بازار کار در سوئد

آخرین به روز رسانی: 3 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

بازار کار می تواند به دو بخش خصوصی و عمومـی تقسیم شود.

در بخش خصوصـی شرکت هایی با مالکیت خصوصـی و سوددهـی وجـود دارد. این شرکت ها می توانند شکلهای مختلفـی داشـته باشـند ماننـد فروشـگاههـای کوچک یا تجارت دیگر، صنـایـع تولیـدی، فعالیتهـای ساختمـانـی، وکالت و حسابرـسی، حمـل و نقـل و رستـوران ها. حـدود ۷۰ درصـد تمـام کارکنان استخدامی در بخش خصوصی کار می کنند.

بخش عمومی در مالکیت دولت، کموـن ها و شوراهـای استانـی است. در بخش عمومی افراد زیادی برای نمونـه در زمینه خدمات درمانـی، آمـوزش، پلیس،مراقبتهای اجتماعی، کودکستان، حفاظت محیط، جمـع آوری زبالـه، امور آب و فاضلاب و خدمات امداد و نجات کار می کنند.

مشاغل با کمبود نیروی کار - اینجا کار وجود دارد

حرفه هایی که تصـور می شـود در آینـده کمتر کسـی بتواند آنهـا را انجـام دهد، مشاغل با کمبود نیروی کار نامیده می شوند.

برای کار در این مشـاغـل اغلب به تحصیلات حرفه ای در سطـح دبیرستـان یا بالاتر نیـاز است. تحصیـلات بالاتر، تحصـیل پس از دبیرستـان اغلـب در دانشگاه یا مدرسه عالی است.

تحصـیل برای یافتـن کار در سـوئـد مهـم است و تحصیـلات بالاتر، امـکانات بیشتری برای یافتن کار ایجاد می کند. بسیـاری از کارفرمـاهـا برای کسانی که جویای کار هستند، شرط داشتن حداقل تحصیل دبیرستانی را تعیین می کنند. معنای آن این است که شمـا بایـد دیپلـم دبیرستـان را داشتـه باشیـد. داشتـن مدرک فارغ التحصیلـی دبیرستــان برای ادامـه تحصیـل در سطـح بالاتـر نـیز ضروری است.

در زیر می توانید حرفه هـایی را که اداره کاریابی تشخیـص داده در آینـده نزدیک با کمبود نیروی کار روبرو خواهدشد، ببینید. (منبع: اداره کاریابی)

حرفه هایی که به تحصیلات دبیرستانی نیاز دارد و با کمبود شدید جوینده در طول سال ۲۰۱۷ روبرو هستند (به آسانی می توان این کارها را به دست آورد)

 • مهندس و کارشناس فنی در رشته مهندسی معدن و متالورژی
 • پزشک
 • برنامه نویس کامپیوتر و کارشناس توسعه سیستم
 • منشی/خدمات اجتماعی
 • کارشناس برآورد کمکهای لازم
 • پرستار روان درمانی، اورژانسی، سالخوردگی، کودکان، عکسبرداری و اتاق عمل و پرستاران مناطق مختلف
 • راهنمای متخصص آموزشی
 • مهندسی شهری ساختمان و تاسیسات، برق و مخابرات
 • مهندس و کارشناس فنی ساختمان
 • طراح فنآوری اطلاعات
 • مهندس تاسیسات گرمایش و تهویه
 • معلم (دوره یپیش دبستان )
 • معلم (مقطع ابتدایی و بالاتر)

حرفه هایی در سطوح دیگر تحصیلی که با کمبود شدید جوینده در طول سال ۲۰۱۷ روبرو هستند (به آسانی می توان این کارها را به دست آورد)

 • آشپز
 • بنا
 • کمک پرستار
 • جوشکار ساختمان
 • جوشکار وبرشکار ورقه های آهنی نازک
 • تعمیرکار خودرو و کامیون
 • راننده کامیون
 • کارگر عایق کار
 • کارگر نصب کف پوش
 • کارگر تاسیسات
 • کارگر نصب دستگاه گرمایش و تهویه
 • کارگر بتونکار
 • نجار و کارگر نجاری
 • نجار و کارگر نجاری
 • نقاش
 • ابزارساز
 • کارگر تاسیسات
 • موزائیک کار
 • کارشناس فنی کنترل و هدایت
 • منشی پزشک

در آینده،کار در کجا وجود دارد؟

اداره کاریابی پیش بینی می کند که در طول پنـج تا ده سـال آینده، در برخی از مشاغل، کمبود نیروی کار به وجود خواهدآمد. بخشی از این کمبود نیروی کار توسط کسانی که به سوئد مهاجرت می کنند، جبران خواهدشد.

