ایمنی

آخرین به روز رسانی: 9 3 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

برای این که شمـا بتوانـید در امنیت زندگی کنید، اداراتـی در سـوئد برای حفـظ امنیت کار می کنند. شمـا خـود دنیز می توانید برای حفـظ امنیت، برخی کارها را انجام دهید.

 سازمان خدمات امداد و نجات

سازمان خدمات امداد و نجات، کار خاموش کردن آتش در آتش سوزی ها و کمک در حوادث رانندگی یا دریائی را انجام می دهد. سازمان خـدمـات امداد و نجات از بروز آتش سوزی نیز جلوگیری می کند. این سازمان برای نمونه در مورد کارکرد دستگاه اعلام خطر آتش سوزی و آتش خامـوش کن توضیح می دهد. به سازمان خدمات امداد و نجات که به کمـون ها تعـلق دارد "سازمان آتش نشانی" نیز گفته می شود.

منبع: SOSalarm.se

درصورت بروز آتش سوزی، این چنین عمل کنید

  • نجات دادن – جان افرادی را که در خطـر هستند نجات دهید، اما هیچ خودتان را به خطر نیندازید. توجه داشته باشید که دود ناشی از آتش سـوزی سـمی ست. برای خـارج شـدن از محـل، روی زمین بخزید. پنجره ها و درها را ببندید.
  • هشدار دهید – به افـرادی که با خطـر آتش سـوزی روبرو هستند هشدار بدهید.
  • اعلام خطر کنید – اگر آژیر آتش سـوزی وجـود دارد آن را بزنـید یا از یک مکان امن با شماره تلفن ۱۱۲ تمـاس بگیرید. هنـگام آمدن ماموران آتش نشانی از آنها استقبال کنید.
  • آتش را خاموش کنید – اگر تجهیزات آتش خاموش کن را دارید از آن استفاده کنید. ماده دستگاه آتش خاموش کن را به گـدازه آتش بپاشید نه به شعله ها.

درصورت مشاهـده آتش سوزی، مهـم ترین کار، زنـگ زدن به شمـاره ۱۱۲ است. شما باید بگویید که چه اتفاقی افتاده و چه خساراتی قابل مشاهده است. شما همچنین باید نشانی محل را بدهید و بگوئید که کمک در کجا لازم است و خود را نیز معرفی کنید.

 

عکس: یونِر

پلیس

اگر از پلیس پرسشی دارید یا می خواهید وقوع جرمی را خبر بدهید، به شماره تلفن ۱۱۴۱۴ زنگ بزنید. این شماره در تمام سـوئـد یکسان است. اگر عجله است و اتفاقی اضطـراری پیش آمـده به شمـاره تلفن ۱۱۲ زنگ بزنید. شما اگر وقوع جرمـی را می بینید، اگر کسـی آسیـبی دیده است و به کمک احتیاج دارد یا جایی آتش گرفتـه است باید به شماره تلفن ۱۱۲ زنگ بزنید.

ایمنی در ترافیک

اداره امور ترافیک (Trafikverket) اداره ای در سـوئـد است که مسئولیت ایجاد ایمنی در ترافیـک را به عهـده دارد. هـدف ادارات سـوئـد این است که هیچ کسی در حوادث رانندگی و ترافیـک آسیب جـدی نبیـند. مسئلـه مهم رعـایـت سرعت مجـاز توسـط راننـدگان، راننـدگی بدون مصـرف الکل و استفاده از وسایل ایمنی است. طـبق قـانـون باید تمـام سرنشینـان یـک اتومبیل کمربند ایمنی داشته باشند. کودکان به تجهیزات ایمنی ویژه، مانند بالشتک یا صندلی مخصوص کودکان در اتومبیل نیاز دارند. این نیز قـانـون است که کودکان زیر ۱۵ سال باید هنگام دوچرخـه سـواری از کلاه ایمنـی استفاده کنند.

در سوئد باید در سمت راست جاده رانندگی و دوچرخه سواری کنید. اگر مسیر مخصوص دوچرخه وجود دارد از آن استفـاده کنید. هنـگام راه رفتن اگر مسیر عابر پیاده یا پیاده رو وجود دارد، از آن استفاده کنید. همچنین می توانید در سمت چپ خیـابان ها و جـاده ها نیز راه برویـد. برای عبـور از خیابان، از خـط عابر پیاده استفـاده کنید. دراین صـورت اتوموبیـل ها و دوچرخه ها باید به شما راه بدهند.