی، چـه در مـدارس دولتی و چه مـدارس آزاد، رایگان است. مـدارسی را که در کمـون شما قرار دارند می توانید در وبسایت کمون ببینید.

مراقبت از سالمندان عکس: سوسن کرونهولم، یونِر

مراقبت از سالمندان

افراد سالمند اغلب برای انجام کارهای روزانه خود به کمک نیاز دارند. برپایه قوانـین سـوئــد، سالمنـدان حق دارند از کمک و پشتیبانی جامعه برخـوردار شوند.

بسیــاری از سالمنــدان ترجیح می دهند که در خانه های خود زندگی کنند. کمـون می تـوانـد کمک های لازم در زمینه درمان و خدمـات خانگی را دراختـیار آنها بگـذارد تا آنـها بتوانند در خـانـه خــود بمـاننــد و به آن خدمات خانگی گفته می شود.هزينه خدمات خانگی بسته به کمون متغـیر است. همچنـین می توان وسایل کمکی و لوازم دیــگری که زندگی در خـانـه خــود را آســان تر مـی سـازد، دریافت کـرد، مـاننــد رونــده (واکر، rullator)، کابین حمام بزرگ تر و آستانه های کوتاه تر

درصـورت ممکن نبودن ادامـه زنـدگی در خـانه شخصی، می توان به یکی از خـانـه های سالمنـدان نقـل مکان کرد. انواع مختلف خـانه های کمـونی سالمندان وجود دارد و سالمندان می توانند در آپارتمان های شخصی خود در آنجـا زندگی کنند. دراین خـانه ها، کارکنانی برای نگهـدارى و خدماتی مانند دادن غذا و نظافت به سالمدان کمک می کنند.

اداره خدمات اجتماعی/دفتر امور اجتماعی

مانند تمام جاهای دیگر دنیا در سوئد نیز والدین باید مسئولیت کودکان و نوجـوانان خـود را به عهـده بگیرند. اما اگر این مسئـولیت به خـوبـی انجام نشود، اداره خدمات اجتماعی در کمون بیشرین مسئـولیت را دارد. اداره خدمـات اجتمـاعی به کودکان و خـانـواده هایی که درگیر مشکلاتی هستند کمک می کند. این می تواند به خانواده هایی مربوط شـود که به اندازه کافی پـول ندارنـد. همچنـین می تواند به کسـانی مربوط شـود که جایی برای زندگی ندارند. یا افرادی که مشکل مواد مخدر و الکل دارند. یا زنانی که کتک خورده و تهدید شده اند. کمک اداره خدمات اجتماعی می تواند به صـورت گفتـگو، برگزاری دوره آمـوزشی برای والدین، تعیـین فرد رابط برای جوانان یا همه خانواده باشد. فرد رابـط مانند یک دوست یا خویشاوند است که می توان با او صحبت کرد و مشغولیت های خوبی همراه او انجام داد. اگر گزارشی دریافت شود که با یـک کودک در خـانه بدرفتاری می شود، اداره خـدمـات اجتمـاعی باید تحقیقاتی در این مورد انجام دهد.

اگر برای آن کودک مشکلات بسیار بزرگی وجود داشته باشد، اداره خدمات اجتماعـی می تواند تصمـیم بگیرد که کـودک را از نزد والدینـش به خـانـه دیگری منتقل کند.

در دفاتر اموراجتماعی می توانید این خدمات را دریافت کنید:

  • مشاوره و کمک برای نوجوانان و خانواده های دارای فرزند.
  • مشاوره و کمک برای کسانی که مشکل اعتیاد دارند.
  • مشاوره و کمک برای کار و تحصیل.
  • کمک هزینه گذران رندگی

 

کمک هزینه گذران رندگی

کمک هزینه گذران زندگی که شما می توانید در کمون خود به آن دست یابید توسط اداره خـدمـات اجتمـاعی ارائه می شـود. اگر شمـا در تامـین هزینه های اقتصـادی با مشـکل روبرو هستیـد می توانید از کمک هزینه مالی برای گذران زندگی استفـاده کنید. به این کمـک هزینه حمایت مالی نیز گفته می شود. شما می توانید کمک هزینه ی گذران زندگی برای تامین نیازهای اساسـی مانند هزینه ی نگهـداری کودکان، امـور درمـانی و دندان پزشکی بگیرید.

کمک هزینـه ی گـذران زندگی به منابـع مالی گفته می شود که به مقـدار یکســانی به ســاکنان سـراسـر کشــور داده می شــود جهـت پوشش دادن هزینه های منزل از آن میـان، برق مصرفی و بیمـه ی منـزل. از اینرو کمک هزینه گذران زندگی به مـیزان درآمد هز خـانواده متفاوت است.به عبارت دیگر تنها مابال تفاوت درآمد به خانواده پرداخت می شود.

