پرداخت مالیات

آخرین به روز رسانی: 4 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

سیستم مالیاتی سوئد، پایه و اسـاس رفاه جامعــه سـوئــد اسـت. با دریافـت مالیـ-ات، دولت می تواند برای همـه مـردم امـکانات مشابهـی را برای انجــام تحصیل و داشتن یک زندگی خوب در سوئـد تأمـین کند. هزینه بخش بزرگی از سیستم رفاهی سوئد، از دریافت مالیات تامین می شود. برای نمونه، هزینه درمان، مراقبت از کودکان، خدمات اجتماعـی و نگهـداری از سـالمنـدان. اما همچنین مخارج راه ها، وسایل نقلیه عمومی، پذیرش پناهجـو و فعـالیت های مشترک زیست محیطی نیز از طریق مالیات ها تامین می شود.

Bild på träd över skattesystemet.

تصویر: اداره مالیات

بیشتر مردمی که در سوئد زندگی می کنند، اعتمـاد دارند که پول هایی که به عنـوان مالیـات پرداخت می کنند، صرف ساختن جامعه می شود.

شما وقتی کار می کنید، از حقوق خود مالیـات می پردازید. به این مالیـات، مالیـات بر درآمـد گفـته می شود. حقـوقــی که دریافت می کنـید، پیش از پرداخت مالیات، حقوق ناخالص (bruttolön) نام دارد. اما حقوقی که پس از پرداخت مالیات می گـیریـد، حقوق خالـص (nettolön) نامیـده می شود. حقوق خالص، مقـدار پولی ست که برایتـان می مـاند تا با آن زنـدگی کنید. سیستم مالیاتی سوئد به گونه ای تنطیم شده که هر کس که درآمد بیشتری دارد، مالیـات بیشـتری نیز می پردازد. کسـانی که برای گذران زنـدگی، پـول کافی ندارند می توانند از جامعه کمک بگیرند.

میزان مالیات در کمون ها متفـاوت است و می تــوانـد از ۲۹ تا ۳۵ درصــد حقوق ناخالـص باشد. اگر درآمـد زیـادی داشتـه باشیـد، به دولت نیز باید مالیـات بپردازیـد.

 

​درآمد سالانه

​مالیات بر درآمدی که شما می پردازید

​بیش از ۶۶۲۳۰۰ کرون

​۹۲-۵۳ درصد مالیات کمونی
+ ۰۲% مالیات دولتی
+ ۵٪ مالیات دولتی
بر درآمدهایی بالاتر از این حد

​بین ۴۵۵۳۰۰ و ۶۶۲۳۰۰ کرون ​​۹۲-۵۳ درصد مالیات کمونی
+ ۰۲% مالیات دولتی
بر درآمدهایی بالاتر از این حد  
زیر حدود ۴۵۵۳۰۰ کرون ۹۲-۵۳ درصد مالیات کمونی
​زیر ۱۹۲۴۷ ​شما هیچ مالیاتی نمی پردازید

جدول مالیاتی برای مالیات بر درآمد (ارقام مربوط به سال ۲۰۱۸)
منبع: اداره مالیات

کسانی که کمک هزینه بیماری یا حقوق بازنشستگی می گیرند نیز مالیات می پردازند. شما برای مزایایی نیز که از کار خـود دریافت می کنید، مالیات می پردازید. این مزایا می تواند برای نمونه استفاده شخصی از ماشین کار یا کوپن غذا برای ناهار یا شام در رستوران باشد.

شما می توانید اظهارنامه مالیاتی خود را با استفاده از فرم کاغذی نیز به اداره مالیات ارسال کنید. اظهارنامه باید حداکثر تا اوایل ماه مه به اداره مالیات رسیده باشد. عکس: مارکوس لوندستت، یونِر

اظهارنامه مالیاتی

هر سال تمام کسانی که درآمد داشته و مالیات پرداخته اند، یک اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات تحویل می دهند. اداره مالیـات، این اظهــارنامـه را به منزل شما می فرستد. در این اظهارنامه، اطلاعاتی درمــورد کل درآمد و مالیات پرداختی شما درطول یک سال نوشته شده است. اداره مالیــات از کارفرما، شرکت های بیمه و بانـک ها این اطـلاعات را برای شما می فرستند و شما باید درستی این اطلاعـات را کنترل کنید. اگر بخـواهیـد اظهـار نامه مالیاتی را تایید و امضا کنید می باید از کد رمـزدار و یا شنـاسـایی اینترنتی استفاده کنید. همچنین شما می توانید با تماس تلفنی و یا از طریق پیامک و یا آپ اظهار نامه مالـیاتی خـود را ارسال کنید. کد رمز دار بالای سر برگ اظهار نامه مالیاتی نوشته شده است.