مشاغل و حرفه هایی که در پنج تا ده سال آینده به نیروی کار نیاز خواهندداشت.

 • حرفه های کامپیوتری
 • مربی کودکستان و راهنمای اوقات فراغت
 • آموزگار دوره ابتدایی
 • دبیر دبیرستان
 • پزشک
 • پرستار
 • راهنمای متخصص آموزشی
 • دندان پزشک
 • کمک دندان پزشک
 • کمک پرستار
 • مشاغل فنی
 • تعمیرکار خودرو و کامیون
 • تعمیرکار ماشین آلات
 • راننده اتوبوس
 • راننده ی قطار
 • کارور دستگاه های CNC
 • آشپز
 • مشاغل فنی متعدد ساختمان

منبع: اداره کاریابی

عکس: یونِر

برابری جنسیتی در بازار کار

برابری جنسیتی در بردارنده حقوق، وظایف و امکانات یکسان برای زنان و مردان در تمام امور مهم زندگی است. دولت هـدفی را برای نحـوه افزایش میزان برابری در سوئد تعیین کرده است. برای اطلاع بیشتر به فصـل چهـار نگاه شود. هرگاه جامعه ای از توانایی و خلاقیت هم زنان و هم مردان بهره بگیرد، معمولا منجر به عدالت و افزایش رشد اقتصادی خواهدشد.

سـوئـد از جهـات زیادی یک کشور برابر است. حدود ۸۰ درصد از زنان ۲۰ تا ۶۴ ساله سوئد در خارج از خانه کار می کنند که در مقایسـه با بسیـاری از کشـورهـای دیگر در سطحـی بالاست. اما کمبودهایی در زمینـه برابـری در بازار کار وجود دارد. زنانی که در مشاغلـی که مـردان نیز کار می کنند، اشتغال دارند، اغلب دستمزد کمتری می گیرند، با این که همان کار مـردان را انجـام مـی دهنـد. در سطـح مدیریـت شرکت ها، شمـار زنـان از مـردان کمتر است. تحقیقات همچنیـن نشان می دهد که امـکانـات زنـان و مردان برای این که بتـواننـد کار و زنـدگی خـانـوادگی را با یکـدیـگر ترکیب کنند، متفاوت است. زنان بیشتر کارهای خانه را انجام می دهند با این که درست به اندازه مردان نیز کار می کنند. زنان بیشتر از مردان از مرخصی درازمدت نگهداری از فرزند استفاده می کنند.

دولت برای ایجـاد برابـری در زمینـه های مختلـف تـلاش می کند. ازجمـله اهـدف دولت این است که زنـان و مردان، بدون تـوجـه به جنسیت بلکه بخاطر لیاقت، توانایی و علاقه داشتن کاری را انتخاب کنند. تقسیماتی در بازار کار سوئد انجام شده است که برای نمونه بیشتر زنان در بخش درمان و مراقبت و مردان در بخـش فنی و ساختمانـی به کار مشغـولنـد. تعـداد مردانی که شرکت تاسیـس می کنند یا در کاری رئیس هستنـد نیز بیشتر از زنان است.

این تصویر، تقسیم جنسیتی کار را در سی شغل از معمول ترین شغل ها در سوئد نشان می دهد. تنها سه شغل از ۳۰ شغل بزرگ، تقسیم برابری دارند، یعنی ۴۰ تا ۶۰ درصد هریک از جنسیت ها. منبع: مرکز آمار سوئد SCB

کدهای اجتماعی در بازار کار

برخی کدهای اجتماعی وجود دارد که می توانند معرف بازار کار سوئد به حساب بیایند.