امــکان موافقـت با پرداخـت کمـک هزینـه ی گذران زندگی وجــود دارد به شرطی که نتوان به صـورت دیگری نیازها را تامین کرد. اگر فرد متقاضی کمک هزینه توانایی کارکردن داشته باشد باید کار کرده و یا در جستجوی کار باشد. همچنـین بایـد در فعـالیت هایی که اداره ی خـدمـات اجتماعی برگزار می کنـد با هـدف دستیـابی به کار مشارک کند. و در صـورت عـدم مشارکت نمی توان وام کمک هزینه ی زندگی دریافت کرد. اگر شما پولی در بانـک و یا وسیـلـه ی اقتصــادی با ارزشـی مانـند خودرو داشته باشیـد نمی توانید از وام کمک هزینه زندگی استفاده کنید.

اوقات فراغت و فرهنگ

در زمینه اوقات فراغت و فرهنگ، کمون های سوئد خدمات مختلفی ارائه می کنند. کمون ها کتابخـانه دارند و در آنجـا می توان بطور رایـگان کتاب به امانت گرفت. کمـون ها ممکن است مـدارس فرهنـگی داشته باشند که کـودکان و نوجـوانـان می تواننـد با پرداخـت هزینـه کمـی، نواختـن آلات مختلف موسیقـی، نقاشـی یا اجـرای تئاتر را یاد بگـیرند. کمونهـا اغلب به انجمن ها نیز کمک مالی کنند.

عکس: Colourbox

کتابخانه

همه کمـون هـای سـوئــد برای ساکنـان خود کتابخـانـه دارند. بزرگ ترین کتابخانه اغلب در مرکز شهر قرار دارد و کتابخانه شهر نامیده می شود.

در کمـون هـای بزرگ معمـولاً کتابخـانـه های کوچـکی نیز در بخـش های مختلف آن وجود دارد. در کتابخانه ها می توانـید کتاب به امانت بگیرید، روزنامه ها را مطالعه کنید، به موسیقی گوش بدهید و از کامپیوتر استفاده کنید. در آنجا کتاب ها و روزنامه هایی به زبان هـای زیاد دیگری نیز وجود دارد. برخی از کتابخانه ها دارای برنامه تمرین زبان و انجام تکالیف درسی نیز هستند.

شما می توانید کتاب، روزنامه و صفحه یا دیسک (سی دی) را رایگان به امانت بگیرید. برای این کار شمـا به یـک کارت کتابخانه (کارت امانت یا lånekort) احتیاج دارید. این کارت را می توانید از هر کتابخانه ای دریافت کنید.

کمیته حمایت از مصرف کنندگان

در اغلب کمون ها معمولاً یک کمیته حمـایت از مصـرف کننـدگان وجـود دارد. اگر کـالائـی خـریـده اید که نقصـی در آن است یا ناراضـی هستـید می توانید در این کمیته ها کمک دریافت کنید. این کمیتـه ها از حقــوق و وظایفـی که شمـا به عنـوان یک مصرف کننـده دارید، بااطـلاع هستند و می دانـند که چگـونـه می توانـید کالایی را که نقصـی در آن اسـت پس بدهید. اینکه چگونه باید شکایت خود را (بازگرداندن کالا) نسبت به کالای معیوب

تماس با ادارات

در ســوئــد شیــوه هـای مختلفی برای تمـاس با ادارات وجــود دارد. اگـر پرسش های ساده ای دارید بهـتر است از سایت اداره مربـوطـه در اینترنت استفاده کنید. این ادارات معمـولا اطـلاعاتـی را به زبان های مختلف ارائه می دهند. صندوق بیمه برای نمونه به ۲۲ زبان ازجملـه عربی، سومالیایی، فارسی و کردی سورانی اطلاعات دراختیار مراجعه کنندگان می گذارد. شما می توانید به دفتر هر یک از ادارات نیز مراجعه کنید.

شما از حقِ داشتن مترجم برخوردارید. عکس: Colourbox

حق داشتن مترجم

اگر شمـا سـوئـدی بلـد نیستـید حــق دارید یـک مـترجـم داشتـه باشیـد. برای مراجعـه به اداره کاریابی، صنـدوق بیمـه، اداره خدمات اجتماعی و بیمارستان حق دارید از مترجم استفاده کنید. هنـگامی که وقت مـلاقـات می گیرید باید بگوئید که به مترجم نیاز دارید.