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده معمـولا مالیــات غــیر مستقیــم (moms) نامیــده می شود. مالیات غیر مستقیم، مالیات بر کالاها و خدمات است و تمام مردم برای کالاها و خدماتی که خریداری می کنند، این مالیات را می پردازند. مالیات غیرمستقیم بخشـی از بهــایی ست که ما می پردازیــم. درصدهــای متفاوتی، از ۲۵، ۱۲ و یا ۶ درصد برای مالیات غیرمستقیم، بسته به این که چـه چــیزی را خریداری می کنید، وجود دارد. برخی کالاها و خدمـات نیز هستــند که از مالیات غیرمستقیم معافند، مانند خدمات درمانی و آموزش. دولت از مالیات غیرمستقیم به صورت ابزار قدرت سیاسی استفـاده می کند و برای چیــزهایی که خرید آنها توسـط مردم درست تشخیـص داده شده، مالیات غیرمستقیــم کمتری تعیین می کند.

مالیات های خاص

مالیات خاص یک مالیات اضافه بر برخـی کالاها مانـند مشروبات الکلی، بنـزین، برق و دخانیات است. سیاستمداران تعیین می کنند که کدام کالاهـا باید مالیـات خاص داشتـه باشند. مالیات خاص برای نـظارت برکالاهـای مصرفـی است. بدین معنی که دولت و پارلمـان در مـورد مالیـات خـاص کالاها و خدماـت تصمیـم می گیرند این کالاها اغلب برای محیط زیست یا تندرستی مضر هستند.

هزینه های اجتماعی

کارفرما، هزینه های اجتماعی کارکنان استخدامی خـود را پرداخـت می کند. این هزینه، هزینه ی کارفرما نام دارد و صرف مخارجی چــون بازنشتسـگی کارکنان، کمک هزینــه ی نگهـ‌ـداری از فرزند و کمک هزینــه ی بیمــاری می شود. علاوه بر هزینه ی کارفرما، مالیات کارکنان نیز باید توسط کارفرما به اداره ی مالیات پرداخت شود. این کار یک بار در ماه انجــام می شــود. افراد دارای مشاغل آزاد هم هزینــه هـای اجتمـاعی پرداخت می کنند که هزینه ی فردی یا egenavgift نام دارد.

کار سیاه

کار سیاه به معنــی این است که کارورز و کارفرمـا، مالیات یا هزینـه هـای اجتماعی را نمی پردازند. جامعه براین پایه استوار است که هر کس که کار می کند، مالیات بپردازد. این مالیات ها سپس برای خدمـات درمـانی، راه ها، نگهداری از سالمندان و دیگر خـدمـات رفاهـی که در دسترس تمام مردم قراردارد، استفاده می شوند.

اگر سیاه کار کنید، برای گرفتن قرارداد اجــاره دست اول آپارتمــان یا خــرید قسطی و اعتباری، دچار مشکل خواهیدشد. صاحبخانه ها و شرکت ها اغلــب از شما می خواهند که قرارداد استخدامی خود را نشان دهید.

پیامدهای کار سیاه عبارتند از:

  • شما نمی توانـید قرارداد کاری داشتــه باشیــد و به همــین خاطر در خصوص حقوق دریافتی فریب خواهید خورد.
  • پولی از صندوق بیکاری در هنگام بیکاری دریافت نمی کنید.
  • درصــورت بیماری نمی توانید از مرخصی همراه با دریافت نقدینگی استفاده کنید.
  • در صورت بیماری نمی توانید از کمک هرینه والدین استفاده کنید.
  • حقوق بارنشستگی شما کمتر خواهد بود.
  • در صورت آسیب رساندن به خود و یا دیگران، و همچنین وارد کردن آسیب مالی هنگام کار، بیمه ای به شما تعلق نخواهد گرفت.