زندگی با داشتن معلولیت جسمی

آخرین به روز رسانی: 11 11 2021

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

فرد معلول یا توانخواه کسی ست که به دلیل بیمـاری و یا صدمـه جسمی به حمایت فوق العاده نیاز داشته باشد.

فرد توانخواه باید مانند همه افراد دیگر از امکانات مشـابه برای مشـارکت اجتمـاعی برخوردار باشد. مثلاً کودکان توانخــواه باید مانند همه کودکان دیگر به کودکستان، خانه اوقات فراغت و مدرسه بروند.

قانونی وجود دارد بنام اِل.اِس.اِس (قانون حمایت و خدمات برای برخی از توانخـواهـان) که به افـراد معلـول حق برخــورداری از حمـایت هـای ویژه می دهد. این حمایت ها می توانند به صـورت فردی باشنـد که به توانخــواه در زندگی روزمره کمک می کنند. در صورتی که معلولیت فرد باعث مخارج اضافی شود وی می توانـد پـول نیز دریافت کنـد (کمک هزینه معلولیت و یا handikappersättning). این کمک شامل کسـانـی که برای تحصیـل و یا کار کردن نیـاز به کمک دارند نیز می شـود. برای دریافت کمـک هزینه معلولیت باید از صندوق بیمه تقاضا کنید.

افرادی که دارای معلولیت ذهـنی، آوتیسم (درخودماندگی) و یا صـدمـات جسمی و یا روحـی طولانـی مدت باشند می توانند طبق قانون اِل.اِس.اِس کمک دریافت کننـد. پــدر و مــادر یـک کودک توانخواه می توانند کمک هزینه مراقبت ( vårdbidrag) دریافت کند. اگـر در مــورد توانخــواهـی سؤالی دارید با اداره خدمات اجتماعی کمون خود تماس بگیرید.

خدمات رفت و آمد Färdtjänst

کسی که برایش استفاده از وسایل نقلیه همـگانی (اتوبوس، قـطار، تراموا) دشوار باشـد می تـوانـد خـدمـات رفت و آمد دریافت کند. در این صورت می توان با تاکسی یا مینی بوس رفت و آمد کرد. تصمیم مربوط به استفاده از خدمات رفت و آمد با کمون است.

اگر بیمار شوید یا توانخواه باشید

اگر هنگامی که شاغل هستید بیمار شوید، کارفرما در ۱۴ روز اول، به شما حقوق بیماری پرداخت خواهدکرد. پس از آن، صندوق بیمه به شما کمک هرینه پرداخت خواهد کرد که به آن، حقوق بیماری می گویند.

اگر به دلیل بیماری نتوانید تمام وقت کار کنید یا آسیب دیده باشید یا این که توانخواه باشید، صندوق بیمه به شما حقوق پرداخت خواهد کرد.

تماس با صندوق بیمه

صندوق بیمه دارای دفاتر خدماتی ست که می توان به آن ها مراجعه کرد و پرسش های خــود را درمیــان گذاشت. معمــولا بایـد ازقبــل وقت بگیرید.

اگر فکر می کنید که تصمیم صندوق بیمه اشتباه است، می توانید به آن اعتراض کنید (överklaga). این اعتراض باید کتبی باشد و ظرف دو ماه از تاریخ اعلام تصمیم، انجـام شوـد. اعـتراض خود را به دادگاه اداری (förvaltningsrätten) بنویسید، اما اول آن را برای صنـدوق بیمـه ارســال کنید برای این که صنـدوق بیمه امکان تغییر تصمیم خود را داشته باشد. اگر صندوق بیمه، تصمیـم خود را عوض نکند، شکایت شما به دادگاه اداری فرستاده می شود.

کمک هزینه گذران رندگی

کمک هزینه گذران زندگی حمایت مالی نیز نامیده می شود. به آن، کمک هزینـه اجتمـاعـی (socialbidrag) نیز گفتـه می شـود و می تـوان آن را از دفتر تامین خدمات اجتماعی کمون، درخواست کرد. این کمکی است برای کسانی که پولی ندارند.