تاسیس شرکت خصوصی

آخرین به روز رسانی: 4 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

در سال ۲۰۱۷ تعداد کسانی که درسوئد صاحب شرکت بودند ۵۰۰۰۰۰ نفر بود. این تعداد، برابر با ۹ درصد تمام افراد حاضر در بازار کار است.

اگر مایل به تأسیس شرکت یا کسب و کار خصوصـی هستیـد، می توانیـد از سازمان ها و ادارات مختلف مانند ALMI و اداره کاریابی، کمک و مشاوره دریافـت کنیـد. اطلاعات زیـادی درمـورد نحـوه تاسیـس شرکت خصـوصـی در اینترنت و در این وبسایت ها وجـود دارد: www.tillvaxtverket.se و www.verksamt.se

اداره ی مالیات دیدارهایی با هدف اطلاع رسانی رایگان در مناطق مختلف برگزار می کند. همچنین به افرادی که تمایل به تاسیس شرکتهای خصوصی دارند، اطلاعات لازم را می دهـد. اداره ی مالیات اطـلاعـاتی مانند نحـوه ی ثبت شرکتهــای تجــاری خصوصـی و نیز برخـی راهنمــایی ها را به شمـــا می دهد. همچنین امکان دیدار با سازمانهـای منطقـه ای را فراهـم مـی کند. این کمـک ها بـه شمـا داده می شـود تا توانایی تشکیل یک شـرکت را پیـدا کنید.

شرکت سهامـی شرکای شرکتـیِ ALMI Företagspartner AB متعلــق به دولت اسـت و برای تاسـیس شـرکت هـای بیشـتر و نیز گسترش فعـالیـت شرکت های کوچک و متوسط کار می کند. ALMI هم برای ارائه اطلاعـات و هم برای تهیه برنامه تجاری شرکت (affärsplan)، کمک می کند. برنامه تجاری، توضیح چگونگی فعالیت و کار شرکت شماست.

مـرکـز مشـاوره IFS، بخـشی از ALMI اسـت و برای مهاجرانـی است که می خواهند شرکت تاسیـس کنند. کار این مـرکز، دادن مشـاوره رایـگان به زبان های مختلف است. IFS در نقاط مختلف سوئد وجـود دارد.

تهیه سرمایه برای تاسیس شرکت خصوصی

هنـگام آغاز فعالیت شرکت، شما اغلب به سرمایه (پول) نیاز دارید. گاهی نیاز به کمک دیگران خواهیـد داشت. تهـیه سرمایه برای شرکت، معمــولا آسان تر انجـام می شـود اگر یک طرح تجـاری و نقشه کارِ فکرشده داشته باشید، راه های مختلفی برای تهیه سرمایه و شروع کار شرکت وجود دارد:

  • وام بانکی

اگر به یک بانک مراجعـه کنید، بانک وضعـیت مالی شمـا را بررسی می کنـد و درمـورد دادن وام و مـیزان آن، تصمیـم می گیرد. برای وام بانکی باید بهره نیز پرداخت شود.

  • سرمایه گذاری ریسک پذیر

سرمایه گذاری ریسک پذیر پولی ست که یک سرمایه گذار در شرکت شمـا مـی گـذارد تا بتـواند در آینـده از آن ســود بـبرد. بـرای چنـین سرمایه ای نیز به یک نقشه و طـرح خـوب نیاز است و اغلـب به این معناسـت که شمـا با شریـک شـدن سرمـایـه گذار در شـرکت خــود موافقت می کنید.

  • کمک یا وام از طریق سرمایه گذاری بخش عمومی مانند اداره کاریابی یا ALMI.