ثبت احوال

آخرین به روز رسانی: 4 10 2018

Image Boken om Sverige
اینها مطالبی از کتاب "در بارۀ سوئد" است.

ثبت احوال به معنای آن است که شمـا به عنــوان سـاکن یـک کمــون در سوئد، نزد اداره مالیات ثبت نام شـده اید. تمـام کسانـی که نامشـان ثبت می شود، یک شماره شناسائی فردی (personnummer) دریافت می کنند. این شماره برای آن اسـت که ادارات بتوانند شمـا را شنـاسـائـی کنند. مهم است که در جائی که زندگی می کنید ثبت شده باشیـد، چــون در کمــونی که ثبت نام هستید، مالیات پرداخت می کنید. این موضـوع کمک هزینه ی نگهداری از کودک و مسکن را شامل می شود و اینکه کجا مالیـات خود را بپردازید و در کدام صنــدوق رای خــود را بیاندازید. هر کمونــی براساس تعداد افرادی که در آن کمــون زندگی می کنند، برای فعـالیت های خــود، برنامه ریزی می کند. و اگر نشانی خود را تغییر دهید باید ظرف یک هفته اداره ی مالیات را آگاه سازید.

گواهی مشخصات فردی (Personbevis)

گواهی مشخصات فردی سندی است که نشان می دهد چ-ه اطلاعـاتی در مورد شما در اداره ی مالیات ثبت شده است، مثـلا نام، نشانـی و وضعیت تاهل. برای مثال شما برای گرف-تن گواهینامـه ی رانندگی احتیـاج به این سند داریـد. لازم به تذکر است که از این سند نمـی توان به عنـوان مدرک شناسایی استفاده کرد.

اگر به گواهی مشخصات فردی نیاز دارید، می توانید آن را از وبسایت اداره مالیات در اینترنت سفارش دهید یا به دفتر خدمات اداره مالیات مراجعـه کنید. درصورت نیاز به گواهی مشخصات فردی، به آسانـی می توانید آن را به دست بیاورید.

کارت شناسایی (Id-kort)

کارت آی دی اختصار کارت شناسایی فردی است. افرادی که در سوئد ثبت احوال شـده اند، می تواننـد از اداره مالیات، درخـواست کارت شنـاسـایـی، id-kort کنند. شمـا برای نشـان دادن سـن و تاییـد هـویت خـود به کارت شناسایی نیاز دارید. تاییـد هویت به این معنـی ست که شمـا مدرکی برای اثبات هویت خود و این که شما، خـودتان هستیـد، نشـان می دهیـد. برای نمونه، شما هنگام پیچیدن نسخه در داروخانه یا انجام کاری در بانک، باید کارت شناسایی (برگه هویت) خود را نشان دهیـد. اعتـبار کارت شنـاسـایی برای پنج سال است. هزینه درخواست کارت شناسایی ۴۰۰ کرون است.

برای گرفتن کارت شناسایی، باید به سن ۱۳ سال تمـام رسـیده باشیـد و نام شما در اداره ثبت احوال ثبت شده باشد، و اگر زیر ۱۸ سال سن داریدباید سرپرست خـود را به همـراه داشتـه بـاشیـد. سـرپـرسـت کسـی اسـت کـه مسئولیت حقوقی کودکان زیر ۱۸ سال را به عهده دارد.

شما باید هویت خود را ثابت کنید، یعنی نشان دهید که هستید تا بتوانید کارت شـناسـایی خـود را تحـویل بگـیریـد. این کار را از راه های مختلفـی می توانید انجام دهید. یا مـدرک شناسایی مــورد تأییـد ارائه دهیـد یا یک نفر را که بتواند هـویت شمـا را تأییـد کند به همراه ببـریـد او مـی تـوانـد مثلاً همسر، یکی از والدین، خواهر/برادر یا فرزنـد بزرگسـال شمـا باشــد. گاهی اوقات یک کارفرما یا کسی از یک اداره دولتی که شمـا را به خـوبی می شناسد، می تواند تأیید کننده هویت شما باشد.

کارت شناسایی صـادره از اداره ی مالیـات کارت مــورد قبـول برای احراز هویت شخصی در سوئد است. اما شما نمی توانـید برای سفـر به خـارج از کشور به جای گذرنامه از کارت شناسایی استفاده کنید. اگر کارت شناسایی خود را گم کنید باید با شمـاره تلفـن ۰۲۰۳۲۳۲۶۲ تمــاس بگیرید تا کارت مزبور باطل شود. تا شخص دیگری نتواند از کارت شناسایی شما استفــاده کند. و در صـورت سرقـت کارت شنـاسـایی باید مـراتـب را به پلیس اطلاع دهید.

کارت شناسایی. عکس: اداره مالیات

مدارک شناسایی معتبر در سوئد

این مدارک شناسایی در سوئد معتبر هستند:

  • کارت شناسایی صادر شده توسط اداره مالیات
  • گواهی نامه رانندگی سوئدی
  • کارت شناسائی سوئدی دارای علامت SIS صادر شده توسط بانک، یا یک اداره دولتی
  • کارت خدمت صادر شده از سوی یک اداره دولتی
  • کارت شناسائی ملی سوئدی
  • گذرنامه سوئدی با جلد قرمز شرابی
  • گذرنامه خارجی اتحادیه اروپا که بعد از اول سپتامبر ۲۰۰۶ صادر شده باشد
  • گذرنامه کشورهای نروژ، ایسلند، سویس یا لیختنشتاین که بعد از اول سپتامبر ۲۰۰۶ صادر شده باشد

اگر دارای اجازه اقامت هستید، اما مدارک شناسایی معتبر ندارید

شما که اجازه اقامت در سـوئــد را داریـد، اما فاقـد مدرک شناسائی معتبر هستیـد یا کسی را ندارید که هویت شمـا را تایید کند نیز می توانید کارت شنـاسـائـی درخــواست کنید. اداره مالیات می تواند مشخصــات شما را با مشخصاتی که در اداره مهاجرت وجــود دارد، مقـایسـه کنـد. مشخصـاتـی که مقایسه خواهد شـد نـام، قد، عــکس، امضــاء، مـدرک سفــر و اجــازه اقامت است. لازم است که هم گذرنامه و هم مدرک اجـازه اقامت خود را نشان دهید. اگر گذرنامه ای ندارید، می توانید تنها مدرک اجازه اقامت خود را نشان دهید. اگر می خواهید هویت خود را به این شیوه ثابت کنید، باید آن را هنگام درخواست کارت شناسایی اعلام کنید.