در استخدام بودن

آخرین به روز رسانی: 11 11 2021

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

هنگامی که شما در استخدام هستید مهم است که به حقوق و وظایفی که در ارتـباط با کارفرمایتان دارید، توجه کنید. دراینجا می توانید مـوارد مهمی را که باید هنگام استخدام شدن بدانید، بخوانید.

انواع استخدام

دو نوع مختلف استخدام وجود دارد:

  • استخدام تا اطلاع ثانوی
  • استخدام با محدودیت زمانی

استخدام تا اطلاع ثانوی گاهی نـیز استخـدام دائـم نامیــده می شـود. این نوع استخـدام، تا اطـلاع ثانوی ادامــه پیـدا می کند، یعنـی این که تـاریـخ خاتمه ندارد.

استخدام با محدودیت زمانی، استخدام برای یک مدت محدود است.

نمونه هایی از استخدام با محدودیت زمانی:

استخدام های با محدودیت زمانی مختلفی وجود دارد.

استخدام با محدودیت زمانی عمومی

چنین استخدامی به این معنی ست که شما در یک دوره معین، از یک تاریخ تا یک تاریخ دیگر یا در طول یک دوره، برای انجام کاری با وظایف مشخص، استخدام می شـویـد. نمـونـه ای از استخدام با محـدودیت زمانی می تواند این باشد که شما برای مـدت زمان معینـی در یـک پروژه استخـدام شـویـد. شمـا هنگامی به استخدام با محدودیت زمانی عمومی در می آیید که مثلا کارفرما برای انجام کاری به شما تلفـن می زند و شمـا برای هـر ساعت کار، دستمـزد می گیرید. به این نوع استخدام گاهی استخدام ساعتی نیز می گویند.

جانشین

اگر به صورت جانشین استخدام شوید، به جای فرد دیگری مثلاً کسی که مرخصی والدین داردکار می کنید.

استخدام آزمایشی

هنگامی که استخدام دائـم به دست می آوریـد، معمـولا با یـک استخـدام آزمایشی شروع می شود. استخـدام آزمایـشی شیـوه ای برای کارفرماست تا بتواند شما را برای استخدام بسنجد. هدف از استخدام آزمایشی این است که فرد سپس به استخـدام دائـم درآید. استخـدام آزمایشـی نباید بیشتر از شش ماه باشد، اما می تواند زودتر نیز به پایان برسد.

اگر چند بار به صورت کوتاه مدت توسـط یک کارفرمای مشخص استخـدام شده باشید، قانونا حق دارید که به استخـدام دائم دربیایید. این درصورتی انجام می شود که شما برای آن کارفرما، در طول مدت پنج سال، درمجموع بیش از دو سال کار کرده باشید. دراین صورت استخـدام شمـا به استخدام دائم تبدیل می شود. به این وضعیت inlasad (تحت حمایت قانون تامین استخدام قرار گرفتن) گفته می شـود. دراین باره در قانون تامین استخـدام، LAS نوشته شده است.

حقوق و دستمزد

به یک حقوق ثابت که هرماه پرداخت می شود، حقـوق ماهانه می گویند. برای کار ساعتی، شـما مبلغ مشخصـی را بابت کار در هـر ساعت دریافت می کنید.

قرارداد استخدام

وقتی کار پیدا می کنید باید یک قرارداد استخدام امضاء کنید.
در قرارداد استخدام باید موارد زیر نوشته شود:

  • نام و شماره شناسائی فردی
  • وظایف کاری و عنوان شغلی شما
  • نام کارفرما و نشانی محل کار
  • تاریخ شروع استخدام
  • نوع استخدام
  • مدت فسـخ قرارداد، یعنی از تاریخـی که به شما اطلاع داده می شود باید کارتان را خاتمه دهید یا خودتان می خواهید کارتان را تمام کنید تا روزی که کارتان به پایان می رسد
  • حقوـقـی که شمـا پیـش از کسر مـالیـات دریافت می کنیـد - حقوق ناخالص است
  • شما از حق چه میزان مرخصی با حقوق برخوردارید

ساعات کار

بر طبق قانون ساعات عادی کار در یک محل کار واحد، حـداکثر ۴۰ساعت در هفته است. اگر شما ۴۰ ساعت کار روزانه داشته باشید، یـک کار تمـام وقت محسـوب می شود. اگر در سـاعـات دیگر مثـلا شب ها کار کنیـد، کار تمام وقت کوتاه تر از ۴۰ ساعت محاسبه خواهد شد. وقتی کسی که برای تمـام وقت استخـدام شـده، بیشـتر از ساعت معمـول خـود کار کند به آن اضافه کار می گویند. شما اگر اضـافـه کار کنید، حـق دارید که اضافه کاری دریافت کنید.

قانون مرخصی

برپایه قـانـون مرخصی، شمـا حـق استفـاده از ۲۵ روز مرخصی در سال را دارید، بدون توجه به نوع استخـدامـی شمـا و یا این که تمام وقت یا نیمه وقت کار می کنید. این امر شامل کسی که استخدام با مدت زمان محدود و حقـوق ساعتـی دارد، نمی شود. افرادی که استخدام ساعتی هستند، دوازده درصد حقوق ناخالص (حقوق پیش از مالیات) خود را دریافت می کنند که به آن جبران مرخصی می گویند.

شما اگر به کار خود خاتمه دهید و نتوانید از مرخصی خود استفاده کنید، به جای آن پول دریافت خواهیدکرد. در این صورت دوازده درصد حقوق سالانه خود را دریافت می کنید.

اگر هنگام کار بیمار شوید

اگر استخـدام هستیـد و بیمار شوید، باید در اولین روز بیمـاری به کارفرمـای خـود اطـلاع دهیـد. کارفـرمـا در ۱۴ روز اول بیمـاری، به شمـا حقوق بیماری پرداخت می کند. به روز اول بیماری، روز انتظار (karensdag) گفته می شود. معنای آن این است که برای این روز شما هیج حقوقی دریافت نمی کنید. از روز دوم بیماری، شما ۸۰ درصد حقوق خود را دریافت می کنید. اگر به دلیل بیماری بیش از هفت روز به سر کار خـود نروید، باید گواهی بیمـاری از یک پزشک داشته باشید تا بتوانید بقیه حقوق خود را دریافت کنید. به آن گواهی پزشکی (medicinskt underlag گزارش پزشکی) گفته می شود.