بسیار معمول است که در سـوئـد اداره محـل کار «همــوار» بـوده و هرمـی نيـست، و ایـن یعنـی اينــكه رئـیس و کارکنـان، و كارگـران مشتـرکا تصـمیـم می گیرند. این روش تصمـیم گیـری وقت بیشـتری می گـیرد، اما اغلـب باعـث افزایش حس مشارکت و نیز مسئولیت پذیری بیشتری می شود. انتظار می رود کسی که استخدام است مسئولیت بیشتری را در کار به عهده بگیرد.

فضا در بسیاری از محیط های کار، معمولا غیر رسمـی ست. این می تـوانـد به چـگونه خطاب کردن یکدیگر و چـگونه لبـاس پوشـیدن مربـوط باشـد. معمول است که هر کس سر کار، لباس روزانه و معمولی خود را می پوشد.

وقت، مسئله مهمـی در بسـیاری از محـل های کار است. سر وقـت آمـدن، مهم است.

یک لحظه مهم در روز کاری، ساعت قهوه خوری است که همه یکدیگر را می بینند، با هم حرف می زنند و قهوه یا چای می نوشند.

کارفرما و کارورز

بازار کار به دو بخش تقسیم می شود: کارفرمایان و کارکنان.

کارکنان همچنین مستخــدم نیز نامیـده می شـوند. برای هـم کارفـرمـاهـا و هـم کارکنان، اتحـادیه ها و سازمان هـایی وجـود دارد. در این اتحـادیه هـا یا سازمان هاست که کارفرماها یا کارکنان همکاری می کنند و برای منافـع خـود در بازار کار تلاش می کنند. تمام کسانی که عضو این اتحادیه ها یا سازمان ها هستند، می توانند حضور داشته و تاثیر بگذارند.

سازمان کارفرمایان، منافع کارفرماها را نمایندگی می کند.

بزرگترین سازمان های کارفرمایان اینها هستند:

 • اتحادیه بازرگانی و صنعت سوئد برای شرکت های خصوصی
 • اداره کل کارفرمایان و SKL (سازمان کمون ها و شوراهای استانی) برای محل های کار دولتی .

سازمان های صنفی، منافع کارمندان و کارکنان را نمایندگی می کنند.

بزرگترین سازمان های صنفی اینها هستند:

 • LO (سازمان سراسری کارگران سوئد)
 • TCO (سازمان مرکزی کارمندان)
 • SACO (سازمان مرکزی دانشگاهیان سوئد)

سازمـان هـای صنفـی ملی از اتحادیه های صنفی کوچـک زیـادی تشــکیل شده اند که رشته ها و حرفه های مختلفی را نمایندگی می کنند.

در سوئد از سال های ۱۸۸۰ اتحـادیه هـای صنفی وجـود داشتـه و بسیـاری از کارکنان به عضویت آنـها در می آیند. عضویت در یک اتحـادیـه صنفـی، اختیاری است. کسانی که عضو یک اتحادیه صنفی هستنـد، حـق عضویت می پردازند. معمولاً افراد هم عضـو اتحـادیه صنفـی و هـم عضـو صندوق بیـکاری a-kassa هستـند. صنـدوق بیکاری، یک انجمن مالی است که به اعضای خود اگر بیکار شوند، پول پرداخت می کند. صنـدوق هــای بیـکاری متعدد و مختلفی وجود دارد و اغلب صندوق بیکاری مرتبط با اتحادیه ای است که فرد عضو آن است.

اتحادیه های کارگران و سازمان های کارفرمایان بطور مرتب با یکدیگر دیدار کرده و درمورد مقرراتی که برای بازار کار مناسب است با یکدیـگر مذاکره می کنند. این مذاکرات اغلب به دستمزدها و دیگرحقـوق ها و وظایف در محیط کار مربوط می شود. حـق مذاکره، در قـانـون مشـارکت در تصمیـم گیری ها، MBL تصویب شده است.

قوانین و توافق نامه های مختلفی وجود دارد که بازار کار سوئد را تنظیم می کنند. عکس: یونِر

 قانون کار

قوانین و قراردادهای زیادی درمـورد کار در سـوئـد، وجـود دارد. قوانین و مقررات مربوط به رابطه میان کارفرما و کارورز، قانون کار نامیده می شود.

