بیمه بیکاری

آخرین به روز رسانی: 4 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

تقریبا نصف تمام مردم سوئد دارای یک شغل و حقوق بگیر هستند. میزان بیکاری حدود ۵/۶ درصد است. بیکاری درمیان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بالاتر از بقیه است و به حدود ۴/۱۶ درصد می رسد.

بیمه ای در سوئد وجود دارد که از کسی که بیکار می شود، حمایت می کند. این بیمه که بیمه بیکاری نامیده می شود، امـکانی فراهـم می کند تا کسی که بیکار شده بتواند در طول مدتی که جـویای کار است، درآمدی داشتـه باشد. شما می توانید عضو یک صندوق بیـکاری، a-kassa شـویـد که یک انجمن مالی است و به اعضای بیـکار خـود کمـک هزینه بیـکاری پرداخت می کند. اگر می خواهید عضو یک صندوق بیکاری شوید، باید ماهانه حق عضویت بپردازید.

شرایط دریافت کمک هزینه بیکاری

اگر شما حداقل یک سال عضو یک صندوق بیکاری بـوده اید و شش مـاه از این یک سال را هم کار کرده اید، حـق دارید کمـک هزینه بیـکاری دریافت کنید که براساس آخرین حقوق قبلی شما محاسبـه می شـود. شمـا می توانید کمک هزینه ای از صندوق بیکاری برای ۳۰۰ روز و در صورتی که فرزندی زیر ۱۸ سال داشته باشید، می توانید برای ۴۵۰ روز کمک هزینه دریافت کنید. در ۲۰۰ روز اول بیکاری، شما ۸۰ درصد حقوقتان را دریافت خواهیـدکرد. سپس بعد از این تاریخ ۷۰ درصـد را در بر می گیرد. شمـا می توانیـد حـداکثر ۹۱۰ کرون در ۱۰۰ روز اول دریافت کنید. و از روز ۱۰۱ تا۳۰۰ می توانید حـداکثر ۷۶۰ کرون در روز بگیرید.

کمک هزینه بیکاری را تنها برای مدتی محـدود می توانیـد دریافت کنید و در این مـدت نیز باید فعالانه در جستجـوی کار جدیـدی باشید. صنـدوق بیــکاری که شمـا با آن مرتبط هستید تنهـا مرجــع تصمیــم گیرنــده برای پرداخت کمک هزینه به شماست.

اگر شما عضو هیـ-چ صنـدوق بیــکاری نیستـید و نمی خواهید هم باشید، می توانید کمک هزینه بیـ-کاری را از صنـدوق مکمـل بیکــاری به نام آلفا درخواست کنید. کمـک هزینه از صنــدوق آلفا بر اسـاس حقوق پایه ۳۲۰ کرون در روز محاسبه می شود.

این حقوق پایه، کمک هزینه ای ست که شما به این دلیل که عضو صندوق بیــکاری نیستیـد یا مــدت کوتاهی عضــو آن بوده اید، دریافت می کنید. حقوق پایه به کسانی پرداخت می شود که ۲۰ سال تمام و یا بیشتر داشته باشند. حقوق پایه توسـط یـک صندوق بیـکاری یا صندوق مکمل بیکاری، صندوق آلفا به شما پرداخت می شود.