قانون مشارکت در تصمیم گیری ها، MBL

قـانـون مشارکت در تصمیم گیری ها، MBL، یکی از قوانـین مهـم قـانـون کار است. در این قانون، مقررات مربوط به حق سازماندهی اتحـادیه هـای صنفی در محـل هـای کار وجـود دارد. این قـانـون همچـنین می گویـد که کارفرما باید در مـورد مسائل مهم محـل کار به کارکنان اطـلاعـات بـدهـد. کارفرما همچنین باید قبل از انجام تغییرات در محـل کار، با اتحـادیه هـای صنفی مذاکره کند.

قانون تامین استخدام، LAS

قانون تامین استخدام، LAS، از کارکنان هنگام فسخ قرارداد استخدام و یا برکناری از کار حمایت می کند.

این قانون درمورد افرادی صدق می کند که استخـدام دائـم باشنـد. در این قـانـون نوشتـه شده که قرارداد استخـدام یک فرد را نمی توان بدون دلیـل موجه فسخ کرد. دلیل موجه می تواند این باشد که کار وجود ندارد یا فرد، کار خود را به درستی انجام نمی دهد.

قانون تأمین استخـدام همچنـین تعیین می کند قرارداد استخـدام چـه افـرادی به علت کمبـود کار باید اول فسـخ شود و به آن مقرراتِ رعایت نوبت گفتـه می شود. اصل این مقررات، این است که قرارداد فردی که زمان کوتاه تری در استخدام بوده باید پیش از کسی که طولانی تر دراستخدام بوده، فسخ شود.

قرارداد جمعی (Kollektivavtal)

قرارداد جمعی، یک قرارداد کتبی میان یک کارفرما و یک اتحـادیه صنفی است. در یک قرارداد جمعـی مقرراتی در مــورد مثلاً ساعـات کار، مرخصی و حقوق و دستمزد وجود دارد. در اغلب مـوارد حقـوق و دستمـزد شما برمبنای قرارداد جمعی تعیین می شود.

قرارداد جمعی معمولا در بردارنده این مقررات است:

 • نوع استخدام
 • اضافه کار
 • دستمزدها و کمک هزینه ها
 • ساعات کار
 • تعطیلات
 • فسخ قرارداد استخدام
 • بیمه بازنشستگی و حوادث.

در قرارداد جمعی حداقل حقوق و دستمـزد افراد استخدامـی تعیین می شود. این قرارداد برای آن دسته از افراد استخدامی که عضو اتحادیه صنفی نیستند، اما در محلی کار می کنند که قرارداد جمعی وجود دارد نیز صدق می کند. در سوئد هیچ قانونی وجود ندارد که میزان حداقل دستمزد را تعیین کند.

حتی اگر کارفرمای شما قرارداد جمعی دارد، شما می توانید در مورد حقوق و دستمـزد خـود با کارفـرمـا مذاکره کنیـد. حقـوق شما می تواند با تـوجـه به دشـواری کار و چگـونگی انجـام وظایف کاری، متفــاوت باشـد. بیشـتر سازمان ها و شرکت های بزرگ با یک اتحادیه صنفی، قرارداد جمعی دارند، اما کارفرماهایی نیز هستند که این قرارداد را ندارند.

اختلاف در محل کار

یک اختلاف یا یک درگیـری در محـل کار بایـد تا حـد امـکان بـه سـرعت برطرف شود. مسئولیت کارفرما یا رئیس است که برای حل اختلاف اقـدام کند. اگر شمـا اختلافـی پیدا می کنید باید با رئیس خـود (کارفرما) صحبت کنید. اگر شما با رئیس خود اختـلاف پیدا کنـید، درصـورتی که عضـو یـک اتحادیه صنفی باشید می توانید ازاین اتحادیه کمک بگیرید. اگر کارفرما و کارورز در مــورد مسئلـه ای درمحـل کار با یکدیـگر اختـلاف پیـدا کننـد و نتوانند به توافق برسند، می توانند با دادگاه کار، AD تماس بگیرند. دادگاه، اختلاف را بررسی می کند و پاسخ می دهد که حق با کدام یک از آنهاست.